Hotărârea nr. 30/2021

Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “Sing Bucovina/Bucovina cântă” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

wSjS B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația "Sing Bucovina/Bucovina cântă" Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat cu nr. 8445 din 18.03.2021 și Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice, înregistrat cu nr. 8446 din 18.03.2021, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară.

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit "Regulamentului privind încheierea contractele de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local", aprobat prin HCL nr. 4/30.01.2020 și a Bugetului Local aprobat prin HCL.

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația "Sing Bucovina/Bucovina cântă" Suceava, pentru perioada 19.04.2021 - 22.09.2021, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Stagiunea corală-Suceava 2021", care se vor desfășura în zilele de duminică, în parcurile din Municipiul Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 100.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează PrimaruL Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile 'prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin             specialitate.

PREȘEDINI^ Di? MftțȚjIȚA /<               CONTRASEMNEAZĂ

T      AXT                        V        CIT/'’T>T7rr A T> /^T7XT1?T»         Ml TXTTf^TT*TT TT r Tr

SECRETAR GENER

Jrs. Ii


^MUNICIPIULUI CIUTAC


Nr. 30 Din 25 martie 2021