Hotărârea nr. 27/2021

Hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www, primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 8437/18.03.2021 și Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 8438/18.03.2021, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

In baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021;

în temeiul art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a,art.l39, alin.3, lit.a și art.196 alini, lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021, cuprins în anexele 1-11 care fac parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 (1) Cheltuielile prevăzute în Bugetul General Centralizat pe anul 2021 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art. 3 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția de Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


CONT

SECRETAR GENE Jrs


Nr. 27 Din 25 martie 2021

JUDEȚUL: SUCEAVA

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.Drimariasv.ro, Drimsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Formular: 11

ANEXAI


I Buget 2021

II Estimări 2022

Iii Estimări 2023

[V Estimări 2024


BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022- 2024

-lei-

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

1.332.440.536,00

57.841.773,00

14.977.474,00

1.405.259.783,00

28.417.236,00

1.376.842.547,00

I

519.806.536,00

11.517.505,00

14.977.474,00

546.301.515,00

6.047.236,00

540.254.279,00

II

260.970.000,00

15.013.098,00

0,00

275.983.098,00

7.150.000,00

268.833.098,00

III

269.692.000,00

15.443.969,00

0,00

285.135.969,00

7.420.000,00

277.715.969,00

IV

281.972.000,00

15.867.201,00

0,00

297.839.201,00

7.800.000,00

290.039.201,00

Venituri curente (rd.03+17)

02

1.128.877.200,00

29.807.773,00

14.977.474,00

1.173.662.447,00

383.236,00

1.173.279.211,00

I

321.343.200,00

5.853.505,00

14.977.474,00

342.174.179,00

383.236,00

341.790.943,00

II

256.329.000,00

7.863.098,00

0,00

264.192.098,00

264.192.098,00

III

269.468.000,00

8.023.969,00

0,00

277.491.969,00

277.491.969,00

IV

281.737.000,00

8.067.201,00

0,00

289.804.201,00

289.804.201,00

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

948.546.764,00

0,00

0,00

948.546.764,00

948.546.764,00

I

257.256.764,00

0,00

0,00

257.256.764,00

257.256.764,00

II

219.432.000,00

0,00

0,00

219.432.000,00

219.432.000,00

III

230.722.000,00

0,00

0,00

230.722.000,00

230.722.000,00

IV

241.136.000,00

0,00

0,00

241.136.000,00

241.136.000,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II! :

„0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Î                                                    ••• ■■ :                                                                                                                   ■

---

IV *

-3^0-

V           0,00

0,00

0,00

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**)

(se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

Impozit pe profit

05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

II

0,00

0,00

III

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08), din care:

06

483.330.000,00

0,00

0,00

483.330.000,00

483.330.000,00

1

111.500.000,00

0,00

0,00

111.500.000,00

111.500.000,00

II

118.078.000,00

0,00

0,00

118.078.000,00

118.078.000,00

III

123.866.000,00

0,00

0,00

123.866.000,00

123.866.000,00

IV

129.886.000,00

0,00

0,00

129.886.000,00

129.886.000,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal *)

07

1.482.000,00

0,00

0,00

1.482.000,00

1.482.000,00

1

500.000,00

500.000,00

500.000,00

II

312.000,00

312.000,00

312.000,00

III

327.000,00

327.000,00

327.000,00

IV

343.000,00

343.000,00

343.000,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

481.848.000,00

0,00

0,00

481.848.000,00

481.848.000,00

1

111.000.000,00

111.000.000,00

111.000.000,00

II

117.766.000,00

117.766.000,00

117.766.000,00

III

123.539.000,00

123.539.000,00

123.539.000,00

IV

129.543.000,00

129.543.000,00

129.543.000,00

Impozite și taxe pe proprietate

10

176.499.764,00

0,00

0,00

176.499.764,00

176.499.764,00

I

61.866.764,00

61.866.764,00

61.866.764,00

_ _________L______---

< j y -

?     36.387.000,00

-

:    36387,000,®}

. 36.387.000.00 _____- _

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**)

(se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

III

38.205.000,00

38.205.000,00

38.205.000,00

IV

40.041.000,00

40.041.000,00

40.041.000,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11

288.717.000,00

0,00

0,00

288.717.000,00

288.717.000,00

I

83.890.000,00

0,00

0,00

83.890.000,00

83.890.000,00

II

64.967.000,00

0,00

0,00

64.967.000,00

64.967.000,00

III

68.651.000,00

0,00

0,00

68.651.000,00

68.651.000,00

IV

71.209.000,00

0,00

0,00

71.209.000,00

71.209.000,00

Sume defalcate din TVA

12

209.230.000,00

0,00

0,00

209.230.000,00

209.230.000,00

I

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

II

48.005.000,00

48.005.000,00

48.005.000,00

III

50.613.000,00

50.613.000,00

50.613.000,00

IV

50.612.000,00

50.612.000,00

50.612.000,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

II

0,00

0,00

III

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

14

247.000,00

0,00

0,00

247.000,00

247.000,00

I

90.000,00

90.000,00

90.000,00

II

50.000,00

50.000,00

50.000,00

III

52.000,00

52.000,00

52.000,00

IV

55.000,00

55.000,00

55.000,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

79.240.000,00

0,00

0,00

79.240.000,00

79.240.000,00

I

23.800.000,00

23.800.000,00

23.800.000,00

II

16.912.000,00

16.912.000,00

16.912.000,00

HI

■ 17.986.000,09

. 17.986.900,00

17.986.090,00

Denumire indicatori

. Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

IV

20.542.000,00

20.542.000,00

20.542.000,00

Venituri nefiscale

17

180.330.436,00

29.807.773,00

14.977.474,00

225.115.683,00

383.236,00

224.732.447,00

I

64.086.436,00

5.853.505,00

14.977.474,00

84.917.415,00

383.236,00

84.534.179,00

II

36.897.000,00

7.863.098,00

44.760.098,00

44.760.098,00

III

38.746.000,00

8.023.969,00

46.769.969,00

46.769.969,00

IV

40.601.000,00

8.067.201,00

48.668.201,00

48.668.201,00

Venituri din capital

18

638.100,00

0,00

0,00

638.100,00

638.100,00

I

180.100,00

180.100,00

180.100,00

II

145.000,00

145.000,00

145.000,00

III

153.000,00

153.000,00

153.000,00

IV

160.000,00

160.000,00

160.000,00

Subvenții (rd.21+22)

20

20.730.204,00

28.034.000,00

0,00

48.764.204,00

28.034.000,00

20.730.204,00

I

20.516.204,00

5.664.000,00

0,00

26.180.204,00

5.664.000,00

20.516.204,00

II

68.000,00

7.150.000,00

0,00

7.218.000,00

7.150.000,00

68.000,00

III

71.000,00

7.420.000,00

0,00

7.491.000,00

7.420.000,00

71.000,00

IV

75.000,00

7.800.000,00

0,00

7.875.000,00

7.800.000,00

75.000,00

Subvenții de la bugetul de stat

21

20.709.204,00

0,00

0,00

20.709.204,00

20.709.204,00

I

20.516.204,00

20.516.204,00

20.516.204,00

II

61.000,00

61.000,00

61.000,00

III

64.000,00

64.000,00

64.000,00

IV

68.000,00

68.000,00

68.000,00

Subvenții de Ia alte administratii

22

21.000,00

28.034.000,00

0,00

28.055.000,00

28.034.000,00

21.000,00

I

5.664.000,00

5.664.000,00

5.664.000,00

0,00

II

7.000,00

7.150.000,00

7.157.000,00

7.150.000,00

7.000,00

III

7.000,00

7.420.000,00

7.427.000,00

7.420.000,00

7.000,00

IV

7.000,00

7.800.000,00

7.807.000,00

7.800.000,00

7.000,00

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate- 2014-2020

23

182.195.032,00

0,00

0,00

182.195.032,00

182.195.032,00

I

177.767.032,00

177.767.032,00

177.767.032,00

II

4.428.000,00

4.428.000,00

4.428.000,00

III

• . -

0,00

0,00

■ ■ ■ - ■ ............

IV

■.                               ’ț fițy

0,00

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

CHELTUIELI-TOTAL (rd.25+36+37)

24

1.332.574.877,00

59.220.408,00

14.977.474,00

1.406.772.759,00

28.417.236,00

1.378.355.523,00

1

519.940.877,00

12.896.140,00

14.977.474,00

547.814.491,00

6.047.236,00

541.767.255,00

II

260.970.000,00

15.013.098,00

0,00

275.983.098,00

7.150.000,00

268.833.098,00

III

269.692.000,00

15.443.969,00

0,00

285.135.969,00

7.420.000,00

277.715.969,00

IV

281.972.000,00

15.867.201,00

0,00

297.839.201,00

7.800.000,00

290.039.201,00

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)

