Hotărârea nr. 28/2021

Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 8439 din 18.03.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice, din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 8440 din 18.03.2021 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002, a Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin HCL nr. 268/26.11.2020 și a bugetului local pentru anul 2021, aprobat prin HCL.

în temeiul art. 129, alin.2, lit.d, alin.8, lit.a, art.139, alin.3, art.196, alin.l, lit.a, din O.G. 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea de sprijin financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art.2 Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii, funcționale ale Consiliului local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotă^âf L 1


CONTR SECRETAR GENE Jrs.MNEAZĂ

UNICIPIULUI


Nr. 28 Din 25 martie 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

ANEXA

LA PROIECTUL PRIVIND APROBAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU UNITĂȚILE DE CULT APARȚINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMÂNIA

Nr. crt.

Denumire beneficiar

Suma acordată

Scopul acordării sprijinului financiar

1.

PAROHIA „SFÂNTUL ANDREI” SUCEAVA

100.000 lei

Continuarea lucrărilor de construire a unei anexe bisericești având destinația de Clopotnița și Paraclis în cadrul parohiei

2.

PAROHIA „SFINȚII TREI IERARHI” SUCEAVA

100.000 lei

Continuarea lucrărilor de construire la Centrul de servicii sociale „SF. TREI IERARHI”

3.

PAROHIA "NAȘTEREA DOMNULUI” SUCEAVA

1.000.000 lei

  • - Continuarea lucrărilor de pictură în tehnică frescă, confecționare mobilier bisericesc, catapeteasmă și vitralii la Catedrala Ortodoxă Suceava

  • - Continuarea lucrărilor de construire Corp Administrativ-Social în incinta parohiei, ce va deveni Centrul Social "Nașterea Domnului” Suceava

4.

ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR

1.500.000 lei

Continuarea lucrărilor cuprinse în proiectul "Modernizare, modificare, extindere și schimbarea destinației clădirii identice cu m. Cadastral 46921-C7, în birouri și Centru Eparhial” din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

5.

PAROHIA „SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA” SUCEAVA

50.000 lei

Continuarea lucrărilor de construire Biserică și Capelă din cadrul parohiei

6.

PAROHIA ”SR ARHANGHELI” SUCEAVA

50.000 Iei

Continuarea lucrărilor de renovare a Casei Mortuare și a Casei Sociale din cadrul parohiei

7.

PAROHIA „SE GHEORGHE” BURDUJENI GARĂ

50.000 lei

Continuarea lucrărilor de pictură în tehnica frescă la biserica parohială

8.

PAROHIA „SFÂNTUL ILIE ” BURDUJENI SUCEAVA

50.000 Iei

Continuarea lucrărilor de construire a Capelei parohiale din cadrul proiectului "Așezământ social compus din Cămin de bătrâni și Capelă biserică”

9.

PAROHIA „ SFÂNTUL VASILE CEL MARE” • BURDUJENI SUCEAVA

50.000 lei

Executarea lucrărilor de amenajări interioare și exterioare la biserica parohială

10.

PAROHIA „SFÂNTA ÎNVIERE” SUCEAVA

50.000 Iei

Continuarea lucrărilor de confecționare a mobilierului bisericesc la Paraclisul "Sf. loan Rusul” al bisericii

11.

BISERICA CREȘTINĂ DUPĂ EVANGHELIE NATANAEL SUCEAVA

500.000 lei

Continuarea lucrărilor de construire clădire cu destinația de biserică, "Biserica Natanael”, în cartierul Ițcani, municipiul Suceava.

12.

PAROHIA” SFÂNTA CRUCE” OBCINI SUCEAVA

100.000 lei

Continuarea lucrărilor de pictură interioară, m tehnica frescă, precum și pentru reparații interioare și exterioare la biserica parohială.

13.

PAROHIA "SFÂNTA VINERI” SUCEAVA

50.000 lei

Continuarea lucrărilor de reparații curente la clădirea bisericii parohiale.

14.

PROTOPOPIATUL SUCEAVA II

50.000 lei

Continuarea lucrărilor de reparații curente la clădirea sediului administrativ al Protopopiatului Suceava II.

15.

PAROHIA "SFÂNTUL NICOLAE” SUCEAVA

50.000 lei

Reparații și schimbarea parțială a destinației clădirii notate cu nr. cadastral 39022-C2, din casă mortuară și lumânărar în muzeu și lumânărar, precum și extinderea clădirii notate cu nr. cadastral 39022-C2 (muzeu).

16.

PROTOPOPIATUL SUCEAVA I

50.000 lei

Continuarea lucrărilor de reparații curente la clădirea sediului administrativ al Protopopiatului Suceava I.

TOTAL

3.800.000 lei

• în urma aprobării sprijinului financiar, pentru fiecare unitate de cult sus menționată, se va încheia un contract privind acordarea sprijinului financiar, conform anexei nr. 7 la Regulament, aprobat prin HCL nr. 268/26.11.2020.


DIRECTOR EXECUTIV, Ec. ELIȘABETA VĂIDEANU


SEF SERVICIU, J                              *


Ec. MIRELASOFL


NICOARĂ