Hotărârea nr. 4/2021

HOTĂRÂRE,privind modificarea art. 6 din Contractul nr. 4880/251543/2020 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL 83/26.03.2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind modificarea ari. 6 din Contractul nr. 4880/251543/2020 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat îh baza HCL 83/26.03.2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Actul adițional nr.2 al DSP Suceava înregistrat cu nr. 255575/28.12.2020, Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 445/07.01.2021, Raportul cu nr. 446/07.01.2021 al Direcției de Asistență Socială și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

Conform dispozițiile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile publice locale,cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.162/2008, Legii nr. 176/2009 privind aprobarea O.G. nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-fmanciare pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare, Ordinul 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentiști,asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, Ordinul 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților.

în temeiul prevederilor HCL nr. 301/17.12.2020 privind modificarea art.2 din Contractul nr. 4880/251543/2020 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL nr.83/26.03.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2, lit.d, alin.7 lit.b, art. 139 alin. 3 lit. a și art 196 alin.l lita din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art. 6 din Contractul nr. 4880/251543/2020 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL 83/26.03.2020, în sensul diminuării valorii contractului cu suma de 233.318,47 lei și va avea următorul conținut:

„Art.6. 6.1. Valoarea totală a prezentului contract este de 4.277.681,53 lei, pentru perioada ianuarie-decembrie 2020.”

Art.H. Se aprobă actul adițional nr. 2 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IH.Se împuternicește primarul municipiului Suceava să semneze actul adițional nr.2 la Contractul nr. 4880/251543/2020.

Art.IV. Valoarea decontată pentru finanțarea activității din cabinetele medicale școlare desfășurată până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, va fi stabilită conform cererilor de finanțare, depuse în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, însoțită de documentele justificative aferente lunii anterioare.”

Art.V.Celelalte prevederi ale hotărârii, rămân valabile.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ;                           CONTRASEMNEAZĂ

LUCIAN HARȘb^CW^^M^                SECRETAR GENEKALMUNICWIU

Jrs. H|AN OUTAC

Nr. 4 din 28 ianuarie 2021                                              /A