25

1.183.526.746,00

56.669.408,00

12.144.486,00

1.252.340.640,00

28.417.236,00

1.223.923.404,00

1

444.483.746,00

12.395.140,00

12.144.486,00

469.023.372,00

6.047.236,00

462.976.136,00

II

238.410.000,00

14.363.098,00

0,00

252.773.098,00

7.150.000,00

245.623.098,00

III

244.819.000,00

14.743.969,00

0,00

259.562.969,00

7.420.000,00

252.142.969,00

IV

255.814.000,00

15.167.201,00

0,00

270.981.201,00

7.800.000,00

263.181.201,00

Cheltuieli de personal

26

332.351.900,00

21.127.800,00

0,00

353.479.700,00

353.479.700,00

1

75.492.900,00

4.907.300,00

80.400.200,00

80.400.200,00

II

81.429.000,00

5.223.500,00

86.652.500,00

86.652.500,00

III

85.611.000,00

5.443.500,00

91.054.500,00

91.054.500,00

IV

89.819.000,00

5.553.500,00

95.372.500,00

95.372.500,00

Bunuri si servicii

27

337.313.173,00

35.538.608,00

0,00

372.851.781,00

372.851.781,00

1

87.385.173,00

7.487.340,00

94.872.513,00

94.872.513,00

11

79.454.000,00

9.139.098,00

88.593.098,00

88.593.098,00

III

83.301.000,00

9.299.469,00

92.600.469,00

92.600.469,00

IV

87.173.000,00

9.612.701,00

96.785.701,00

96.785.701,00

Dobânzi

28

19.341.000,00

0,00

0,00

19.341.000,00

19.341.000,00

1

5.501.000,00

0,00

5.501.000,00

5.501.000,00

II

4.954.000,00

4.954.000,00

4.954.000,00

III

4.622.000,00

4.622.000,00

4.622.000,00

IV

4.264.000,00

4.264.000,00

4.264.000,00

Subvenții

29

91.389.000,00

0,00

0,00

91.389.000,00

91.389.000,00

1

20.400.000,00

0,00

20.400.000,00

20.400.000,00

II

22.654.000,00

22.654.000,00

22.654.000,00

III

23.662.000,00

23.662.000,00

23.662.000,00

IV

24.673.000,00

24.673.000,00

24.673.000,00

Fonduri de rezerva

30

6.000.000,00

0,00

. 0.00

6.000.000,00

6.000.000,00

|                                                                                                 .0:5;. :

1 ■

w     3.0G0.G00.Q0

3.000.000,00

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

II

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

III

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

IV

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Transferuri intre unitatî ale administrației publice

31

31.527.000,00

0,00

0,00

31.527.000,00

28.034.000,00

3.493.000,00

I

5.664.000,00

0,00

5.664.000,00

5.664.000,00

0,00

II

8.259.000,00

8.259.000,00

7.150.000,00

1.109.000,00

III

8.584.000,00

8.584.000,00

7.420.000,00

1.164.000,00

IV

9.020.000,00

9.020.000,00

7.800.000,00

1.220.000,00

Alte transferuri

32

60.695.528,00

0,00

383.236,00

61.078.764,00

383.236,00

60.695.528,00

I

14.217.528,00

0,00

383.236,00

14.600.764,00

383.236,00

14.217.528,00

II

14.753.000,00

14.753.000,00

14.753.000,00

III

15.491.000,00

15.491.000,00

15.491.000,00

IV

16.234.000,00

16.234.000,00

16.234.000,00

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

202.645.858,00

0,00

11.761.250,00

214.407.108,00

214.407.108,00

I

198.217.858,00

11.761.250,00

209.979.108,00

209.979.108,00

II

4.428.000,00

4.428.000,00

4.428.000,00

III

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

Asistenta sociala

34

36.172.930,00

3.000,00

0,00

36.175.930,00

36.175.930,00

I

8.039.930,00

500,00

8.040.430,00

8.040.430,00

II

8.925.000,00

500,00

8.925.500,00

8.925.500,00

III

9.376.000,00

1.000,00

9.377.000,00

9.377.000,00

IV

9.832.000,00

1.000,00

9.833.000,00

9.833.000,00

Alte cheltuieli

35

66.090.357,00

0,00

0,00

66.090.357,00

66.090.357,00

I

26.565.357,00

26.565.357,00

26.565.357,00

II

12.554.000,00

12.554.000,00

12.554.000,00

III

13.172.000,00

13.172.000,00

13.172.000,00

IV

13.799.000,00

13.799.000,00

13.799.000,00

Cheltuieli de capital

36

84.111.091,00

2.551.000,00

2.832.988,00

89.495.079,00

89.495.079,00

I

60.921.091,00

501.000,00

2.832.988,00

64.255.079,00

64.255.079,00

7.053.000,00

650.000,00

7,703:000^0

7.703.000,03

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

III

7.703.000,00

700.000,00

8.403.000,00

8.403.000,00

IV

8.434.000,00

700.000,00

9.134.000,00

9.134.000,00

Operațiuni financiare (rd.38)

37

64.937.040,00

0,00

0,00

64.937.040,00

64.937.040,00

I

14.536.040,00

0,00

0,00

14.536.040,00

14.536.040,00

II

15.507.000,00

15.507.000,00

15.507.000,00

III

17.170.000,00

17.170.000,00

17.170.000,00

IV

17.724.000,00

17.724.000,00

17.724.000,00

Rambursau de credite externe sî interne

38

64.937.040,00

0,00

0,00

64.937.040,00

64.937.040,00

I

14.536.040,00

14.536.040,00

14.536.040,00

II

15.507.000,00

15.507.000,00

15.507.000,00

III

17.170.000,00

17.170.000,00

17.170.000,00

IV

17.724.000,00

17.724.000,00

17.724.000,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) n (rd.01-rd.24)

39

-134.341,00

-1.378.635,00

0,00

-1.512.976,00

-1.512.976,00

1> deficit finanțat din excedentul anilor precedenti

*) Numai restanțe din anii precedenți **) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

Raport buget Sursa de finanțare: 02

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

519.806.536,00

260.970.000,00

269.692.000,00

281.972.000,00

VENITURI PROPRII

2

00.02

261.140.064,00

206.669.000,00

217.118.000,00

229.304.000,00

I. VENITURI CURENTE

3

00.03

321.343.200,00

256.329.000,00

269.468.000,00

281.737.000,00

A. VENITURI FISCALE

4

00.04

257.256.764,00

219.432.000,00

230.722.000,00

241.136.000,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.05

111.500.000,00

118.078.000,00

123.866.000,00

129.886.000,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

03.00.01

111.500.000,00

118.078.000,00

123.866.000,00

129.886.000,00

Impozit pe venit

7

03.02

500.000,00

312.000,00

327.000,00

343.000,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

500.000,00

312.000,00

327.000,00

343.000,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

111.000.000,00

117.766.000,00

123.539.000,00

129.543.000,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

111.000.000,00

115.335.000,00

121.102.000,00

127.036.000,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

11

04.02.04

0,00

1.084.000,00

897.000,00

846.000,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

12

04.02.05

0,00

1.347.000,00

1.540.000,00

1.661.000,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

13

07.00.01

61.866.764,00

36.387.000,00

38.205.000,00

40.041.000,00

Impozite si taxe pe proprietate

14

07.02

61.866.764,00

36.387.000,00

38.205.000,00

40.041.000,00

Impozit pe clădiri

ÎS

07.02.01

50.666.764,00

29.972.000,00

31.470.000,00

32.981.000,00

Impozit pe clădiri - PF

16

07.02.01.01

14.500.000,00

8.291.000,00

8.705.000,00

9.123.000,00

Impozit pe clădiri - PJ

17

07.02.01.02

36.166.764,00

21.681.000,00

22.765.000,00

23.858.000,00

Impozit pe terenuri

18

07.02.02

7.800.000,00

4.459.000,00

4.682.000,00

4.908.000,00

Impozit pe terenuri - PF

19

07.02.02.01

3.200.000,00

1.833.000,00

1.925.000,00

2.018.000,00

©ELCEB, Adi-Com Soft.. ■ .                                    1 / 29 .

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Impozit pe terenuri - PJ

20

07.02.02.02

4.600.000,00

2.626.000,00

2.757.000,00

2.890.000,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

21

07.02.03

2.500.000,00

1.451.000,00

1.523.000,00

1.596.000,00

Alte impozite si taxe de proprietate

22

07.02.50

900.000,00

505.000,00

530.000,00

556.000,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

23

11.00.01

83.890.000,00

64.967.000,00

68.651.000,00

71.209.000,00

Sume defalcate din TVA (se scad)

24

11.02

60.000.000,00

48.005.000,00

50.613.000,00

50.612.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

25

11.02.02

60.000.000,00

30.332.000,00

33.424.000,00

33.686.000,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

26

11.02.06

0,00

3.735.000,00

2.555.000,00

1.589.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

27

11.02.09

0,00

13.938.000,00

14.634.000,00

15.337.000,00

Taxe pe servicii specifice

28

15.02

90.000,00

50.000,00

52.000,00

55.000,00

Impozit pe spectacole

29

15.02.01

90.000,00

50.000,00

52.000,00

55.000,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

30

16.02

23.800.000,00

16.912.000,00

17.986.000,00

20.542.000,00

Taxa asupra mijloacelor de transport

31

16.02.02

18.000.000,00

13.623.000,00

14.533.000,00

16.923.000,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PE

32

16.02.02.01

11.000.000,00

9.268.000,00

9.938.000,00

11.116.000,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

33

16.02.02.02

7.000.000,00

4.355.000,00

4.595.000,00

5.807.000,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

34

16.02.03

4.800.000,00

2.758.000,00

2.896.000,00

3.035.000,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

35

16.02.50

1.000.000,00

531.000,00

557.000,00

584.000,00

C. VENITURI NEFISCALE

36

30.00.01

64.086.436,00

36.897.000,00

38.746.000,00

40.601.000,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

37

30.00.02

21.300.000,00

11.228.000,00

11.793.000,00

12.357.000,00

Venituri din proprietate

38

30.02

21.300.000,00

11.228.000,00

11.793.000,00

12.357.000,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

39

30.02.05

8.800.000,00

3.992.000,00

4.194.000,00

4.394.000,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

40

30.02.05.30

8.800.000,00

3.992.000,00

4.194.000,00

4.394.000,00

Alte venituri din proprietate

41

30.02.50

12.500.000,00

7.236.000,00

7.599.000,00

7.963.000,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

42

33.00.01

42.786.436,00

25.669.000,00

26.953.000,00

28.244.000,00

©ELCEB, Adi-Com Soft ?                               2/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

