Hotărârea nr. 49/2021

Hotărâre de modificare a Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 333 din 24.11.2016, privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu modificările și completările HCL nr.52/2018

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

de modificare a Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava aprobat prin H.C.L. nr.333/24.11.2016 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu modificările și completările H.C.L.

52/2018

Consiliul Local al Municipiului Suceava

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava, dl. Ion Lungu și a Viceprimarului municipiului Suceava, dl. Lucian Harșovschi, înregistrată sub nr. 7971/15.03.2021, Raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport, înregistrat sub nr. 7972/15.03.2021, precum și Avizul Comisiei servicii publice;

Potrivit prevederilor H.C.L. nr. 52/22.02.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 333/24.11.2016 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art. 1 alin. (6) litera f) și g), respectiv art. 17, litera b) și c) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. 6 lit. (a) și alin (7) lit. n), ale art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică Programul de Transport prevăzut în Anexa 2 la Contractul-cadru nr. 2278/28.02.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava către S.C. Transport Public Local S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 333/24.11.2016 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava, modificat și completat de H.C.L.52/2018 , acesta urmând a avea forma prevăzută în Anexa, ce constituie parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. II. Se împuternicește Primarul municipiului Suceava să semneze actul adițional nr.9 de modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 2278/28.02.2018 încheiat cu S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. Celelalte pțeVederi ale Programului de Transport din contractul nr. 2278/28.02.2018 rămân neschimbate. z/ /

Z7 * /         L-

PREȘEDINTE DEf^IN^ LUCIAN HARȘO^J^^


CONTR


SECRETAR GENER

Jrs.ld


AZĂ

UNICIPIULUI


CIUTAC


Nr. 49 Din 25 martie 2021

PROGRAM DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

Capitolul I: Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul program de transport conține descrierea traseelor pentru transportul public local de persoane efectuat cu autobuze pe raza municipiului Suceava pe care trebuie să presteze serviciul de transport operatorul public S.C. Transport Public Local S.A..

Art. 2. Programul de transport a fost elaborat în temeiul următoarelor acte normative:

  • - Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 328 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale

  • - Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.

Art. 3. Programul de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava a fost întocmit avându-se în vedere distribuția demografică a călătorilor, amplasarea unităților comerciale și a instituțiilor, precum și fluxul de persoane în funcție de zilele săptămânii. In măsura posibilităților, s-a avut în vedere păstrarea denumirilor stațiilor și a numerelor liniilor cu care călătorii sunt obișnuiți.

Capitolul II: Traseele destinate transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava efectuate de transport S.C. Transport Public Local S.A.

Art. 4. Traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava au fost concepute cu scopul de a satisface nevoile de deplasare ale călătorilor pe rutele principale din municipiul Suceava, precum și pe cele ale călătorilor din zonele cu o densitate redusă de locuitori, unde numărul mic de călători nu permite prestarea serviciului în condiții de rentabilitate economică.

Art. 5. Pe traseele principale operatorul trebuie să presteze serviciul cu autobuze de mare capacitate datorită numărului mare de călători, aceste linii de transport deservind zone aglomerate cum ar fi Burdujeni - Orizont și Gară, Obcini și George Enescu, dar și/sau zona industrială de la limita municipiului cu localitatea Șcheia precum și centrele comerciale Suceava Shopping City (Carrefour), lulius Mall, etc.. Pe de altă parte, operatorul de transport trebuie să satisfacă nevoile de transport ale călătorilor către instituții amplasate în afara rutelor principale, dar și pe cele ale cetățenilor domiciliați în zone cu densitate redusă de locuitori, unde numărul pasagerilor este prea mic pentru a putea asigura rentabilitatea activității de transport. Pentru aceste situații, au fost concepute linii pe care operatorul va utiliza autobuze de capacitate redusă.

Art. 6 Pentru fiecare autobuz utilizat pentru executarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, operatorul trebuie să dețină licență de traseu eliberată de Primăria Municipiului Suceava.

Art. 7 Traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate din municipiul Suceava sunt:

ANEXA la -MCL AM privind modificarea Programului de transport public local de persoane

LINIA 1: Traseu: Cinema Burdujeni (0,0 km) - Orizont (0,5 km) - I.R.I.C. (0,7 km) - Carrefour (1,7 km) - Bazar (2,2 km) - Sala Sporturilor (2,5 km) - Grupul Școlar (3,0 km) - Centru (4,0 km) - Bancă (4,6 km) - Policlinică (5,1 km) - Catedrala Mărășești (6,1 km) - Curcubeu (6,7 km) - Mobilă (7,2 km) - Obcini-întoarcere semafor parc (7,6km) - Obcini-flori (8,lkm) - Mobilă (8,5km) 7,6km - Curcubeu (8,9 km) -Nordic (9,3 km) - Catedrala Mărășești (9,8 km) - Policlinică (10,7 km) - Bancă (11,3 km) - Centru (11,9 km) - Grupul Școlar (12,9 km) - Sala Sporturilor (13,4 km) - Bazar (13,9 km) - Carrefour (14,3 km) -Orizont (15,5 km) - Cinema Burdujeni (14,0 km).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de linie zilele 1-5 (6-7)

