Hotărârea nr. 29/2021

Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală “Ansamblul Maestro Art”Suceava

MM MUNICIPIUL SUCEAVA

wBgffl B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală "Ansamblul Maestro Art" Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat cu nr. 8443 din 18.03.2021 și Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice, înregistrat cu nr. 8444 din 18.03.2021, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară.

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit "Regulamentului privind încheierea contractele de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local", aprobat prin HCLnr. 4/30.01.2020 și a Bugetului Local aprobat prin HCL.

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală "Ansamblul Maestro Art" Suceava, pentru perioada 19.04.2021 - 10.12.2021, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Susținere program muzical săptămânal în parcurile din Municipiul Suceava și participarea la solicitarea Municipiului Suceava și Consiliului Local al Municipiul Suceava, la ceremonii publice, militare și religioase", care se vor desfășura în zilele de duminică, sărbători religioase și militare.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 120.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin^prvțcplM specialitate.

CONTRA!

SECRETAR GENERALĂL MUNICIPIULUI

IUTAC

Nr. 29 Din 25 martie 2021