43

33.02

8.803.200,00

5.089.000,00

5.344.000,00

5.598.000,00

Venituri din prestări de servicii

44

33.02.08

8.500.000,00

4.907.000,00

5.153.000,00

5.399.000,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

45

33.02.10

200.000,00

112.000,00

118.000,00

123.000,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

46

33.02.12

100.000,00

68.000,00

71.000,00

74.000,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

47

33.02.50

3.200,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

48

34.02

500.000,00

299.000,00

313.000,00

329.000,00

Taxe extrajudiciare de timbru

49

34.02.02

500.000,00

299.000,00

313.000,00

329.000,00

Amenzi, penalitati si confiscări

50

35.02

8.400.000,00

4.292.000,00

4.506.000,00

4.723.000,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

51

35.02.01

8.400.000,00

4.292.000,00

4.506.000,00

4.723.000,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

52

35.02.01.02

8.400.000,00

4.292.000,00

4.506.000,00

4.723.000,00

Diverse venituri

53

36.02

24.700.000,00

14.189.000,00

14.900.000,00

15.613.000,00

Taxe speciale

54

36.02.06

17.900.000,00

10.273.000,00

10.789.000,00

11.304.000,00

Alte venituri

55

36.02.50

6.800.000,00

3.916.000,00

4.111.000,00

4.309.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

56

37.02

383.236,00

1.800.000,00

1.890.000,00

1.981.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

57

37.02.03

-62.310.178,00

-8.198.000,00

-8.885.000,00

-9.653.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

58

37.02.04

62.310.178,00

8.198.000,00

8.885.000,00

9.653.000,00

Alte transferuri voluntare

59

37.02.50

383.236,00

1.800.000,00

1.890.000,00

1.981.000,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

60

39.00.01

180.100,00

145.000,00

153.000,00

160.000,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

61

39.02

180.100,00

145.000,00

153.000,00

160.000,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

62

39.02.03

18.900,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

63

39.02.07

11.200,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru construcții de construinte

64

39.02.10

150.000,00

145.000,00

153.000,00

160.000,00

IV. SUBVENȚII

65

42.00.01

20.516.204,00

68.000,00

71.000,00

75.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

66

42.00.02

20.516.204,00

68.000,00

71.000,00

75.000,00

Subvenții de la bugetul de stat

67

42.02

20.516.204,00

61.000,00

64.000,00

68.000,00

©ELCEB, Adi-Com Soft : ■                                  3/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

68

42.02.34

15.378,00

13.000,00

14.000,00

15.000,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

69

42.02.41

50.000,00

48.000,00

50.000,00

53.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

70

42.02.69

20.450.826,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii

71

43.02

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul Programului național de cadastru si carte funciara

72

43.02.34

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

73

48.02

177.767.032,00

4.428.000,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

74

48.02.01

177.767.032,00

4.428.000,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

75

48.02.01.01

177.767.032,00

664.000,00

0,00

0,00

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

76

48.02.01.02

0,00

3.764.000,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

77

319.940.877,00

32.988.159,00

260.970.000,00

269.692.000,00

281.972.000,00

CHELTUIELI CURENTE

78

01

444.483.746,00

27.260.523,00

238.410.000,00

244.819.000,00

255.814.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

79

10

75.492.900,00

1.606.980,00

81.429.000,00

85.611.000,00

89.819.000,00

Cheltuieli salariate in bani

80

10.01

70.761.911,00

0,00

X

X

X

Salarii de baza

81

10.01.01

65.178.780,00

0,00

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

82

10.01.05

827.260,00

0,00

X

X

X

Alte sporuri

83

10.01.06

22.800,00

0,00

X

X

X

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

84

10.01.12

474.000,00

0,00

X

X

X

Indemnizații de delegare

85

10.01.13

29.791,00

0,00

X

X

X

Indemnizație de hrana

86

10.01.17

4.229.280,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli salariate in natura

87

10.02

3.129.980,00

1.606.980,00

X

X

X

Norme de hrana

88

10.02.02

1.448.000,00

0,00

X

X

X

Tichete de vacanta

89

10.02.06

1.681.980,00

1.606.980,00

X

X

X

4/29

©ELCEB, Adî-Cpm Soft : -

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Contribuții

90

10.03

1.601.009,00

0,00

X

X

X

Contribuții de asigurări sociale de stat

91

10.03.01

221,00

0,00

X

X

X

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

92

10.03.03

72,00

0,00

X

X

X

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

93

10.03.04

2,00

0,00

X

X

X

Contribuții pentru concedii si indemnizații

94

10.03.06

11,00

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

95

10.03.07

1.600.703,00

0,00

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

96

20

87.385.173,00

24.855.455,00

79.454.000,00

83.301.000,00

87.173.000,00

Bunuri si servicii

97

20.01

54.851.007,00

13.964.174,00

X

X

X

Furnituri de birou

98

20.01.01

331.653,00

43.993,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

99

20.01.02

761.126,00

132.166,00

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

100

20.01.03

10.774.832,00

212.867,00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

101

20.01.04

26.893.573,00

9.704.183,00

X

X

X

Carburanți si lubrifiant!

102

20.01.05

513.000,00

0,00

X

X

X

Piese de schimb

103

20.01.06

7.500,00

0,00

X

X

X

Transport

104

20.01.07

298.543,00

2.502,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

105

20.01.08

1.085.496,00

33.562,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

106

20.01.09

2.596.245,00

654.805,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

107

20.01.30

11.589.039,00

3.180.096,00

X

X

X

Reparatii curente

108

20.02

22.363.382,00

8.135.298,00

X

X

X

Hrana

109

20.03

1.469.504,00

182.666,00

X

X

X

Hrana pentru oameni

110

20.03.01

1.349.504,00

164.910,00

X

X

X

Hrana pentru animale

111

20.03.02

120.000,00

17.756,00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare

112

20.04

148.100,00

37.134,00

X

X

X

Medicamente

113

20.04.01

32.900,00

0,00

X

X

X

Materiale sanitare

114

20.04.02

82.200,00

20.583,00

X

X

X

Dezinfectând

115

20.04.04

33.000,00

16.551,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

116

20.05

3.588.053,00

2.283.578,00

X

X

X

©ELCEB,Adi-ComSoft.                               5/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Uniforme si echipament

117

20.05.01

233.179,00

5.547,00

X

X

X

Lenjerie si accesorii de pat

118

20.05.03

19.400,00

8.536,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

119

20.05.30

3.335.474,00

2.269.495,00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

120

20.06

289.974,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

121

20.06.01

195.974,00

0,00

X

X

X

Deplasări in străinătate

122

20.06.02

94.000,00

0,00

X

X

X

Materiale de laborator

123

20.09

1.000,00

0,00

X

X

X

Cârti, publicatii si materiale documentare

124

20.11

38.100,00

0,00

X

X

X

consultanta si expertiza

125

20.12

10.000,00

0,00

X

X

X

Pregătire profesionala

126

20.13

287.318,00

45.965,00

X

X

X

Protecția muncii

127

20.14

38.000,00

0,00

X

X

X

comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor

128

20.24

182.100,00

0,00

X

X

X

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

129

20.24.01

4.000,00

0,00

X

X

X

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

130

20.24.02

178.100,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

131

20.25

113.400,00

5.300,00

X

X

X

Alte cheltuieli

132

20.30

4.005.235,00

201.340,00

X

X

X

Reclama si publicitate

133

20.30.01

660.000,00

0,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

134

20.30.03

410.400,00

0,00

X

X

X

Chirii

135

20.30.04

929.620,00

92.466,00

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

136

20.30.30

2.005.215,00

108.874,00

X

X

X

TITLUL III DOBÂNZI

137

30

5.501.000,00

0,00

4.954.000,00

4.622.000,00

4.264.000,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

138

30.01

2.881.000,00

0,00

X

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

139

30.01.01

2.881.000,00

0,00

X

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe

140

30.02

2.620.000,00

0,00

X

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

141

30.02.05

2.620.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL IV SUBVENȚII

142

40

20.400.000,00

0,00

22.654.000,00

23.662.000,00

24.673.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

143

40.03

20.400.000,00

0,00

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com SofL?- ; -. ,, "                            6/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

144

50

3.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

145

50.04

3.000.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

146

51

5.664.000,00

0,00

8.259.000,00

8.584.000,00

9.020.000,00

Transferuri curente

147

51.01

5.424.000,00

0,00

X

X

X

Transferuri către instituții publice

148

51.01.01

5.424.000,00

0,00

X

X

X

Transferuri de capital

149

51.02

240.000,00

0,00

X

X

X

Alte transferuri de capital către instituții publice

150

51.02.29

240.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

151

55

14.217.528,00

0,00

14.753.000,00

15.491.000,00

16.234.000,00

A. Transferuri interne

152

55.01

14.217.528,00

0,00

X

X

X

Programe de dezvoltare

153

55.01.13

1.231.411,00

0,00

X

X

X

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

154

55.01.42

232.117,00

0,00

X

X

X

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

155

55.01.63

12.754.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

156

57

8.039.930,00

0,00

8.925.000,00

9.376.000,00

9.832.000,00

Ajutoare sociale

157

57.02

8.039.930,00

0,00

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

158

57.02.01

7.454.930,00

0,00

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

159

57.02.02

500.000,00

0,00

X

X

X

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

160

57.02.03

85.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

161

58

198.217.858,00

798.088,00

4.428.000,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

162

58.01

193.371.502,00

798.088,00

X

X

X

Finanțarea naționala

163

58.01.01

30.609.216,00

0,00

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

164

58.01.02

152.010.642,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

165

58.01.03

10.751.644,00

798.088,00

X

X

X

Programe din Fondul Social European (FSE)

166

58.02

4.846.356,00

0,00

X

X

X

Finanțarea naționala

167

58.02.01

290.919,00

0,00

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

168

58.02.02

4.497.299,00

0,00

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com Soft .                             ■ / - 7/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Cheltuieli neeligibile