65°_ q30

ll30- 1630

prima

ultima

Linia 1 Nr. stații: 25 (14+14) Lungimea 16,0 km

Capăt de linie: CINEMA BURDUJENI

Cinema Burdujeni - Orizont - LR.I.C. -Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor - Grupul Școlar - Centru - Bancă - Policlinică -Catedrala Mărășești - Curcubeu - Mobilă -Obcini-semafor parc - Obcini-flori - Mobilă -Curcubeu - Nordic - Catedrala Mărășești -Policlinică - Bancă - Centru - Grupul Școlar - Sala Sporturilor - Bazar - Carrefour -Orizont - Cinema Burdujeni

90

10(-)

0700

(-)

19“ (-)

4(0)

LINIA 2: Traseu: Gara Burdujeni (0,0 km) - Comlemn (0,4 km) - Cantina LR.I.C. (0,7 km) - Moldova (1,1 km) - Orizont (1,4 km) - LR.I.C. (1,6 km) - Carrefour (2,6 km) - lulius Mall (3,6 km) - Bazar (4,2 km) - Sala Sporturilor (4,6 km) - Grupul Școlar (5,1 km) - Centru (6,1 km) - Bancă (6,7 km) - Policlinică (7,3 km) - Spital (8,1 Ian) - Metro (8,5 km) - Corduș (9,3 km) - Șc. Gen. Nr. 9 (9,7 km) - Obcini (10,3 km) -Mobilă (10,7 km) - Curcubeu (11,0 km) - Nordic (11,4 km) - Catedrală (11,9 km) - Policlinică (12,8 km) -Bancă (13,4 km) - Centru (14,0 km) - Grupul Școlar (15,0 km) - Sala Sporturilor (15,5 km) - lulius Mall (16,4 km) - Bazar (17,0 km) - Carrefour (17,4 km) - Pasarela C.F.R. (18,0 km) - Orizont (18,6 km) -Moldova (19,0 km) - Cantina LR.I.C. (19,3 km) - Ramiro (19,7 km) - Gara Burdujeni (20,6 km).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succeda curselor: zilele 1-5 0 Numărul de mijloac transport: zilele 1-51

ire a 5-7) e de ;6-7)

Plecări de la capete de linie zilele 1-5 (6-7)

0430-0530

0530-07°°

07°°-19°°

19°°-203

2030-22

prima

ultima

Linia 2

Nr. stații: 37 (17+20)

Lungimea 20,6 km

Capăt de linie: GARA BURDUJENI

Gara Burdujeni - Conlemn - Cantina I.R.I.C. - Moldova - Orizont - I.R.I.C. -Carrefour - lulius Mall - Bazar - Sala Sporturilor - Grupul Școlar - Centru - Bancă - Policlinică - Spital - Metro - Corduș - Șc. Gen. Nr. 9 - Obcini - Mobilă - Curcubeu -Nordic - Catedrală - Policlinică - Bancă -Centru - Grupul Școlar - Sala Sporturilor -lulius Mall - Bazar - Carrefour - Pasarela C.F.R. - Orizont - Moldova - Cantina I.R.I.C.

- Ramiro - Gara Burdujeni

90

15 (20)

10 (15)

10 (10)

10 (15)

15 (15)

0430 (0425)

2225* (2225*)

7(6)

în nopțile de Revelion, înviere și Zilele Sucevei, programul se prelungește, ultima plecare de la capătul de traseu fiind la ora 01.00

LINIA 3: Traseu: Gara Burdujeni (0,0 km) - Conlemn (0,4 km) - Cantina LR.LC. (0,7 km) - Moldova (1,1 km) - Orizont (1,4 km) - I.R.I.C. (1,6 km) - Carrefour (2,6 km) - Bazar (3,1 km) - Sala Sporturilor (3,5 km) - Grupul Școlar (4,0 km) - Centru (5,0 km) - Bancă (5,6 km) - Policlinică (6,2 km) - Spital (7,0 km) - Obcini (7,5 km) - Intersecție Gara Suceava Vest (14,0 km) - Mobilă (15,1 km) - Curcubeu (15,5 km) - Nordic (15,9 km) - Catedrală (16,4 km) - Policlinică (17,3 km) - Bancă (17,9 km) - Centru (18,5 km) - Grupul Școlar (19,5 km) - Sala Sporturilor (20,0 km) - Bazar (20,5 km) - Carrefour (20,9 km) -Pasarela C.F.R. (21,5 km) - Orizont (22,1 km) - Moldova (22,5 km) - Cantina I.R.I.C. (22,8 km) - Ramiro (23,2 km) - Gara Burdujeni (24,1 km).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de linie 1-5 (6-7)

