Hotărârea nr. 34/2021

Hotărâre privind aprobarea organizării concursului de soluții, constituirea comisiei tehnice pentru elaborarea temei de proiectare și evaluarea ofertelor în cadrul concursului de soluții pentru proiectul „Zona de agrement Parc Șipote”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei tehnice pentru elaborarea temei de proiectare pentru proiectul „Zona de agrement Parc Șipote”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al consilierului local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 8369/ 18.03.2021, Raportul Serviciului proiecte europene și strategii de dezvoltare nr. 8370/18.03.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.(d), alin.(7), lit.(r), art. 136, art. 139, alin.(l), art. 196 alin.(l) lit.(a), art. 197 alin.(l), art. 199 alin.(l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea comisiei tehnice pentru elaborarea temei de proiectare pentru proiectul „Zona de agrement Parc Șipote” formată din specialiști cu experiență în domeniu, după cum urmează:

  • - 3 specialiști arhitectură și urbanism desemnați de OAR;

  • - 1 specialist în protejarea fondului forestier existent DS;

  • - 1 specialist peisagistică USV;

  • - 1 specialist protejarea monumentelor istorice și a siturilor arheologice Direcția județeană cultură și culte, patrimoniul cultural;

  • - 2 persoane din societatea civilă care au cunoștințe în domeniu;

  • - 3 directori executivi specialitate Primăria municipiului Suceava (Direcția urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, Direcția patrimoniu, Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport);

  • (2) Specialiștii vor fi desemnați de către Autoritatea locală în urma consultării cu OAR, Direcția silvică, USV, Direcția pentru cultură și culte, ONG - uri.

  • (3) Se vor desemna și 2 membri supleanți, specialiști în profil (arhitectură și urbanism) de către OAR.

Art. 2. Instituțiile nominalizate la articolul 1 vor desemna specialiștii în comisia tehnică.

Art. 3. Tema de proiect.are va face obiectul aprobării în cadrul Consiliului Local Suceava.


, prin aparatul de specialitate și membrii comisiei e prezentei hotărâri.

CONTRASTEAZĂ SECRETAR GENER^AUMUNIOCIPIULUI Jr. IQ^CIUT AC

Nr. 34 Din 25 martie 2021