Hotărârea nr. 37/2021

Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Consiliului Judeţean Suceava a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, în suprafaţă utilă de 290,07 mp situat în Suceava str. Nicolae Bălcescu nr.2 spaţiu ce aparţine domeniului privat al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE privind darea în folosință gratuită Consiliului Județean Suceava a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață utilă de 290,07 mp situat în Suceava str. Nicolae Bălcescu nr.2 spațiu ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava Înregistrat sub nr. 8564 din 19.03.2021si raportul de specialitate Înregistrat sub nr. 8565 din 19.03.2021 precum si avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

în temeiul prevederilor art.108, art.129, alin. (2) lit.c și alin.(6), lit.b, art.139, alin. (3) lit. g, art. 196, art. 349-353, precum și art.362, alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă darea în folosință gratuită Consiliului Județean Suceava a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață utilă de 290,07 mp situat în Suceava str. Nicolae Bălcescu nr.2 spațiu ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava, având valoarea de inventar de 384.300 lei (data ultimei reevaluări fiind 31.12.2019), având destinația de birouri.

Art.2. Se aprobă durata pentru care se acordă folosința gratuită, cu începere de la data predării primirii spațiului, până la reabilitarea imobilului situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.36-Palatul administrativ.

Art.3, Predarea primirea bunului menționat la art.l. se va realiza pe bază de protocol de predare primire, până la data de 30.04.2021.

Art.4. Titularul dreptului de folosință gratuită, are obligația să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită, respectiv aceea de birouri.

Art.5. Se aprobăjuportarea cheltuielilor de întreținere a bunului menționat la art.l de către Consiliul Judcțcan^ui^yas

Art.6. ^M^edgri|^;pfdzehței hotarari, vor fi duse la Îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aAhtuî4B|țem

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERA^LAIUNICIPIULUI

Jrs. 1QMCIUTAC

Nr. 37 Din 25 martie 2021