Hotărârea nr. 47/2021

Hotărâre privind participarea Municipiului Suceava la programul Comisiei Europene “Proposed Mission-100 Climate–neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Suceava la programul Comisiei Europene Proposed Mission-100 Neutral Climate Cities by 2030-by andforthe Citizens

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al consilierului local-Viceprimarul municipiului Suceava d-na. Teodora Munteanu și al consilierilor locali USRPLUS: dl. Dan Nichiforel și d-na. Lorena Buburuzan, înregistrat sub nr. 38/11.03.2021, Raportul Direcției Proiecte europene, turism, cultură și transport înregistrat sub nr. 7895/15.03.2021 și Avizul Comisiei economico -financiară, juridică și disciplinară;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2, lit.„b”, alin. 4, lit.„e” și art. 139 alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă, de principiu, participarea Municipiului Suceava la programul Suceava unul din cele 100 de orașe neutru - climatic până în 2030.

Art 2. Se aprobă înființarea unui grup de inițiativă, coordonat de dl. Dan Nichiforel, consilier local, care să mijlocească relația cu mediul universitar, Camera de Comerț și Industrie Suceava și mediul de afaceri interesat. Scopul final al acestei acțiuni este agregarea unui grup de inițiativă executiv, care să reprezinte un canal de comunicare/lucru cu experții Comisiei Europene.

Art 3. Se împuternicește Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu să demareze procedura de participare a municipiului Suceava la programul mai sus amintit, prin Direcția Proiecte europene, turism, cultură și transport.


CONTRA SECRETAR

Jrs. I


MNEAZĂ

ERAL MUNICIPIU

CIUTAC