Linia 3

Nr. stații:

33 (16+17)

Lungimea 24,1 km

Capăt de linie: GARA BURDUJENI

Gara Burdujeni - Comlemn - Cantina I.R.LC. - Moldova - Orizont - I.R.I.C. -Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor - Grupul Școlar - Centru - Bancă - Policlinică - Spital - Obcini - Intersecția Gara Suceava Vest -Mobilă - Curcubeu - Nordic - Catedrală -Policlinică - Bancă - Centru - Grupul Școlar - Sala Sporturilor - Bazar - Carrefour -Pasarela C.F.R. - Orizont - Moldova -Cantina I.R.LC. - Ramiro - Gara Burdujeni

90

8 curse/zi (1-5)

2 curse/zi (6-7)

0525 06ls 0715 131S 1440 1540 1640 1720 (0525,1340)

KD

LINIA 4: Traseu: Cinema Burdujeni (0,0 km) - Depozitul de ouă (0,5 km) - Torino (0,9 km) - Piața Burdujeni (1,2 km) - Orizont (1,6 km) - I.R.LC. (1,8 km) - Carrefour (2,8 km) - lulius Mall (3,8 km) -Bazar (4,3 km) - Sala Sporturilor (4,8 km) - Grupul Școlar (5,3 km) - Centru (6,3 km) - Bancă (6,9 km) -Policlinică (7,5 km) - Catedrala Mărășești (8,5 km) - Curcubeu (9,1 km) -Mobilă (9,6 km) - Obcini (10,0 km) - Metro (10,3 km) - Corduș (11,1 km) - Bloc I.R.E. (11,5 km) - Alimentara Obcini (11,9 km) - Șc. Gen. Nr. 9 (12,1 km) - Obcini (12,7 km) - Mobilă (13,1 km) - Curcubeu (13,5 km) - Confecția (13,8 km) -Universitate (14,3km) - Policlinică (14,7 km) - Bancă (15,3 km) - Centru (15,9 km) - Grupul Școlar (16,9 km) - Sala Sporturilor (17,4 km) - lulius Mall (18,3 km) - Bazar (18,9 km) - Carrefour (19,3 km) -Pasarela C.F.R. (19,9 km) - Orizont (20,5 km) - Piața Burdujeni (20,9 km) — Torino (21,2 km) - Depozitul de ouă (21,5 km) - Spitalul de Neuropsihiatrie (21,7 km) - Cinema Burdujeni (22,0 km).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de linie zilele 1-5 (6-7)

0430-0530

O530-07°°

07°°-19°°

l9o°. 2O30

2030-

2230

prima

ultima

Linia 4

Nr. stații: 43

Capăt de linie: CINEMA BURDUJENI

Cinema Burdujeni - Depozitul de ouă -Torino - Piața Burdujeni - Orizont - I.R.I.C. -Carrefour - lulius Mall - Bazar - Sala Sporturilor - Grupul Școlar - Centru - Bancă - Policlinică - Catedrala Mărășești -

90

15 (20)

10

(15)

6-8

(10)

10 (10)

15 (15)

0430 (0450)

2230* (2230*)

HCL WpaU privind

(20+23)

Lungimea 22,0 km

Curcubeu - Mobilă - Obcini - Metro -Corduș - Bloc LR.E. - Alimentara Obcini -Șc. Gen, Nr, 9 - Obcini - Mobilă - Curcubeu - Confecția - Universitate - Policlinică -Bancă - Centru - Grupul Școlar - Sala Sporturilor - lulius Mall - Bazar - Carrefour -Pasarela C.F.R. - Orizont - Piața Burdujeni -Torino - Depozitul de ouă - Spitalul de Neuropsihiatrie - Cinema Burdujeni.

10(7)

In nopțile de Revelion, înviere și Zilele Sucevei, programul se prelungește, ultima plecare de la capătul de traseu fiind la ora 01.00

ANEXA la


LINIA 5: Traseu: Gara Ițcani (0,0 km) - Pasaj C.F.R. (0,3 km) - Străduința (0,6 km) - Betty Ice (1,2 km) - Peco Petrom (1,6 km) - T.P.L. (2,3 km) - Sticlă (2,9 km) - Grupul Școlar (3,7 km) - Centru (4,7 km) -Bancă (5,3 km) - Policlinică (5,9 km) - Spital (6,7 km) - Metro (7,1 km) - Corduș (7,9 km) - Bloc I.R.E. (8,3 km) - Alimentara Obcini (8,7 km) - Șc. Gen. Nr. 9 (8,9 km) - Obcini (9,5 km) - Mobilă (9,9 km) -Curcubeu (10,3 km) - Nordic (10,7 km) - Catedrala Mărășești (11,2 km) - Policlinică (12,1 km) - Bancă (12,7 km) - Centru (13,3 km) - Grupul Școlar (14,3 km) - Sticlă (15,2 km) - T.P.L. (15,8 km) - Peco Petrom (16,5 km) - Selgros (17,0 km) - Străduința (17,8 lan) - Pasaj C.F.R. (18,0 km) - Gara Ițcani (18,6 km).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

i

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de linie zilele 1-5 (6-7)

