Hotărârea nr. 44/2021

Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare str. Ștefan Tomșa din municipiul Suceava pe terenul în suprafață de 4512 mp

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare sr. Ștefan Tomșa din municipiul Suceava pe terenul în suprafață de 4512 mp

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 8641 din 19.03.2021 și raportul de specialitate înregistrat la nr. 8642 din 19.03.2021 precum și raportul Comisiei Economico-financiară, juridică, disciplinară;

Conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - Republicare*)

în baza prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local,

în conformitate cu prevederile HG nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local,

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. b, lît. (4) lit. d, art. 139 al. (3) lit. e, art. 140, alin.l) și art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198 alin. (1) și art. 243 alin (1) lit. adin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se declară de utilitate publică terenul în suprafață totală de 4512 mp în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare în zona str. Ștefan Tomșa, ca urmare a noilor direcții de dezvoltare urbanistică.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare în zona str. Ștefan Tomșa.

Art. 3. Contractele încheiate de municipiul Suceava pe terenul menționate mai sus nu vor fi reînoite începând cu anul 2022, respectiv vor fi reziliate contractele cu o durată de valabilitate mai mare de 31.12.2021.

Art. 4. (1) Se aprobă exproprierea imobilelor - terenuri/construcții proprietate privată ce fac obiectul coridorului de expropriere aferent investițiilor de utilitate publică menționate mai sus.

  • (2) Prezenta hotărâre reprezintă decizie de expropriere în sensul art. 9 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, constituie titlu executoriu de drept și se pune în executare directă, fără alte formalități pentru predarea bunurilor imobile - terenuri/construcții ,atât față de persoana expropriată , precum și față de orice alte persoane care pretind un drept în legătură cu bunul imobil expropriat.

  • (3) Nominalizarea persoanelor ce fac obiectul exproprierii precum și a bunurilor expropriate va fi aprobată în Consiliul Local al municipiului Suceava.

  • (4) Eventualele contestații formulate împotriva prezentei hotărâri de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil în cauză.

  • (5) Prezenta hotărâre își produce efectele și în situația în care proprietarii imobilelor -terenuri, nu se vor prezenta în termenul stabilit de art. 8 alin 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, nu prezintă un titlu valabil, ori când nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii.

Art. 5. Construcțiile edificate pe această parcelă de teren vor face obiectul unei acțiuni de demolare individuală sau colectivă conform certificatului/lor de urbanism ce urmează a fi întocmite.

Art. 6. Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, proiectul tehnic de execuție, documentația de urbanism și lista cu bunurile imobile terenuri/construcții ce fac obiectul coridorului de expropriere aferent investiției vor face obiectul unui alt proiect de hotărâre.

Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.Nr. 44 Din 25 martie 2021