Hotărârea nr. 33/2021

Hotărâre privind aprobarea participării la Programul Termoficare şi a eşalonării multianuale a implementării proiectului pentru obiectivul de investiţii “Deviere conducte de termoficare –reţele de transport 2x Dn700 strada Apeductului din municipiul Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.~priiriariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Deviere conducte de termoficare - rețele de transport 2 x Dn 700 strada Apeductului din municipiul Suceava"

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr.8577/19.03.2021 , Raportul de specialitate al Serviciului Investiții nr. 8578/19.03.2021 și Avizul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

în baza prevederilor OUG 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica a localităților art. 1, alin. (30) și alin. (45)

în conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin.2, lit.“b”, alin.4, lit.”d”, art. 139, alin. 3 lit."a"și art. 196 alin.l lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea la Programul Termoficare și eșalonarea multianuală a implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Deviere conducte de termoficare -rețele de transport 2 x Dn 700 strada Apeductului din municipiul Suceava”.

Art2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.MUNICIPIU

CIUTAC