O4îo-0800

0800-2000

2000-

2200

prima

ultima

Linia 5

Nr. stații: 33 (14+19)

Lungimea 18,6 km

Capăt de linie: GARA IȚCANI

Gara Ițcani - Pasarela C.F.R. - Străduința -Betty ICE - OMV Petrom - T.P.L. - Sticlă -Grupul Școlar - Centru - Bancă - Policlinică - Spital - Metro - Corduș - Bloc I.R.E. -Alimentara Obcini - Șc. Gen. Nr. 9 - Obcini - Mobilă - Curcubeu - Nordic - Catedrala Mărășești - Policlinică - Bancă - Centru -Grupul Școlar - Sticlă - T.P.L. - OMV Petrom - Selgros - Străduința - Pasarela

C.F.R. - Gara Ițcani.

90 (15)**

12 (20)

15 (20)

20

(20)

04^0 (0450)

22^0* (2200*)

4 (3**)

* în nopțile de Revelion, înviere și Zilele Sucevei, programul se prelungește, ultima plecare de la capătul de traseu fiind la ora 01.00

** în zilele de sâmbătă și duminică se vor utiliza autobuze de capacitate redusă pentru deservirea acestui traseu.

LINIA 7* : Traseu: Centru (0,0 km)- Uzina Electrică (0,9 km) - Cimitirul Pacea (1,7 km)- Cetatea de Scaun(2,3 km) - Cimitirul Pacea (2,9 Ion) - Mănăstirea Sf. loan 3,5 km - Centru (4,5 km).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 5-7* Numărul de mijloace de transport: zilele 5-7*

Plecări de la capete de linie zilele 5-7

1200 - 21°°

prima

ultima

Linia 7 Nr. stații: 7 (4+3) Lungimea 4,5 km

Capăt de linie: CENTRU

Centru - Uzina Electrică - Cimitirul Pacea -

Cetatea de Scaun - Cimitirul Pacea -

Mănăstirea Sf. loan - Centru

15

60

12°°

2ioo

KD

• Circulă doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în luni

e iulie și august

LINIA 15: Traseu: Str. Dobrilă Eugen- „Gropi” (0,0 km) - Burdujeni Sat “Șpac” (1,0 km) - Șc. Gen. Nr. 6 (1,9 km) - Tabita (2,5 km) - str. Cpt. Grigore Andrei (3,4 km) - str. Cpt. Grigore Andrei - Autobaza electrică (3,9 km) - str. Cpt. Grigore Andrei (4,4 km) - Cinema Burdujeni (4,6 km) - Orizont (5,1 km) -LR.I.C. (5,3 km) - Carrefour (6,3 km) - Bazar (6,8 lan) - Sala Sporturilor (7,3 km) - Grupul Școlar (7,8 km) - Centru (8,8 km) - Casa Cărții (9,3) - Autogara (9,4 km) - Biserica Sfântul Dumitru (9,8 km) -Grupul Școlar (10,7 km) - Sala Sporturilor (11,2 km) - Bazar (11,8 km) - Carrefour (12,3 km) - Pasarela CFR (12,7 km) - Orizont (13,2 km) - Primăria Burdujeni (13,9 km) - str. Cpt. Grigore Andrei (14,3 km) -str. Cpt. Grigore Andrei - Autobaza electrică (14,8 km) - str. Cpt. Grigore Andrei (15,3 km) - Tabita (16,0 km)-Șc. Gen. Nr. 6 (16,5 km) - Burdujeni Sat “Șpac” (18,4 km) - Str. Dobrilă Eugen- „Gropi” (18,4 km).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacita te (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de linie zilele 1-5 (6-7)

530_2Q30

prima

ultima

Linia 15

Nr. stații: 32 (167+16)

Lungimea 18,3 km

Capăt de linie: Str. Dobrilă Eugen- „Gropi” -Burdujeni Sat “Șpac” - Șc. Gen. Nr. 6 - Tabita -str. Cpt. Grigore Andrei - str. Cpt. Grigore Andrei - Autobaza electrică - str. Cpt. Grigore Andrei - Cinema Burdujeni - Orizont - I.R.I.C, - Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor - Grupul Școlar - Centru - Casa Cărții - Autogară -Biserica Sfântul Dumitru - Grupul Școlar - Sala Sporturilor - Bazar - Carrefour - Pasarela CFR -Orizont - Primăria Burdujeni - str. Cpt. Grigore Andrei - str. Cpt. Grigore Andrei - Autobaza electrică - str. Cpt. Grigore Andrei - Tabita -Șc. Gen. Nr. 6 - Burdujeni Sat “Șpac” - Str.

