Hotărârea nr. 38/2021

Hotărâre privind apartenenţa la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate în Cartierul Obcini şi zona Tătăraşi – str. Ştefan Tomşa

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate în Cartierul Obcini și zona Tătărași str. Ștefan Tomșa

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 8650 din 19.03.2021, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 8651 din 19.03.2021 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza HCL nr.26 din 30.01.2020 și în temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit. “g”, ale art.140 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ și a Hotărârii nr.392 din 14.05.2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate evidențiate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTR

SECRETAR GEN^ Jrs^


SEMNEAZĂ

AMlL MUNICIPIULUI ÎN CIUT AC

Nr. 38 Din 25 martie 2021

An exa_l_apartenenta

Județul Suceava

Municipiul Suceava

Comisia specială pentru întocmirea inventarului domeniului privat al

UAT Suceava

APARTENENȚA

la domeniului privat al Municipiului Suceava

Secțiunea I - Bunuri imobile

Nr.crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii și/sau dării în folosință

Valoarea de inventar,

(lei)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

55 5?

Teren

situat în Municipiul Suceava limitrofă cu străzile Duzilor și Mesteacănului, Județul Suceava, în suprafață de 1666 mp, categoria de folosință teren viran

2021

176052,25

plan de amplasament și delimitare a imobilului

2

53 35

Teren

situat în Municipiul Suceava limitrofă cu străzile Mesteacănului, Duzilor și B-dul Comeliu Coposu, Județul Suceava, în suprafață de 1538 mp, categoria de folosință teren viran

2021

162526,03

plan de amplasament și delimitare a imobilului

3

55 35

Teren

situat în Municipiul Suceava limitrofă cu străzile Duzilor și B-dul Comeliu Coposu, Județul Suceava, în suprafață de 3020 mp, categoria de folosință teren viran

2021

319134,34

plan de amplasament și delimitare a imobilului

An exa_l_aparte n e nta

4

« ÎS

Teren

situat în Municipiul Suceava, zona Tătărași, str. Ștefan Tomșa Județul Suceava, în suprafață de 4512 mp, categoria de folosință teren viran

2021

476799,39

plan de amplasament și delimitare a imobilului

TOTAL

1134512,01

Comisia tehnică:


  • 5. Ismail Adrian - membru

  • 6. Vlădău Șerban - membru'

  • 7. Trihub Diana - membru