Hotărârea nr. 36/2021

Hotărâre privind solicitarea transmiterii sectoarelor de drumuri naționale și a terenurilor aferente aflate în domeniul public al statului, cu indicativele-DN2 km431+180-431+400, DN2 km441+500-442+211, DN17 km252+404-252+420, DN29A km 3+000-4+207, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava și privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național și a terenului aferent aflat în domeniul public al statului cu indicativul-DN29 km5+964-6+000, din administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

MUNICIPIUL SUCEAVAB-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind solicitarea transmiterii sectoarelor de drumuri naționale și a terenurilor aferente aflate în domeniul public al statului, cu indicativele:

 • > DN 2 km 431+180-431+400;

 • > DN 2 km 441+500-442+211;

 • > DN 17 km 252+404-252+420;

 • > DN 29A km 3+000-4+207.

din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

și privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național și a terenului aferent aflat în domeniul public al statului cu indicativul:

 • > DN 29 km 5+964-6+000;

din administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Consiliul Local al municipiului Suceava

Potrivit prevederilor art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin automie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă ale autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice”;

în temeiul prevederilor art. 9 lit. a), art. 11 și art. 21 alin.(2) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și ale art. 46 alin. 2 lit. a) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Conținutul cadru al documentației ”Plan Urbanistic General” și condițiile ce trebuie respectate pentru obținerea avizului D.R.D.P. Iași, pentru documentația de urbanism „Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Suceava’, adresa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere- Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași înregistraăa la Primăria municipiului Suceava cu nr. 8292/17.03.2021, referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8328 din 17.03.2021, analizând raportul de specialitate nr. 8329 din 17.03.2021, al Direcției Urbanism, Amenajarea teritoriului și Cadastru

Luând în considerare Avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului din Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile art. 292, alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „e” și art. 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ArLl - Se aprobă solicitarea preluării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a sectoarelor de drumuri naționale și a terenurilor aferente aflate în domeniul public al statului, având indicativele:

 • > DN 2 km 431+180-431+400;

 • > DN 2 km 441+500-442+211;

 • > DN 17 km 252+404-252+420;

> DN 29A km 3+000-4+207.

conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare,

Art.2 - Se aprobă solicitarea predării din administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a sectorului de drum național și a terenului aferent aflat în domeniul public al statului cu indicativul:

> DN 29 km 5+964-6+000;

conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;

Art.3 - Preluarea efectivă a sectoarelor de drumuri naționale și a terenurilor aferente aflate în domeniul public al statului, cu indicativele:

 • > DN2 km 431+180-431+400;

 • > DN2 km 441+500-442+211;

 • > DN17 km 252+404-252+420;

 • > DN 29A km 3+000-4+207.

de la Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la Consiliul Local al Municipiului Suceava

si predarea efectivă a sectorului de drum național aflat în domeniul public al statului, cu indicativul

> DN 29 km 5+964-6+000,

de la Consiliul Local al Municipiului Suceava la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se vor realiza după încheierea unor procese-verb ale de constatare și identificare la teren a sectoarelor de drumuri naționale sus-menționate și a terenurilor aferente și după semnarea protocoalelor de predare -primire între Consiliul Local al Municipiului Suceava și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Art.4 - Primarul Municipiului Suceava, prin compartimentele specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

din cadrul aparatului de
la HCL nr.


-ANEXAI

& din


DATE DE IDENTIFICARE

ale sectoarelor de drumuri naționale aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Denumirea sectorului de drum care se transmite

Nr. MFP drum

Cod de clasificare drum

Lungime drum (km)

Valoarea de inventar drum (lei)

Nr. MFP teren aferent sectorului de drum

Cod de clasificare teren

Suprafață teren aferent sectorului de drum (ha)

Valoarea de inventar teren aferent sectorului de drum (lei)

Indicativ vechi

Indicativ nou

DN2 km 431+180-431+400

12151

8.12.03

0,220

891189,97

121579

8.12.03.01

2,986

92562,21

DN2 km 431+180-431+400

Bd. Sofia Vicoveanca

DN2 km 441+500-442+211

12151

8.12.03

0,711

2880163,95

121579

8.12.03.01

10,413

381529,48

DN2 km 441+500-442+211

str. Grigore Alexandru Ghica

DN 17 km 252+404-252+420

12190

8.12.03

0,016

187373,77

99818

8.12.03.01

0,150

2580,17

DN 17 km 252+404-252+420

Bd. Acad.

Vasile Grecu

DN 29A km 3+000-4+207

12217

8.12.05

1,204

2777182,09

99882

8.12.05.01

12,803

527313,67

DN 29A km 3+000-4+207

Str. Cabana Caprioara

la HCL nr.

DATE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum național proprietate a Statului Român care se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Denumirea sectorului de drum care se transmite

Nr. MFP drum

Cod de clasificare drum

Lungime drum (km)

Valoarea de inventar drum (lei)

Nr. MFP teren aferent sectorului de drum

Cod de clasificare teren

Suprafață teren aferent sectorului de drum (ha)

Valoarea de inventar teren aferent sectorului de drum (lei)

Indicativ vechi

Indicativ nou

DN 29 km 5+964-6+000

12216

8.12.03

0,036

47379,6

99879

8.12.03.01

0,0936

0,00

Str. Cuza Vodă

DN 29 km 5+964-6+000