Hotărârea nr. 32/2021

Hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici precum și a finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție potrivit prevederilor OUG 18/2009 pentru “Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate, etapa I-10 imobile”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5 A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici precum și a finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție potrivit prevederilor OUG 18/2009 pentru „Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate, etapa I -10 imobile”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr. 8575/19.03.2021 , Raportul Serviciului Investiții nr.8576/19.03.2021 și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

Văzând prevederile art.13 din OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordinului 163/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și a prevederilor Legii 231/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Ținând cont de prevederile art.32 alin.(l) din Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

în conformitate cu prevederile art.44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit. ”b”, alin.4, lit ”d”,art.l39, alin.3 lit.”a” și art.196 alin.l lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate, etapa I - 10 imobile", prezentați în anexa care face parte integrantă di prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea executării lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate până la 31 decembrie 2005 din municipiul Suceava, se asigură: 60% din alocații de la bugetul de stat,în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării,Lucrărilor Publice și

Administrației; și 40% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite, precum și fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite;

Art.3. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cotei de 30% din cheltuielile aferente lucrărilor pentru reabilitarea termică, conform anexei;

Art.4. Cota de contribuție a proprietarilor/asociației de proprietari se stabilește în procent de 10% din valoarea executării lucrărilor de intervenție, conform anexei;

Art.5. Asociația de proprietari este obligată să constituie fondul de reparații în cuantum de 10% din totalul sumelor necesare lucrărilor de intervenție pentru creșterea performaței energetice a blocurilor din asociație ce fajx6b'§ptuVreâbilitării, până în momentul demarării lucrărilor de intervenție;

Art.6.                       Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire

prevederile prc^chtci hotârârr.;A


CONTR SECRETAR GE Jrs.INEAZĂ

RAL MUNICIPIU

UTAC

Nr. 32 Din 25 martie 2021

ANEXA


Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției "Reabilitare termica clădiri de locuit multietajate" Etapa I — 10 imobile

Valoarea totala a investiției din care C + M (inclusiv TVA 19 %)

17.854.679,00      lei

15.029.998,00      lei


Nr. crt.

Adresa blocului de locuințe

Num ăr de apart amen te

Aria utilă a blocului de locuințe m2 arie utilă

Durata de execuție

Indicatori valorici

Contribuție financiara

Total valoare mii lei

din care C+M mii lei

Buget de stat (mii lei) 60%

Buget local (mii lei) 30%

Asociații de proprietari (mii lei) 10%

0

1

2

3

4

5

7

8

9

1

4 Privighetorii nr.4

105

2793,75

10 luni

2.400,370

1.999,302

1.199,581

599,7906

199,9302

2

7A Jean Bart nr.7

104

1398,14

10 luni

1.393,436

1.114,811

668,8866

334,4433

111,4811

3

100 Aleea Jupiter nr.2A

100

2680,26

10 luni

2.301,003

1.916,859

1.150,115

575,0577

191,6859

4

5A Jean Bart nr.36

92

1402,94

10 luni

1.402,544

1.134,667

680,8002

340,4001

113,4667

5

E68 B-dul G.Enescu nr.26

65

1007,77

8 luni

1.082,461

879,852

527,9112

263,9556

87,9852

6

T62 Luceafărului nr. 12A

44

3072,1

8 luni

2.945,064

2.538,524

1.523,114

761,5572

253,8524

7

T57 Luceafărului nr. 10A

44

3072,1

8 luni

2.945,064

2.538,524

1.523,114

761,5572

253,8524

8

BOI Putnanr.10

20

1308,04

6 luni

1.307,765

1.122,411

673,4466

336,7233

112,2411

9

A04 Putna nr.6

12

784,66

6 luni

1.012,228

870,421

522,2526

261,1263

87,0421

10

Bl Privighetorii nr.3

14

799,41

6 luni

1.064,744

914,627

548,7762

274,3881

91,4627

TOTAL:

17.854,679

15.029,998

9.017,999

4.508,999

1.503,000

Direcția generală tehnică și de investiții Neculai Frunzaru

Sef Serviciul Investiții