169

58.02.03

58.138,00

0,00

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

170

59

26.565.357,00

0,00

12.554.000,00

13.172.000,00

13.799.000,00

Asociatii si fundatii

171

59.11

6.260.000,00

0,00

X

X

X

Susținerea cultelor

172

59.12

4.488.000,00

0,00

X

X

X

Despăgubiri civile

173

59.17

14.055.000,00

0,00

X

X

X

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

174

59.22

711.600,00

0,00

X

X

X

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

175

59.40

1.050.757,00

0,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

176

70

60.921.091,00

5.727.636,00

7.053.000,00

7.703.000,00

8.434.000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

177

71

60.921.091,00

5.727.636,00

7.053.000,00

7.703.000,00

8.434.000,00

Active fixe

178

71.01

60.808.482,00

5.645.027,00

X

X

X

Construcții

179

71.01.01

47.939.660,00

1.771.630,00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

180

71.01.02

1.836.390,00

1.268.435,00

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

181

71.01.03

2.324.324,00

168.575,00

X

X

X

Alte active fixe

182

71.01.30

8.708.108,00

2.436.387,00

X

X

X

Reparatii capitale aferente activelor fixe

183

71.03

112.609,00

82.609,00

X

X

X

OPERAȚIUNI FINANCIARE

184

79

14.536.040,00

0,00

15.507.000,00

17.170.000,00

17.724.000,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

185

81

14.536.040,00

0,00

15.507.000,00

17.170.000,00

17.724.000,00

Rambursări de credite externe

186

81.01

5.860.000,00

0,00

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

187

81.01.05

5.860.000,00

0,00

X

X

X

Rambursări de credite interne

188

81.02

8.676.040,00

0,00

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

189

81.02.05

8.676.040,00

0,00

X

X

X

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

190

50.02

38.981.755,00

519.205,00

36.752.000,00

37.946.000,00

39.129.000,00

Autoritati publice si acțiuni externe

191

51.02

27.718.375,00

476.785,00

27.901.000,00

29.296.000,00

30.703.000,00

CHELTUIELI CURENTE

192

01

26.373.975,00

476.785,00

27.727.000,00

29.114.000,00

30.511.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

193

10

22.530.000,00

345.430,00

24.398.000,00

25.618.000,00

26.847.000,00

Cheltuieli salariate in bani

194

10.01

21.674.047,00

0,00

X

X

X

©ELCEB. Adi-Com Seft                        .         8/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Salarii de baza

195

10.01.01

20.128.847,00

0,00

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

196

10.01.05

75.200,00

0,00

X

X

X

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

197

10.01.12

474.000,00

0,00

X

X

X

Indemnizații de delegare

198

10.01.13

12.000,00

0,00

X

X

X

Indemnizație de hrana

199

10.01.17

984.000,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli salariale in natura

200

10.02

345.430,00

345.430,00

X

X

X

Tichete de vacanta

201

10.02.06

345.430,00

345.430,00

X

X

X

Contribuții

202

10.03

510.523,00

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

203

10.03.07

510.523,00

0,00

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

204

20

3.800.000,00

131.355,00

3.280.000,00

3.445.000,00

3.610.000,00

Bunuri si servicii

205

20.01

1.876.000,00

82.133,00

X

X

X

Furnituri de birou

206

20.01.01

100.000,00

26.903,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

207

20.01.02

43.700,00

1.021,00

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

208

20.01.03

250.000,00

0,00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

209

20.01.04

50.000,00

7.700,00

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

210

20.01.05

22.000,00

0,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

211

20.01.08

390.000,00

13.781,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

212

20.01.09

95.000,00

12.199,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

213

20.01.30

925.300,00

20.529,00

X

X

X

Reparatii curente

214

20.02

900.000,00

3.058,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

215

20.05

35.000,00

794,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

216

20.05.30

35.000,00

794,00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

217

20.06

52.000,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

218

20.06.01

40.000,00

0,00

X

X

X

Deplasări in străinătate

219

20.06.02

12.000,00

0,00

X

X

X

Cârti, publicatii si materiale documentare

220

20.11

11.000,00

0,00

X

X

X

consultanta si expertiza

221

20.12

10.000,00

0,00

X

X

X

©ELCEB, Adi-Ccm Sfeft.

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Pregătire profesionala

222

20.13

5.000,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

223

20.25

110.000,00

5.300,00

X

X

X

Alte cheltuieli

224

20.30

801.000,00

40.070,00

X

X

X

Reclama si publicitate

225

20.30.01

660.000,00

0,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

226

20.30.03

33.000,00

0,00

X

X

X

Chirii

227

20.30.04

90.000,00

40.070,00

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

228

20.30.30

18.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

229

59

43.975,00

0,00

49.000,00

51.000,00

54.000,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

230

59.40

43.975,00

0,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

231

70

1.344.400,00

0,00

174.000,00

182.000,00

192.000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

232

71

1.344.400,00

0,00

174.000,00

182.000,00

192.000,00

Active fixe

233

71.01

1.344.400,00

0,00

X

X

X

Construcții

234

71.01.01

35.000,00

0,00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

235

71.01.02

105.400,00

0,00

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

236

71.01.03

159.000,00

0,00

X

X

X

Alte active fixe

237

71.01.30

1.045.000,00

0,00

X

X

X

Autoritati executive si legislative

238

51.02.01

27.718.375,00

476.785,00

27.901.000,00

29.296.000,00

30.703.000,00

Autoritati executive

239

51.02.01.03

27.718.375,00

476.785,00

27.901.000,00

29.296.000,00

30.703.000,00

Alte servicii publice generale

240

54.02

5.580.280,00

42.420,00

3.722.000,00

3.859.000,00

3.996.000,00

CHELTUIELI CURENTE

241

01

5.580.280,00

42.420,00

3.722.000,00

3.859.000,00

3.996.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

242

10

2.405.000,00

42.420,00

2.571.000,00

2.700.000,00

2.828.000,00

Cheltuieli salariale in bani

243

10.01

2.312.545,00

0,00

X

X

X

Salarii de baza

244

10.01.01

2.191.754,00

0,00

X

X

X

Indemnizații de delegare

245

10.01.13

791,00

0,00

X

X

X

Indemnizație de hrana

246

10.01.17

120.000,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli salariale in natura .

247

10.02

42.420,00

42.420,00

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com S&fV                               10/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Tichete de vacanta

248

10.02.06

42.420,00

42.420,00

X

X

X

Contribuții

249

10.03

50.035,00

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

250

10.03.07

50.035,00

0,00

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

251

20

145.380,00

0,00

118.000,00

124.000,00

131.000,00

Bunuri si servicii

252

20.01

30.980,00

0,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

253

20.01.09

30.980,00

0,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

254

20.05

30.000,00

0,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

255

20.05.30

30.000,00

0,00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

256

20.06

4.700,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

257

20.06.01

4.700,00

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli

258

20.30

79.700,00

0,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

259

20.30.03

8.700,00

0,00

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

260

20.30.30

71.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

261

50

3.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

262

50.04

3.000.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

263

59

29.900,00

0,00

33.000,00

35.000,00

37.000,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

264

59.40

29.900,00

0,00

X

X

X

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

265

54.02.05

3.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

266

54.02.10

2.499.300,00

42.420,00

2.669.000,00

2.802.000,00

2.935.000,00

Alte servicii publice generale

267

54.02.50

80.980,00

0,00

53.000,00

57.000,00

61.000,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

268

55.02

5.683.100,00

0,00

5.129.000,00

4.791.000,00

4.430.000,00

CHELTUIELI CURENTE

269

01

5.683.100,00

0,00

5.129.000,00

4.791.000,00

4.430.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

270

20

182.100,00

0,00

175.000,00

169.000,00

166.000,00

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

271

20.24

182.100,00

0,00

X

X

X

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

272

20.24.01

4.000,00

0,00

X

X

X

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

273

20.24.02

178.100,00

0,00

X

X

X

©ELCEB, ArlvCom Soft;' Z                                   11 / 29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

TITLUL HI DOBÂNZI

274

30

5.501.000,00

0,00

4.954.000,00

4.622.000,00

4.264.000,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

275

30.01

2.881.000,00

0,00

X

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

276

30.01.01

2.881.000,00

0,00

X

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe

277

30.02

2.620.000,00

0,00

X

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

278

30.02.05

2.620.000,00

0,00

X

X

X

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

279

55.02.00

5.683.100,00

0,00

5.129.000,00

4.791.000,00

4.430.000,00

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

280

59.02

12.483.349,00

956.773,00

12.998.000,00

13.636.000,00

14.275.000,00

Ordine publica si siguranța naționala

281

61.02

12.483.349,00

956.773,00

12.998.000,00

13.636.000,00

14.275.000,00

CHELTUIELI CURENTE

282

01

11.639.572,00

324.298,00

12.803.000,00

13.423.000,00

14.046.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

283

10

10.220.000,00

171.100,00

10.907.000,00

11.453.000,00

12.003.000,00

Cheltuieli salariale in bani

284

10.01

8.420.282,00

0,00

X

X

X

Salarii de baza

285

10.01.01

8.204.882,00

0,00

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

286

10.01.05

210.400,00

0,00

X

X

X

Indemnizații de delegare

287

10.01.13

5.000,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli salariale in natura

288

10.02

1.619.100,00

171.100,00

X

X

X

Norme de hrana

289

10.02.02

1.448.000,00

0,00

X

X

X

Tichete de vacanta

290

10.02.06

171.100,00

171.100,00

X

X

X

Contribuții

291

10.03

180.618,00

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

292

10.03.07

180.618,00

0,00

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

293

20

1.246.658,00

153.198,00

1.704.000,00

1.768.000,00

1.832.000,00

Bunuri si servicii

294

20.01

573.670,00

79.393,00

X

X

X

Furnituri de birou

295

20.01.01

4.000,00

0,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

296

20.01.02

2.000,00

0,00

X

X

X

Carburanți si lubrifiant!

