Hotărârea nr. 43/2021

Hotărâre privind acceptarea în domeniul privat al municipiului Suceava a donației constând în parcela de teren în suprafață de 100 mp identică cu parcela cu număr cadastral 56531 din cartea Funciară a UAT Suceava, situată în Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind acceptarea în domeniul privat al municipiului Suceava a donației constând în parcela de teren în suprafață de 100 mp identică cu parcela cu număr cadastral 56531 din Cartea

Funciară a UAT Suceava, situată în Suceava, bulevardul 1 Decembrie 1918

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 8652 din 19.03.2021, raportul de specialitate înregistrat la nr.8653 din 19.03.2021 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

Având în vedere oferta de donație a S.C. DAVASY BUILDARS S.R.L. reprezentantă prin donmul Teodorovici Alexa Dumitru înregistrată sub nr. 4097 din 10.02.2021;

în conformitate cu prevederile art. 863 lit.c), art. 881, art. 885 alin (1), art. 888, art. 1011 precum și art. 1014 Cod Civil;

In temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c), art.139 alin.3,art.291 alin 3, lit.a) și alin.5 lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se acceptă în domeniul privat al municipiului Suceava donația SC DAVASY BUILDARS S.R.L. reprezentantă prin domnul Teodorovici Alexa Dumitru, constând în parcela de teren în suprafață de 100 mp identică cu parcela cu număr cadastral 56531 din Cartea Funciară a UAT Suceava, situată în Suceava, bulevardul 1 Decembrie 1918, parcelă de teren afectată de rețeaua stradală propusă în PUZ-E85 aprobat prin HCL nr.7/28.01.2021, conform Certificatului de urbanism nr.89 din 10.02.2021.

Art. 2. Se dispune OCPI Suceava intabularea în evidențele de publicitate imobiliară a celor aprobate la articolul precedent.

Art,3. Cheltuielile privind perfectarea actului de donație la notarul public vor fi suportate de către SC DAVASY BUILDARS S.R.L. reprezentantă prin domnul Teodorovici Alexa Dumitru în calitate de proprietar al terenului.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va proceda la încheierea și semnarea, în formă^iu^Et^f la notar, a actului de donație.

Z> „..i    ‘ 'i                                                                   /

PREȘEDmTE/DWE^INȚA           CONTRASEMNEAZĂ

LUCIAN           i SECRETAR GENER/â^ArMUNICIPIULUI

\\                          Jrs.ldmCIUTAC

.                            /v

/

Nr. 43 Din 25 martie 2021