Hotărârea nr. 45/2021

Hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 137 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Suceava aflată în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, în care funcţionează unităţi medicale precum şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor OUG nr. 68 din 28.05.2008 şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisia constituită în vederea vânzării spaţiilor medicale, modificată prin HCL nr. 356 din 14.12.2017

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 137 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Suceava, află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, în care funcționează unități medicale precum și a celor în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să tîe vândute potrivit dispozițiilor OUG nr. 68/28.05.2008 și desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Suceava în Comisia constituită în vederea vânzării spațiilor medicale, modificată prin HCL nr.356/14.12.2017

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 8569 din 19.03.2021, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 8570 din 19.03.2021și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza art. 5 din OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,

în conformitate cu prevederile art 155 alin (1) lit. (e) ;I ale art. 196, alin. (1) lit.b din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se modifică art. 2 din HCL nr. 137 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Suceava, află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, în care funcționează unități medicale precum și a celor în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor OUG nr. 68/28.05.2008 și desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Suceava în Comisia constituită în vederea vânzării spațiilor medicale, modificată prin HCL nr.356/14.12.2017, care va avea următorul conținut

”Art. 2. Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Suceava în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale ce fac obiectul OUG nr. 68 din 28.05.2008

  • 1. Nichiforel Dan - consilier local

  • 2. Gâtlan Anca Mihaela - consilier local,

membrii supleanți

  • 1. Gherasim Valerică - consilier local

  • 2. Pricope Radu Constantin - consilier local.

Comisia de contestații

  • 1. Zarojanu Angela - consilier local

  • 2. Anton Nicolae Ciprian- consilier local, membrii supleant!

  • 1. Sfeclă Geniloni - consilier local

  • 2. Paiu Mihaela Adelina - consilier local.

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 137 din 10.07.2008 rămân neschimbate.

PREȘEDINTE ™ SW LUCIAN HARȘd^S&


CONT

SECRETAR GENI


^SEMNEAZĂ

l^TAL MUNICIPIULUI

iAN CIUTAC


Nr. 45 Din 25 martie 2021