Hotărârea nr. 3/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2021, a excedentului bugetului local ,rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, în sumă de 551.155,41 lei

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, în sumă de 551.155,41 lei

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 2000/22.01.2021, Raportul de specialitate al Serviciului fmanciar-contabilitate din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate înregistrat cu nr. 20001/22.01.2021 și Avizul Comisiei economico-financiara, juridica, disciplinara;

în baza prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.129, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a”, art.139, alin.3, lit.”a” si art.196 alin.(l), lit.”a” din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă utilizarea, în cursul anului 2021, a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, în sumă totală de 551.155,41 lei, după cum urmează:

 • • 134.341,10 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • • 416.814,31 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent sau pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar al acestei secțiuni la sfârșitul exercițiului bugetar;

 • A rt.2. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția de buget, contabilitate și fiscalitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


  PREȘEDINTE DE ȘE0INȚA LUCIAN HARȘOV


  CONT SECRETAR G Jrs.  EMNEAZĂ

  RĂL MUNICIPIU

  N CIUTAC


Nr. 3 din 28 ianuarie 2021