Dobrilă Eugen- „Gropi”.

15

30(30)

530

(6°°)

203° (1930)

2(2)

LINIA 17 : Traseu: Burdujeni Sat “Șpac” (0,0 km) - Șc. Gen. Nr. 6 (0,9 km) - Tabita (1,5 km) - str. Cpt. Grigore Andrei (2,4 km) - str. Cpt. Grigore Andrei-Autobaza electrică (2,9 km) - str. Cpt. Grigore Andrei (3,4 km) Cinema Burdujeni (3,6 km) - Moldova (4,5km) - Orizont (4,9 km) - LR.LC. (5,1 km) -Carrefour (6,1 km) - Bazar (6,6 km) - Sala Sporturilor (7,1 km) - Grupul Școlar (7,6 km) - Centru (8,5 km) - Bancă (9,2 km) - Policlinică (9,9 km) - Catedrala Mărășești (10,7 km) - U.G.I.R.A. (11,2 km) -Casa de Pensii (11,9 km) - U.G.I.R.A. (12,6 km) - Catedrala Mărășești (13 km) - Policlinică (14 km) -Bancă (14,7 km) - Centru (15,3 km) - Grupul Școlar (16,3 km) - Sala Sporturilor (16,8 km) - Bazar (17,3 km) - Carrefour (17,7 km) - Orizont (18,9 km) - Cinema Burdujeni (19,4 km) - str. Cpt. Grigore Andrei (19,8 km) - str. Cpt. Grigore Andrei-Autobaza electrică (20,3 km) - str. Cpt. Grigore Andrei (20,8 km) Tabita (21,7 km) - Șc. Gen. Nr. 6 (22,2 km) - Burdujeni Sat “Șpac” (23,1 km).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de linie zilele 1-5 (6-7)

0730- 1630(-)*

prima

ultima

Linia 17

Nr. stații: 37 (20+17)

Lungimea 23,1 km

Capăt de linie: BURDUJENI sat “Șpac” Burdujeni sat “Șpac” - Șc. Gen. Nr. 5 -Tabita - str. Cpt. Grigore Andrei - str. Cpt. Grigore Andrei-Autobaza electrică - str, Cpt. Grigore Andrei - Cinema Burdujeni -Moldova - Orizont - LR.I.C. - Carrefour -Bazar - Sala Sporturilor - Grupul Școlar -Centru - Bancă - Policlinică - Catedrala Mărășești - U.G.I.R.A. - Casa de Pensii -U.G.I.R.A. - Catedrala Mărășești - Policlinică - Bancă - Centru - Grupul Școlar - Sala Sporturilor - Bazar - Carrefour - Orizont -Cinema Burdujeni - str. Cpt. Grigore Andrei -str. Cpt. Grigore Andrei-Autobaza electrică -str. Cpt. Grigore Andrei - Tabita - Șc. Gen.

Nr. 5 - Burdujeni sat “Șpac”

15

75 (-)*

0720 0*

1630 0*

10*

* nu circulă sâmbăta și duminica

LINIA 21: Traseu: Burdujeni Sat „Șpac” (0,0 km) - Șc. Gen. Nr. 6 (0,8 km) - Cinema Burdujeni (2,3 km) - Orizont (2,8 km) - I.R.I.C. (3,0 km) - Carrefour (4,0 km) - Bazar (4,5 km) - Sala Sporturilor (4,9 km) - Grupul Școlar (5,4 km) - Centru (6,4 km) - Bancă (7,0 km) - Policlinică (7,6 km) - Catedrala Mărășești (8,5 km) - George Enescu (9,2 km) - Mobila (9,7 km) - Intersecție Gara Suceava Vest (16,2 km) - Mobilă (17,3 km) - Curcubeu (19,7 km) - Confecția (18,1 km) - Universitate (18,5 km) - Policlinică (19,0 km) - Bancă (19,6 km) - Centru (20,2 km) - Grupul Școlar (21,2 km) - Sala Sporturilor (21,7 km) -Bazar (22,2 km) - Carrefour (22,6 km) - Pasarela C.F.R. (23,2 km) - Orizont (23,8 km) - Cinema Burdujeni (24,3 km) - Șc. Gen. Nr. 6 (25,8 km) - Burdujeni Sat „Șpac” (26,6 km).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr, locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7) 05os-2115 (-)*

Plecări de la capete de linie 1-5 (6-7)

Linia 21

Nr. stații: 32 (16+16)