297

20.01.05

85.000,00

0,00

X

X

X

Piese de schimb

298

20.01.06

2.000,00

0,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

299

20.01.09

146.990,00

7.778,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

300

20.01.30

333.680,00

71.615,00

X

X

X

©DLCEB, Adi-Cum Snft/                  ' •             12/23

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Reparatii curente

301

20.02

211.943,00

65.762,00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare

302

20.04

4.900,00

0,00

X

X

X

Medicamente

303

20.04.01

1.900,00

0,00

X

X

X

Materiale sanitare

304

20.04.02

2.000,00

0,00

X

X

X

Dezinfectând

305

20.04.04

1.000,00

0,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

306

20.05

225.365,00

8.043,00

X

X

X

Uniforme si echipament

307

20.05.01

167.579,00

0,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

308

20.05.30

57.786,00

8.043,00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

309

20.06

27.000,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

310

20.06.01

27.000,00

0,00

X

X

X

Pregătire profesionala

311

20.13

17.000,00

0,00

X

X

X

Protecția muncii

312

20.14

4.000,00

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli

313

20.30

182.780,00

0,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

314

20.30.03

44.200,00

0,00

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

315

20.30.30

138.580,00

0,00

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

316

59

172.914,00

0,00

192.000,00

202.000,00

211.000,00

Despăgubiri civile

317

59.17

55.000,00

0,00

X

X

X

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

318

59.40

117.914,00

0,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

319

70

843.777,00

632.475,00

195.000,00

213.000,00

229.000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

320

71

843.777,00

632.475,00

195.000,00

213.000,00

229.000,00

Active fixe

321

71.01

843.777,00

632.475,00

X

X

X

Construcții

322

71.01.01

40.265,00

40.264,00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

323

71.01.02

639.421,00

574.421,00

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

324

71.01.03

70.291,00

17.790,00

X

X

X

Alte active fixe

325

71.01.30

93.800,00

0,00

X

X

X

Ordine publica

326

61.02.03

12.128.349,00

919.176,00

12.698.000,00

13.336.000,00

13.975.000,00

Politie locala

327

61.02.03.04

12.128.349,00

919.176,00

12.698.000,00

13.336.000,00

13.975.000,00

©ELCEB, A-di-Com SW                                13 / 29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total CT1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

328

61.02.05

355.000,00

37.597,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Partea a HI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

329

64.02

168.053.301,00

8.680.869,00

106.661.000,00

111.848.000,00

117.181.000,00

Invatamant

330

65.02

82.896.388,00

6.158.829,00

36.517.000,00

38.367.000,00

40.198.000,00

CHELTUIELI CURENTE

331

01

76.062.330,00

4.143.937,00

33.899.000,00

35.618.000,00

37.318.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

332

20

18.978.225,00

4.143.937,00

17.789.000,00

18.686.000,00

19.582.000,00

Bunuri si servicii

333

20.01

12.873.860,00

1.325.366,00

X

X

X

Furnituri de birou

334

20.01.01

169.653,00

15.798,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

335

20.01.02

615.426,00

122.427,00

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

336

20.01.03

7.081.605,00

196.957,00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

337

20.01.04

1.185.813,00

6.091,00

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

338

20.01.05

10.000,00

0,00

X

X

X

Piese de schimb

339

20.01.06

5.500,00

0,00

X

X

X

Transport

340

20.01.07

298.543,00

2.502,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

341

20.01.08

309.181,00

1.243,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

342

20.01.09

780.775,00

267.082,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

343

20.01.30

2.417.364,00

713.266,00

X

X

X

Reparații curente

344

20.02

3.063.724,00

537.085,00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare

345

20.04

7.000,00

0,00

X

X

X

Dezinfectant!

346

20.04.04

7.000,00

0,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

347

20.05

2.675.688,00

2.222.343,00

X

X

X

Lenjerie si accesorii de pat

348

20.05.03

15.000,00

4.218,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

349

20.05.30

2.660.688,00

2.218.125,00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

350

20.06

10.500,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

351

20.06.01

10.500,00

0,00

X

X

X

Materiale de laborator

352

20.09

1.000,00

0,00

X

X

X

Cârti, publicatii si materiale documentare

353

20.11

27.100,00

0,00

X

X

X

Pregătire profesionala           ;

354

20.13

241.318,00

45.965,00

X

X

X

•'iâhLCEB, AdLCom Se-ti 2^ .....                ■. 14/2^

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Protecția muncii

355

20.14

18.000,00

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli

356

20.30

60.035,00

13.178,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

357

20.30.03

11.000,00

0,00

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

358

20.30.30

49.035,00

13.178,00

X

X

X

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

359

51

500.000,00

0,00

550.000,00

600.000,00

620.000,00

Transferuri curente

360

51.01

500.000,00

0,00

X

X

X

Transferuri către instituții publice

361

51.01.01

500.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

362

55

12.754.000,00

0,00

13.863.000,00

14.556.000,00

15.255.000,00

A. Transferuri interne

363

55.01

12.754.000,00

0,00

X

X

X

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

364

55.01.63

12.754.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

365

57

585.000,00

0,00

1.125.000,00

1.176.000,00

1.232.000,00

Ajutoare sociale

366

57.02

585.000,00

0,00

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

367

57.02.02

500.000,00

0,00

X

X

X

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

368

57.02.03

85.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

369

58

43.245.105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

370

58.01

40.338.205,00

0,00

X

X

X

Finanțarea naționala

371

58.01.01

5.872.986,00

0,00

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

372

58.01.02

34.023.325,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

373

58.01.03

441.894,00

0,00

X

X

X

Programe din Fondul Social European (FSE)

374

58.02

2.906.900,00

0,00

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

375

58.02.02

2.848.762,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

376

58.02.03

58.138,00

0,00

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

377

59

0,00

0,00

572.000,00

600.000,00

629.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

378

70

6.834.058,00

2.014.892,00

2.618.000,00

2.749.000,00

2.880.000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

379

71

6.834.058,00

2.014.892,00

2.618.000,00

2.749.000,00

2.880.000,00

Active fixe

380

71.01

6.721.449,00

1.932.283,00

X

X

X

©ELCEB, Adi-Corn Soft                            '•     15 /3S

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Construcții

381

71.01.01

3.520.587,00

88.467,00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

382

71.01.02

124.118,00

96.918,00

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

383

71.01.03

157.516,00

143.269,00

X

X

X

Alte active fixe

384

71.01.30

2.919.228,00

1.603.629,00

X

X

X

Reparatii capitale aferente activelor fixe

385

71.03

112.609,00

82.609,00

X

X

X

Invatamant preșcolar si primar

386

65.02.03

8.960.676,00

1.250.086,00

4.500.000,00

4.900.000,00

5.100.000,00

Invatamant preșcolar

387

65.02.03.01

7.985.236,00

1.082.401,00

2.500.000,00

2.700.000,00

2.800.000,00

Invatamant primar

388

65.02.03.02

975.440,00

167.685,00

2.000.000,00

2.200.000,00

2.300.000,00

Invatamant secundar

389

65.02.04

43.762.161,00

4.908.743,00

17.519.000,00

18.226.000,00

19.138.000,00

Invatamant secundar inferior

390

65.02.04.01

5.720.949,00

1.470.337,00

2.900.000,00

3.000.000,00

3.100.000,00

Invatamant secundar superior

391

65.02.04.02

38.041.212,00

3.438.406,00

14.619.000,00

15.226.000,00

16.038.000,00

Invatamant postliceal

392

65.02.05

500.000,00

0,00

550.000,00

600.000,00

620.000,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

393

65.02.50

29.673.551,00

0,00

13.948.000,00

14.641.000,00

15.340.000,00

Sanatate

394

66.02

5.326.047,00

88.744,00

6.065.000,00

6.367.000,00

6.673.000,00

CHELTUIELI CURENTE

395

01

5.326.047,00

88.744,00

6.065.000,00

6.367.000,00

6.673.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

396

10

4.474.900,00

70.080,00

4.819.000,00

5.061.000,00

5.303.000,00

Cheltuieli salariate in bani

397

10.01

4.307.830,00

0,00

X

X

X

Salarii de baza

398

10.01.01

4.075.630,00

0,00

X

X

X

Alte sporuri

399

10.01.06

22.800,00

0,00

X

X

X

Indemnizație de hrana

400

10.01.17

209.400,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli salariale in natura

401

10.02

70.080,00

70.080,00

X

X

X

Tichete de vacanta

402

10.02.06

70.080,00

70.080,00

X

X

X

Contribuții

403

10.03

96.990,00

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

404

10.03.07

96.990,00

0,00

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

405

20

800.000,00

18.664,00

80.000,00

83.000,00

88.000,00

Bunuri si servicii

406

20.01

80.000,00

0,00

X

X

X

C'ELCEB, Adi-Ccm S&ft -                                 16/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Furnituri de birou

