Hotărârea nr. 31/2021

Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “XS Motor Sport” Iaşi

MM MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația "XS Motor Sport” Iași

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat cu nr. 8447 din 18.03.2021 și Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice, înregistrat cu nr. 8448 din 18.03.2021, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară.

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit "Regulamentului privind încheierea contractele de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local", aprobat prin HCLnr. 4/30.01.2020 și a Bugetului Local aprobat prin HCL.

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația "XS Motor Sport" Iași, pentru perioada 01.04.2021 - 27.04.2021, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Raliul Bucovinei 2021 - Suceava Rally Show", care se vor desfășura astfel:

 • > în ziua de 17.04.2021, deschiderea competiției sportive, parada mașinilor și proba "Super Specială-Suceava Rally Show" vor avea loc în Municipiul Suceava, parc-service-ul competiției va fi amenajat în parcarea lulius Mall Suceava, traseul urmând a fi stabilit de comun acord și cu alte instituții abilitate de la care se vor obține aprobările necesare;

 • > în ziua de 18.04.2021, probele speciale ale competiției se vor desfășura în zonele turistice din județ-Municipiul Câmpulung Moldovenesc, traseul fiind cuprins între localitățile Sadova, Vatra Moldoviței și Sucevița, pe DN17A.

 • Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 66.000 lei, pentru finanțarea activităților care vor avea loc în Municipiul Suceava, în ziua de 17.04.2021.

 • Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

 • Art.4. Preved£fiȘ™j^ hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin servj^VjJe specialitate.

  CONTRA!


  SECRETAR GENERA:

  Jrs. B


  1NEAZĂ

  MUNICIPIULUI

  CIUTAC


Nr. 31 Din 25 martie 2021