Lungimea 26,6 km

Capăt de linie: BURDUJENI Sat “Șpac” Burdujeni Sat „Șpac” - Șc. Gen. Nr. 5 -Cinema Burdujeni - Orizont - LR.I.C. -Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor - Grupul Școlar - Centru - Bancă - Policlinică -Catedrala Mărășești - George Enescu -Mobilă - Intersecție Gara Suceava Vest -Mobilă - Curcubeu - Confecția - Universitate - Policlinică - Bancă - Centru - Grupul Școlar - Sala Sporturilor - Bazar - Carrefour - Pasarela C.F.R. - Orizont - Cinema Burdujeni - Șc. Gen, Nr. 5 - Burdujeni Sat „Șpac”

90

5 curse (nu circulă)*

10*

0505 0615 O7os 1315 2115 0*

nu circulă sâmbăta și duminica

LINIA 22: Traseu: Burdujeni Sat „Șpac” (cap traseu, 0,0 km) - str. Vasile Pârvan (0,7 km) - str. Lev Tolstoi (1,2 km) - Pod de piatră (1,5 km) - Tibeco (2,0 km) - Spitalul de Neuropsihiatrie (2,2 km) -Depozit de Ouă (2,8 km) - Cartier Tinereții capăt (4,3 km) - str. Constantin Sofroni (4,8 km) - Torino (5,6 km) - Piața Burdujeni (5,9 km) - Orizont (6,3 km) - LR.I.C. (6,5 km) - Carrefour (7,5 km) - Bazar (8,0 km) - Sala Sporturilor (8, 5 km) - Grupul Școlar (8,8 km) - Centru 1 (9,8 km) - Centru 2 (9,9 km) - Grupul Școlar (10,9 km) - Sala Sporturilor (11,4 km) - Bazar (11,9 km) - Carrefour (12,3 km) - Orizont (13,5 km) - Piața Burdujeni (14,0 km) - Cartier Tinereții capăt (15,5 km) - str. Constantin Sofroni (16,0 km) - Torino (16,8 km) - Depozit de ouă (17,1 km) - Spitalul de Neuropsihiatrie (17,7 km) - Tibeco (17,9 km) - Pod de piatră (18,4 km) - str. Lev Tolstoi (18,7 km) - Vasile Pârvan (19,2 km) - Burdujeni Sat „Șpac” (19,9 km)

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de linie 1-5 (6-7)

O73°-2O30 (Q63o_17«)

prima

ultima

Linia 22

Nr. stații:

33 (17+16)

Lungimea

19,9 km

Capăt de linie: Burdujeni Sat „Șpac” - str. Vasile Pârvan - str. Lev Tolstoi - Pod de piatră- Tibeco - Spitalul de Neuropsihiatrie - Depozit de Ouă - Cartier Tinereții capăt -str. Constantin Sofroni - Torino - Piața Burdujeni - Orizont - I.R.I.C. - Carrefour -Bazar - Sala Sporturilor - Grupul Școlar -Centru - Grupul Școlar - Sala Sporturilor -Bazar - Carrefour - Orizont - Piața Burdujeni - Cartier Tinereții capăt - str. Constantin Sofroni - Torino - Depozit de ouă - Spitalul de Neuropsihiatrie - Tibeco -Pod de piatră - str. Lev Tolstoi - Vasile Pârvan - Burdujeni Sat „Șpac”

15

60 (60)

0620 (0630)

2030 (1745)

1(1)

LINIA 23: Traseu: Str. Gheorghe Cozorici (cap traseu, 0,0 km) - str. Traian Popovici (0,4 km) - str. Eroilor (Asoc. Propr. nr. 31) (0,7 km) - Torino (1,1 km) - Piața Burdujeni (1,4 km) - Orizont (1,8 km) -I.R.I.C. (2,0 km) - Carrefour (3,0 km) - Bazar (3,5 km) - Sala Sporturilor (4,0 km) - Grupul Școlar (4,3 km) - Centru 1 (5,3 km) - Centru 2 (5,4 km) - Grupul Școlar (6,4 km) - Sala Sporturilor (6,9 km) - Bazar (7,4 km) - Carrefour (7,8 km) - Orizont (9,0 km) - Piața Burdujeni (9,5 km) - Str. Gheorghe Cozorici (10,7 km)

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de linie 1-5 (6-7)

O73°-1930 (-)

prima

ultima

Linia 23 Nr. stații: 33 (17+16) Lungimea 19,9 km

Capăt de linie: Str. Gheorghe Cozorici -str. Traian Popovici - str. Eroilor (Asoc. Propr. nr. 31) - Torino - Piața Burdujeni -Orizont - I.R.I.C. - Carrefour -- Bazar - Sala Sporturilor - Grupul Școlar - Centru 1 -Centru 2 - Grupul Școlar - Sala Sporturilor -Bazar - Carrefour - Orizont - Piața Burdujeni - Str. Gheorghe Cozorici.