407

20.01.01

30.000,00

0,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

408

20.01.09

22.000,00

0,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

409

20.01.30

28.000,00

0,00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare

410

20.04

90.000,00

18.664,00

X

X

X

Medicamente

411

20.04.01

30.000,00

0,00

X

X

X

Materiale sanitare

412

20.04.02

60.000,00

18.664,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

413

20.05

130.000,00

0,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

414

20.05.30

130.000,00

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli

415

20.30

500.000,00

0,00

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

416

20.30.30

500.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

417

51

0,00

0,00

1.109.000,00

1.164.000,00

1.220.000,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

418

59

51.147,00

0,00

57.000,00

59.000,00

62.000,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

419

59.40

51.147,00

0,00

X

X

X

Servicii de sanatate publica

420

66.02.08

4.626.047,00

88.744,00

4.956.000,00

5.203.000,00

5.453.000,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

421

66.02.50

700.000,00

0,00

1.109.000,00

1.164.000,00

1.220.000,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

422

66.02.50.50

700.000,00

0,00

1.109.000,00

1.164.000,00

1.220.000,00

Cultura, recreere si religie

423

67.02

49.525.114,00

1.665.370,00

33.159.000,00

34.638.000,00

36.268.000,00

CHELTUIELI CURENTE

424

01

43.510.126,00

1.024.282,00

31.232.000,00

32.682.000,00

34.284.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

425

10

8.610.000,00

235.290,00

9.262.000,00

9.725.000,00

10.191.000,00

Cheltuieli salariale in bani

426

10.01

8.196.236,00

0,00

X

X

X

Salarii de baza

427

10.01.01

7.481.876,00

0,00

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

428

10.01.05

69.360,00

0,00

X

X

X

Indemnizații de delegare

429

10.01.13

5.000,00

0,00

X

X

X

Indemnizație de hrana

430

10.01.17

640.000,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli salariale in natura

431

10.02

235.290,00

235.290,00

X

X

X

Tichete de vacanta

432

10.02.06

235.290,00

235.290,00

X

X

X

©ELCEB. Aiii-Cora 1uft . ?-                          •        ’ ■ 17 / 29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Contribuții

433

10.03

178.474,00

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

434

10.03.07

178.474,00

0,00

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

435

20

5.611.540,00

788.992,00

4.846.000,00

5.088.000,00

5.332.000,00

Bunuri si servicii

436

20.01

3.179.064,00

655.294,00

X

X

X

Furnituri de birou

437

20.01.01

5.000,00

0,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

438

20.01.02

24.000,00

8.562,00

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

439

20.01.03

371.620,00

0,00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

440

20.01.04

126.760,00

8.691,00

X

X

X

Carburanți si lubrifiant!

441

20.01.05

300.000,00

0,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

442

20.01.08

18.000,00

0,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

443

20.01.09

917.000,00

310.252,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

444

20.01.30

1.416.684,00

327.789,00

X

X

X

Reparatii curente

445

20.02

1.711.576,00

102.623,00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare

446

20.04

200,00

0,00

X

X

X

Materiale sanitare

447

20.04.02

200,00

0,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

448

20.05

240.000,00

22.182,00

X

X

X

Uniforme si echipament

449

20.05.01

60.000,00

0,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

450

20.05.30

180.000,00

22.182,00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

451

20.06

112.200,00

0,00

X

X

X

Deplasară interne, detasari, transferări

452

20.06.01

30.200,00

0,00

X

X

X

Deplasări in străinătate

453

20.06.02

82.000,00

0,00

X

X

X

Pregătire profesionala

454

20.13

5.000,00

0,00

X

X

X

Protecția muncii

455

20.14

500,00

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli

456

20.30

363.000,00

8.893,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

457

20.30.03

148.000,00

0,00

X

X

X

Chirii

458

20.30.04

80.000,00

8.893,00

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

459

20.30.30

135.000,00

0,00

X

X

X

©ELC£B,Adi<ram $bâ;                               18/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

460

51

5.164.000,00

0,00

6.600.000,00

6.820.000,00

7.180.000,00

Transferuri curente

461

51.01

4.924.000,00

0,00

X

X

X

Transferuri către instituții publice

462

51.01.01

4.924.000,00

0,00

X

X

X

Transferuri de capital

463

51.02

240.000,00

0,00

X

X

X

Alte transferuri de capital către instituții publice

464

51.02.29

240.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

465

58

13.222.638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

466

58.01

13.222.638,00

0,00

X

X

X

Finanțarea naționala

467

58.01.01

1.983.396,00

0,00

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

468

58.01.02

11.239.242,00

0,00

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

469

59

10.901.948,00

0,00

10.524.000,00

11.049.000,00

11.581.000,00

Asociatii si fundatii

470

59.11

5.740.000,00

0,00

X

X

X

Susținerea cultelor

471

59.12

4.488.000,00

0,00

X

X

X

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

472

59.22

521.600,00

0,00

X

X

X

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

473

59.40

152.348,00

0,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

474

70

4.654.988,00

641.088,00

579.000,00

608.000,00

636.000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

475

71

4.654.988,00

641.088,00

579.000,00

608.000,00

636.000,00

Active fixe

476

71.01

4.654.988,00

641.088,00

X

X

X

Construcții

477

71.01.01

3.536.537,00

0,00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

478

71.01.02

823.451,00

491.743,00

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

479

71.01.03

130.000,00

0,00

X

X

X

Alte active fixe

480

71.01.30

165.000,00

149.345,00

X

X

X

OPERAȚIUNI FINANCIARE

481

79

1.360.000,00

0,00

1.348.000,00

1.348.000,00

1.348.000,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

482

81

1.360.000,00

0,00

1.348.000,00

1.348.000,00

1.348.000,00

Rambursări de credite interne

483

81.02

1.360.000,00

0,00

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

484

81.02.05

1.360.000,00

0,00

X

X

X

Servicii culturale

485

67.02.03

19.427.021,00

574.258,00

7.564.000,00

7.832.000,00

8.240.000,00

Soft

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Instituții publice de spectacole si concerte

486

67.02.03.04

5.577.640,00

43.363,00

7.281.000,00

7.535.000,00

7.929.000,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

487

67.02.03.12

13.072.638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii culturale

488

67.02.03.30

776.743,00

530.895,00

283.000,00

297.000,00

311.000,00

Servicii recreative si sportive

489

67.02.05

24.702.493,00

1.091.112,00

19.582.000,00

20.492.000,00

21.411.000,00

Sport

490

67.02.05.01

5.866.000,00

0,00

4.511.000,00

4.735.000,00

4.964.000,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

491

67.02.05.03

18.836.493,00

1.091.112,00

15.071.000,00

15.757.000,00

16.447.000,00

Servicii religioase

492

67.02.06

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

493

67.02.50

5.195.600,00

0,00

6.013.000,00

6.314.000,00

6.617.000,00

Asigurări si asistenta sociala

494

68.02

30.305.752,00

767.926,00

30.920.000,00

32.476.000,00

34.042.000,00

CHELTUIELI CURENTE

495

01

29.883.507,00

760.410,00

30.920.000,00

32.476.000,00

34.042.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

496

10

19.040.000,00

544.510,00

20.630.000,00

21.769.000,00

22.916.000,00

Cheltuieli salariate in bani

497

10.01

18.007.494,00

0,00

X

X

X

Salarii de baza

498

10.01.01

15.949.314,00

0,00

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

499

10.01.05

346.300,00

0,00

X

X

X

Indemnizații de delegare

500

10.01.13

2.000,00

0,00

X

X

X

Indemnizație de hrana

501

10.01.17

1.709.880,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli salariate in natura

502

10.02

619.510,00

544.510,00

X

X

X

Tichete de vacanta

503

10.02.06

619.510,00

544.510,00

X

X

X

Contribuții

504

10.03

412.996,00

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

505

10.03.07

412.996,00

0,00

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

506

20

2.301.504,00

215.900,00

1.726.000,00

1.712.000,00

1.700.000,00

Bunuri si servicii

507

20.01

449.600,00

18.240,00

X

X

X

Furnituri de birou

508

20.01.01

8.000,00

1.292,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

509

20.01.02

36.000,00

156,00

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

510

20.01.03

152.000,00

0,00

X

X

X

Apa, canat si salubritate

511

20.01.04

23.000,00

367,00

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com Săft                                 20/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Carburanți si lubrifianti

512

20.01.05

21.000,00

0,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

513

20.01.08

7.600,00

0,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

514

20.01.09

52.000,00

0,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

515

20.01.30

150.000,00

16.425,00

X

X

X

Reparatii curente

516

20.02

278.000,00

0,00

X

X

X

Hrana

517

20.03

1.349.504,00

164.910,00

X

X

X

Hrana pentru oameni

518

20.03.01

1.349.504,00

164.910,00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare

519

20.04

46.000,00

18.470,00

X

X

X

Medicamente

520

20.04.01

1.000,00

0,00

X

X

X

Materiale sanitare

521

20.04.02

20.000,00

1.919,00

X

X

X

Dezinfectanti

522

20.04.04

25.000,00

16.551,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

523

20.05

31.000,00

14.280,00

X

X

X

Uniforme si echipament

524

20.05.01

5.600,00

5.547,00

X

X

X

Lenjerie si accesorii de pat

525

20.05.03

4.400,00

4.318,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

526

20.05.30

21.000,00

4.415,00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

527

20.06

20.000,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

528

20.06.01

20.000,00

0,00

X

X

X

Pregătire profesionala

529

20.13

14.000,00

0,00

X

X

X

Protecția muncii

530

20.14

3.500,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

531

20.25

3.400,00

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli

532

20.30

106.500,00

0,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

533

20.30.03

26.500,00

0,00

X

X

X

Chirii

534

20.30.04

60.000,00

0,00

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

535

20.30.30

20.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

536

57

7.454.930,00

0,00

7.800.000,00

8.200.000,00

8.600.000,00

Ajutoare sociale

537

57.02

7.454.930,00

0,00

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

538

57.02.01

7.454.930,00

0,00

X

X

X

©ELCEu, Adi-Com SOft -                              21/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