15

60 (-)

O73O (’)

1930 (■)

1(1)

LINIA 26: Traseu: Cartier „La stejari”-Aleea Dumbrăvii (0,0 km) - Fabrica de sucuri (0,6 km) -Intersecție Aleea Dumbrăvii#Ghe. Doja (1,2 km) - Conlemn-Ramiro (1,7 km) - Cantina IRIC (2,0 km) -Moldova (2,4 km) - Orizont (2,7 km) - IRIC (2,9 km) - Carrefour (3,9 km) - Bazar (4,4 km) - Sala Sporturilor (4,9 km) - Grupul Școlar (5,3 km) - Centru 1 (6,3 km) - Centru 2 (6,4 km) - Grupul Școlar (7,5 km) - Sala Sporturilor (8,0 km) - Bazar (8,5 km) - Carrefour (8,8 km) - Orizont (10,1 km) - Moldova (10,5 km) - Cantina IRIC (10,8 km) - Conlemn-Ramiro (11,3 km) - Adria(ll,6 km) - Fabrica de sucuri(12,2 km) - Cartier „La stejari”-Aleea Dumbrăvii (12,9 km)

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de linie 1-5 (6-7)

0700 — 1900

Linia 28

Nr. stații: 32 (16+16)

Lungimea 14,7 km

Capăt de linie: Cartier „La Stejari”-Aleea Dumbrăvii - Fabrica de sucuri - Intersecție Aleea Dumbrăvii#Ghe. Doja - Conlemn-Ramiro - Cantina IRIC - Moldova - Orizont - IRIC - Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor - Grupul Școlar - Centru 1 - - Centru 2 -Grupul Școlar - Sala Sporturilor - Bazar -Carrefour - Orizont - Moldova - Cantina IRIC - Conlemn-Ramiro - Adria - Fabrica de sucuri - Cartier„La stejari”-Aleea Dumbrăvii.

15

30 (60)

7.00

19.00

2(1)

LINIA 28 : Traseu: Cinema Burdujeni (0,0 km) - Depozitul de ouă (0,5 km) - Torino (0,9 km) - Piața Burdujeni (1,2 km) - Orizont (1,6 km) - LR.I.C. (1,8 km) - Carrefour (2,8 km) - Bazar (3,3 km) - Sala Sporturilor (3,8 km) - Fabrica de Sticlă (4,3 km) - T.P.L. (4,8 km) - OMV Petrom (5,4 km) - Selgros (5,8 km) - Străduința (6,6 km) - Pasarela C.F.R. (6,8 km) - Gara Ițcani (7,4 km) - Pasarela C.F.R. (7,7 km) -Străduința (8,0 km) - Betty Ice (8,5 km) - OMV Petrom (9,0 km) - T.P.L. (9,6 km) - Fabrica de Sticlă (10,0 km) - Sala Sporturilor (10,8 km) - Bazar (11,5 km) - Carrefour (11,9 km) - Pasarela C.F.R. (12,5 km) -Orizont (13,1 km) - Piața Burdujeni (13,6 km) - Torino (13,9 km) - Depozitul de ouă (14,1 km) - Spitalul de Neuropsihiatrie (14,3 km) - Cinema Burdujeni (14,7 km).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de linie 1-5 (5-6)

O52o-14so

Linia 28

Nr. stații: 32 (16+16)

Lungimea 14,7 km

Capăt de linie: CINEMA BURDUJENI

Cinema Burdujeni - Depozit de ouă - Torino - Piața Burdujeni - Orizont - LR.I.C. -Carrefour - Bazar - Sala Sporturilor - Sticlă -T.P.L. - Peco Petrom - Selgros - Străduința -Pasarela C.F.R. - Gara Ițcani - Pasarela C.F.R. - Străduința - Betty Ice - Peco Petrom - T.P.L. -Fabrica de Sticlă - Sala Sporturilor - Bazar - Carrefour - Pasarela C.F.R. -Orizont - Piața Burdujeni - Torino - Depozit ouă -Spitalul Burdujeni - Cinema Burdujeni.

90

6 curse (1 cursă)

0520 062° 0735 1235

1335 1450

(0520)

1(D*

nu circulă duminica

LINIA 29: Traseu: Stația Pompare Apa Itcani (Okm) - Avicola (0,7 km) - Moară Ițicani (1,8 km) -Pasarela Ițcani (2,4 km) - Betty Ice (3,4 km) - OMV Petrom (4,0 km) - Str. Cemăuți#Str. Mircea Septilici(4,9km) - str.Cemauti# str. Ștefan Stefiireac(5,6 km) - Piața Mare (6,8 km) - Autogara (7,1 km) -Teatrul Matei Visniec (7,3 km) - Catedrala Marasesti (7,9 km) - Liceul Alimentar (8,3 km) - Parc Zamca (8,6 km) - Centrul Medical Bucovina (9,1 km) - str.Grigore Ureche Chioșc Mopan (9,3 km) - Catedrala Marasesti (9,6 km) - Teatrul Matei Visniec (10,2 km) - Autogara (10,4 km) - Piața Mare (10,7 km) -Grupul Școlar (11,7 km) - Fabrica de Sicla ( 12,4 km) - TPL (13 km) - OMV Petrom (13,5 km) - Betty Ice (13,9 km) - Pasarela CFR Itcani (15,1 km) - Moara Itcani (15,4 km ) - Avicola (16,6 km) - Stația Pompare apa Itcani (17,4 km).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de linie zilele 1-5 (6-7)

07ls - 194S (-)

prima

ultima

Linia 29

Nr. stații: 30 (15+15)

Capăt de linie: Stația Pompe apă Ițicani Stația Pompe apă Ițicani -Avicola -Moară Ițicani - Pasarela Ițcani - Betty Ice - OMV Petrom - Str. Cemăuți#Str. M Șeptilici - Str, Cemăuți#Str, Șt. Ștefureac - Piața Mare -Autogară - Teatrul Matei V. - Catedrala

15

75(-)*

0715 (-)*

1945 (-)*

Lungimea 17,4 km

Mărășești - Liceul Alimentar - Parc Zamca - CMB - Str. G. Ureche - Catedrala Mărășești - Teatrul Matei V. - Autogară - Piața Mare -Grupul Școlar - Fabrica de Sticlă - T.P.L. -OMV Petrom - Betty Ice - Pasarela Ițcani -Moară Ițicani - Avicola - Stația Pompe apă Ițicani

2(-)*

' nu circulă sâmbăta și duminica

LINIA 30: Traseu: Gostat Ițcani (0,0 km) - Defelcom (0,5 km) - Depou Ițcani (1,1 km) - Pasarela Ițeam (1,4 km) - Centrofarm (2,2 km) - Gh. Doja87#Pictor Romeo Calancea (2,7 km) - Aleea Dumbrăvii (3,lkm) - RAMIRO (3,5km) -Cantina I.R.I.C. (3,8 km) - Moldova (4,3 km) - Orizont (4.6 km) LR.LC.(4,8 km) -Carrefourr (5,8 km) - Bazar (6,3 km) - Sala Sporturilor (6,7 km) - Grupul Școlar (7,2 km) - Cuptorul de Aur (8,3 km) - Autogara ( 8,5 km) - Colegiul Național Petru Rares (9,2 km) - Policlinica (9,5 km) - Spital (10,3 km) - Obcini (10,8 km ) - Mobila (11,1 km) - Curcubeu (11,4 km ) - Nordic (11,8 km ) - Catedrala (12,3 km) - Policlinica (13,2 km) - Colegiul Național Petru Rares (13,5 km) - Autogara (14,2 km) - Piața Mare (14,4 km) - Grupul Școlar (15,5 km) - Sala Sporturilor (16,0 km) — Bazar (16,5 km) - Carrefour (16,9 km) - Orizont (18,1 km) - Moldova (18,5 km) - Cantina IRIC (18,9 km ) - Ramiro (19,2 km) - Aleea Dumbrăvii (19,6 km) - Gh. Doja 87 # pictor Romeo Calancea (20 km) - Centrofarm (20,4 km) - Pasarela Ițcani (21,3 km) - Depou Ițcani (21,6 km) - DefelCom (22,2km) - Gostat Itacani (22,7 km).

Linia Nr. stații/sens Lungimea

Traseu

Capacitate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capete de linie zilele 1-5 (6-7)

053o . 2O30 (0530 - 1830)

prima

ultima

Linia 30

Nr, stații: 45 (22+23)

Lungimea 22,7 km

Capăt de linie: GOSTAT IȚCANI

Gostat Ițcani - Defelcom - Depou Ițcani -Pasarela Ițcani - Centrofarm - Gh. Doja87 # Pictor Romeo Calancea - Aleea Dumbrăvii -Ramiro - Cantina IRIC - Moldova - Orizont -IRIC - Crrefour - Bazar - Sala Sporturilor -- Grupul Școlar - Cuptorul de Aur - Autogara - Colegiul Național Petru Rares - Policlinica-Spîtal- Obcini - Mobila - Curcubeu - Nordic - Catedrala - Policlinica - Colegiul Național Petru Rares - Autogara - Piața Mare - Grupul Școlar - Sala Sporturilor - Bazar - Carrefour - Orizont - Moldova - Cantina IRIC - Ramiro - Aleea Dumbrăvii - Gh, Doja 87 # Pictor Romeo Calancea - Centrofarm - Pasarela Ițcani - Depou Ițcani - Defelcom - Gostat Ițcani

15

20 (90)

O530 (0530)

2030

(1830)

4(2)

Director executiv,

Dan Florentin Dura