539

59

1.087.073,00

0,00

764.000,00

795.000,00

826.000,00

Asociatii si fundații

540

59.11

520.000,00

0,00

X

X

X

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

541

59.22

190.000,00

0,00

X

X

X

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

542

59.40

377.073,00

0,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

543

70

422.245,00

7.516,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

544

71

422.245,00

7.516,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

545

71.01

422.245,00

7.516,00

X

X

X

Construcții

546

71.01.01

352.728,00

0,00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

547

71.01.02

5.000,00

0,00

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

548

71.01.03

52.517,00

7.516,00

X

X

X

Alte active fixe

549

71.01.30

12.000,00

0,00

X

X

X

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

550

68.02.05

21.248.887,00

480.710,00

22.700.000,00

23.000.000,00

24.000.000,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

551

68.02.05.02

21.248.887,00

480.710,00

22.700.000,00

23.000.000,00

24.000.000,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

552

68.02.06

39.000,00

0,00

43.000,00

45.000,00

48.000,00

Crese

553

68.02.11

3.022.245,00

49.410,00

2.391.000,00

2.567.000,00

2.690.000,00

Prevenirea excluderii sociale

554

68.02.15

5.995.620,00

237.806,00

5.786.000,00

6.864.000,00

7.304.000,00

Ajutor social

555

68.02.15.01

810.000,00

0,00

670.000,00

704.000,00

738.000,00

Cantine de ajutor social

556

68.02.15.02

5.185.620,00

237.806,00

5.116.000,00

6.160.000,00

6.566.000,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

557

69.02

107.775.671,00

13.192.869,00

51.208.000,00

49.663.000,00

52.301.000,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

558

70.02

46.519.405,00

3.433.513,00

24.446.000,00

25.958.000,00

27.561.000,00

CHELTUIELI CURENTE

559

01

23.975.853,00

1.952.431,00

21.596.000,00

22.676.000,00

23.765.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

560

10

8.213.000,00

198.150,00

8,842.000,00

9.285.000,00

9.731.000,00

Cheltuieli salariale in bani

561

10.01

7.843.477,00

0,00

X

X

X

Salarii de baza

562

10.01.01

7.146.477,00

0,00

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

563

10.01.05

126.000,00

0,00

X

X

X

Indemnizații de delegare

564

10.01.13

5.000,00

0,00

X

X

X

Indemnizație de hrana

565

10.01.17

566.000,00

0,00

X

X

X

©£!£:££, Adi-to                                   22/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Cheltuieli salariate in natura

566

10.02

198.150,00

198.150,00

X

X

X

Tichete de vacanta

567

10.02.06

198.150,00

198.150,00

X

X

X

Contribuții

568

10.03

171.373,00

0,00

X

X

X

Contribuții de asigurări sociale de stat

569

10.03.01

221,00

0,00

X

X

X

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

570

10.03.03

72,00

0,00

X

X

X

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

571

10.03.04

2,00

0,00

X

X

X

Contribuții pentru concedii si indemnizații

572

10.03.06

11,00

0,00

X

X

X

Contribuția asiguraterie pentru munca

573

10.03.07

171.067,00

0,00

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

574

20

13.874.909,00

1.754.281,00

12.391.000,00

13.010.000,00

13.635.000,00

Bunuri si servicii

575

20.01

7.612.080,00

895.647,00

X

X

X

Furnituri de birou

576

20.01.01

15.000,00

0,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

577

20.01.02

40.000,00

0,00

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

578

20.01.03

2.761.000,00

0,00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

579

20.01.04

2.030.000,00

153.340,00

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

580

20.01.05

75.000,00

0,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

581

20.01.08

175.000,00

7.650,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

582

20.01.09

550.000,00

57.494,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

583

20.01.30

1.966.080,00

677.163,00

X

X

X

Reparatii curente

584

20.02

4.351.709,00

703.499,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

585

20.05

130.000,00

15.936,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

586

20.05.30

130.000,00

15.936,00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

587

20.06

6.000,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

588

20.06.01

6.000,00

0,00

X

X

X

Pregătire profesionala

589

20.13

5.000,00

0,00

X

X

X

Protecția muncii

590

20.14

12.000,00

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli

591

20.30

1.758.120,00

139.199,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

592

20.30.03

65.000,00

0,00

X

X

X

©ELCE3, AdiCom Soft                               23/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Chirii

593

20.30.04

693.120,00

43.503,00

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

594

20.30.30

1.000.000,00

95.696,00

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursahile aferente cadrului financiar 2014-2020

595

58

1.609.544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

596

58.01

1.609.544,00

0,00

X

X

X

Finanțarea naționala

597

58.01.01

151.432,00

0,00

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

598

58.01.02

858.112,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

599

58.01.03

600.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

600

59

278.400,00

0,00

363.000,00

381.000,00

399.000,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

601

59.40

278.400,00

0,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

602

70

22.543.552,00

1.481.082,00

2.850.000,00

3.282.000,00

3.796.000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

603

71

22.543.552,00

1.481.082,00

2.850.000,00

3.282.000,00

3.796.000,00

Active fixe

604

71.01

22.543.552,00

1.481.082,00

X

X

X

Construcții

605

71.01.01

16.526.122,00

958.319,00

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

606

71.01.03

1.755.000,00

0,00

X

X

X

Alte active fixe

607

71.01.30

4.262.430,00

522.763,00

X

X

X

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

608

70.02.05

1.256.000,00

748.290,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

609

70.02.05.01

1.256.000,00

748.290,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

610

70.02.06

5.906.080,00

574.974,00

3.634.000,00

3.815.000,00

3.998.000,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

611

70.02.07

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

612

70.02.50

37.557.325,00

2.110.249,00

20.812.000,00

22.143.000,00

23.563.000,00

Protecția mediului

613

74.02

61.256.266,00

9.759.356,00

26.762.000,00

23.705.000,00

24.740.000,00

CHELTUIELI CURENTE

614

01

56.127.266,00

9.595.608,00

24.666.000,00

21.609.000,00

22.644.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

615

20

24.000.000,00

9.595.608,00

19.687.000,00

20.674.000,00

21.665.000,00

Bunuri si servicii

616

20.01

23.864.500,00

9.577.852,00

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

617

20.01.03

25.000,00

0,00

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com S^/ —                         '   21/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Apa, canal si salubritate

618

20.01.04

23.478.000,00

9.527.994,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

619

20.01.08

10.000,00

0,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

620

20.01.09

1.500,00

0,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

621

20.01.30

350.000,00

49.858,00

X

X

X

Reparatii curente

622

20.02

6.000,00

0,00

X

X

X

Hrana

623

20.03

120.000,00

17.756,00

X

X

X

Hrana pentru animale

624

20.03.02

120.000,00

17.756,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

625

20.05

1.000,00

0,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

626

20.05.30

1.000,00

0,00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

627

20.06

2.000,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

628

20.06.01

2.000,00

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli

629

20.30

6.500,00

0,00

X

X

X

Chirii

630

20.30.04

6.500,00

0,00

X

X

X

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

631

55

1.463.528,00

0,00

890.000,00

935.000,00

979.000,00

A. Transferuri interne

632

55.01

1.463.528,00

0,00

X

X

X

Programe de dezvoltare

633

55.01.13

1.231.411,00

0,00

X

X

X

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

634

55.01.42

232.117,00

0,00

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

635

58

30.663.738,00

0,00

4.089.000,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

636

58.01

30.663.738,00

0,00

X

X

X

Finanțarea naționala

637

58.01.01

4.242.061,00

0,00

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

638

58.01.02

24.831.677,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli ne eligibile

639

58.01.03

1.590.000,00

0,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

640

70

2.729.000,00

163.748,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

641

71

2.729.000,00

163.748,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

642

71.01

2.729.000,00

163.748,00

X

X

X

Construcții

643

71.01,01

2.540.000,00

58.395,00

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com Soft                                 25/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Mașini, echipamente si mijloace de transport

644

71.01.02

139.000,00

105.353,00

X

X

X

Alte active fixe

645

71.01.30

50.000,00

0,00

X

X

X

OPERAȚIUNI FINANCIARE

646

79

2.400.000,00

0,00

2.096.000,00

2.096.000,00

2.096.000,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

647

81

2.400.000,00

0,00

2.096.000,00

2.096.000,00

2.096.000,00

Rambursări de credite interne

648

81.02

2.400.000,00

0,00

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

649

81.02.05

2.400.000,00

0,00

X

X

X

Reducerea si controlul poluării

650

74.02.03

134.800,00

0,00

96.870,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

651

74.02.05

25.698.602,00

9.759.356,00

20.577.000,00

21.609.000,00

22.644.000,00

Salubritate

652

74.02.05.01

24.189.000,00

9.700.961,00

19.687.000,00

20.674.000,00

21.665.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

653

74.02.05.02

1.509.602,00

58.395,00

890.000,00

935.000,00

979.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

654

74.02.06

4.893.926,00

0,00

2.096.000,00

2.096.000,00

2.096.000,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului

655

74.02.50

30.528.938,00

0,00

3.992.130,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

656

79.02

192.646.801,00

9.638.443,00

53.351.000,00

56.599.000,00

59.086.000,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

657

80.02

8.949.206,00

163.625,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

658

01

8.949.206,00

163.625,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

659

20

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

660

20.05

90.000,00

0,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

661

20.05.30

90.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

662

58

8.859.206,00

163.625,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

663

58.01

6.919.750,00

163.625,00

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

664

58.01.03

6.919.750,00

163.625,00

X

X

X

Programe din Fondul Social European (FSE)

665

58.02

1.939.456,00

0,00

X

X

X

Finanțarea naționala

666

58.02.01

290.919,00

0,00

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

667

58.02.02

1.648.537,00

0,00

X

X

X

Acțiuni generale economice si comerciale

668

80.02.01

8.949.206,00

163.625,00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

669

80.02.01.10

7.009.750,00

163.625,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

670

80.02.01.30

1.939.456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft /.                                  26 / 29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Combustibili si energie

671

81.02

31.082.760,00

0,00

20.676.000,00

21.208.000,00

21.740.000,00

CHELTUIELI CURENTE

672

01

22.000.000,00

0,00

12.500.000,00

13.000.000,00

13.500.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

673

40

8.000.000,00

0,00

12.500.000,00

13.000.000,00

13.500.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

674

40.03

8.000.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

675

59

14.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despăgubiri civile

676

59.17

14.000.000,00

0,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

677

70

1.222.720,00

0,00

637.000,00

669.000,00

701.000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

678

71

1.222.720,00

0,00

637.000,00

669.000,00

701.000,00

Active fixe

679

71.01

1.222.720,00

0,00

X

X

X

Construcții

680

71.01.01

1.222.720,00

0,00

X

X

X

OPERAȚIUNI FINANCIARE

681

79

7.860.040,00

0,00

7.539.000,00

7.539.000,00

7.539.000,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

682

81

7.860.040,00

0,00

7.539.000,00

7.539.000,00

7.539.000,00

Rambursări de credite externe

683

81.01

5.860.000,00

0,00

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

684

81.01.05

5.860.000,00

0,00

X

X

X

Rambursări de credite interne

685

81.02

2.000.040,00

0,00

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

686

81.02.05

2.000.040,00

0,00

X

X

X

Energie termica

687

81.02.06

24.000.040,00

0,00

14.500.000,00

15.000.000,00

15.500.000,00

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

688

81.02.50

7.082.720,00

0,00

6.176.000,00

6.208.000,00

6.240.000,00

Transporturi

689

84.02

148.111.851,00

9.177.168,00

32.336.000,00

35.391.000,00

37.346.000,00

CHELTUIELI CURENTE

690

01

124.869.500,00

8.390.333,00

27.812.000,00

29.204.000,00

30.605.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

691

20

16.354.857,00

8.053.520,00

17.658.000,00

18.542.000,00

19.432.000,00

Bunuri si servicii

692

20.01

4.311.253,00

1.330.249,00

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

693

20.01.03

133.607,00

15.910,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

694

20.01.08

175.715,00

10.888,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

695

20.01.30

4.001.931,00

1.303.451,00

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com Soft .'                           .27 / 29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Reparatii curente

696

20.02

11.840.430,00

6.723.271,00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

697

20.06

55.574,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

698

20.06.01

55.574,00

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli

699

20.30

147.600,00

0,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

700

20.30.03

74.000,00

0,00

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

701

20.30.30

73.600,00

0,00

X

X

X

TITLUL IV SUBVENȚII

702

40

12.400.000,00

0,00

10.154.000,00

10.662.000,00

11.173.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

703

40.03

12.400.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

704

58

96.114.643,00

336.813,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

70S

58.01

96.114.643,00

336.813,00

X

X

X

Finanțarea naționala

706

58.01.01

17.815.067,00

0,00

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

707

58.01.02

77.499.576,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

708

58.01.03

800.000,00

336.813,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

709

70

20.326.351,00

786.835,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

710

71

20.326.351,00

786.835,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

711

71.01

20.326.351,00

786.835,00

X

X

X

Construcții

712

71.01.01

20.165.701,00

626.185,00

X

X

X

Alte active fixe

713

71.01.30

160.650,00

160.650,00

X

X

X

OPERAȚIUNI FINANCIARE

714

79

2.916.000,00

0,00

4.524.000,00

6.187.000,00

6.741.000,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

715

81

2.916.000,00

0,00

4.524.000,00

6.187.000,00

6.741.000,00

Rambursări de credite interne

716

81.02

2.916.000,00

0,00

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

717

81.02.05

2.916.000,00

0,00

X

X

X

Transport rutier

718

84.02.03

148.111.851,00

9.177.168,00

32.336.000,00

35.391.000,00

37.346.000,00

Drumuri si poduri

719

84.02.03.01

447.131,00

447.131,00

0,00

0,00

0,00

Transport in comun

720

84.02.03.02

109.556.550,00

393.634,00

10.854.000,00

11.412.000,00

11.973.000,00

Străzi

721

84.02.03.03

38.108.170,00

8.336.403,00

21.482.000,00

23.979.000,00

25.373.000,00

©ELCEB. Adi-Com Soft ■                                28/29

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

2022

2023

2024

Alte acțiuni economice

722

87.02

4.502.984,00

297.650,00

339.000,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

723

01

4.502.984,00

297.650,00

339.000,00

0,00

0,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

724

58

4.502.984,00

297.650,00

339.000,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

725

58.01

4.502.984,00

297.650,00

X

X

X

Finanțarea naționala

726

58.01.01

544.274,00

0,00

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

727

58.01.02

3.558.710,00

0,00

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

728

58.01.03

400.000,00

297.650,00

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

729

87.02.05

4.502.984,00

297.650,00

339.000,00

0,00

0,00

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

730

96.02

0,00

0,00

0,00

0,00

REZERVE

731

97.02

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

732

98.02

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

733

99.02

134.341,00

0,00

0,00

0,00

PRIMAR, Ec.


DIRECTOR EXECUTIV,


Ec. Elisâbeta Văideanu


ȘEF SERVICIU, Ec. Mirela Șrafian-Nicoară

IUL BUGET,

OFIAN NICOARA


©ELCEB. Adi-Com Soft- -"■

29 / 29


MUNICIPIUL SUCEAVA

ANEXA NR. 3


SERVICIUL FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl ÎNCASĂRI DIRECTE

REPARTIZAREA BUGETULUI LOCAL PE ORDONATORI TERȚIARI DE CREDITE PE ANUL 2021

Nr. crt

CENTRU BUGETAR

BUGET 2021 TOTAL

CH DE PERSONAL-

10

TOTAL CH CU BUNURI SI SERVICII 20 inclusiv Sume TVA

Din care Reparații 20.02

Transferuri 51.01

iransrerun inv. Particular sau confesional acreditat 55.01.63

CH CU AJUT. SOCIALE 57

Proiecte FEN 58.02

BURSE

59.01

ACTIVE NEFINANCIARE -71

1

Grad.cu progr.prelungit „Gulliver”

1.102.255

1.087.255

186.155

15.000

2

Grad.cu progr.prelungit „Așchiuță”

312.818

304.818

59.200

8.000

3

Grad.cu progr.normal „Obcini”

353.716

249.216

31.632

104.500

4

GracLcu progr.prelungit "1-2-3"

264.488

211.181

9.600

53.307

5

Grad.cu progr.prelungit ''Prichindel"

520.657

518.236

324.820

2.421

6

Grad.cu progr.normal „Țăndărică”

666.130

271.366

782

394.764

Total grădinițe

3.220.064

0

2.642.072

612.189

0

0

0

0

0

577.992

7

Școala Gimnazială nr.1 Suceava

670.019

633.890

51.682

36.129

8

Școala Gimnazială nr.3 Suceava

622.534

583.084

5.000

39.450

9

Școala Gimnazială nr.4 Suceava

429.910

429.910

13.785

0

10

Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava

168.742

162.904

800

5.838

11

Școala Gimnazială nr.6 Suceava

345.727

187.764

6.399

157.963

12

Școala Gimnazială „G.G. Voievod”

774.789

638.635

163.137

136.154

13

Școala Gimnazială nr.8 Suceava

439.561

439.561

107.627

0

14

Școala Gimnazială Ion Creanga

911.622

717.296

212.618

194.326

15

Școala Gimnazială nr.10 Suceava

1.462.058

462.058

0

1.000.000

16

Școala Gimnazială „Miron Costin”

642.407

642.407

38.494

0

Total Școli

6.467.369

0

4.897.509

599.542

0

0

0

0

0

1.569.860

17

Colegiul Tehnic "ALLCuza"

1.693.364

1.312.261

438.587

381.103

18

Colegiul Tehnic „Petru Musat”

3.480.816

1.351.936

121.407

1.338.805

790.075

19

Col.Tehnic de Industrie Alimentara

1.095.273

1.071.073

209.276

24.200

20

Colegiul Tehnic „ Samuil Isopescu”

2.968.699

1.244.231

202.813

1.568.095

156.373

21

Colegiul Ec. Dimitrie Cantemir

1.229.535

948.035

200.000

281.500

22

Colegiul de lnf.Spiru Harct

1.178.598

483.270

0

695.328

23

Colegiul de Arta Ciprian Porumbescu

650.861

637.361

74.803

13.500

24

Liceul Sportiv

2.327.401

1.271.742

214.719

500.000

555.659

25

Colegiul National P.Rares

1.141.737

641.737

3.060

500.000

26

Colegiul National Ștefan cel Mare

772.340

683.872

74.095

88.468

27

Colegiul National Mihai Eminescu

1.375.181

1.375.181

313.233

0

28

Seminarul Teologic

417.945

417.945

0

0

Total învățământ liceal

18.331.750

0

11.438.644

1.851.993

0

0

500.000

2.906.900

0

3.486.206

29

Municipiul Suceava- 65.2A

54.877.205

500.000

12.754.000

85.000

40.338.205

1.200.000

TOTAL INVATAMANT 65.2A

82.896.388

0

18.978.225

3.063.724

500.000

12.754.000

585.000

43.245.105

0

6.834.058

30

Creșa Nr. 1 Suceava 68.2A.11

3.022.245

1.975.000

687.000

238.000

360.245

TOTAL ORDONATORI TERȚIARI

85.918.633

1.975.000

19.665.225

3.301.724

500.000

12.754.000

585.000

43.245.105

0

7.194.303


MUNICIPIUL

NR. dinOBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 CU FINANȚARE INTEGRALA SAU PARȚIALA DE LA IWE^'


Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în alâra bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56+58

460.631.307

459.341.369

273.226.191

3.132.985

60.921.091

194.194.641

0

14.977.474

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

351.712.624

350.422.686

179.502.914

1.305.485

33.772.360

129.488.863

0

14.936.206

B.LUCRARI NOI

74.572.791

74.572.791

59.377.385

1.827.500

16.598.408

40.951.477

0

0

CAchizitii de bunuri si alte cheltuieli

34.345.892

34.345.892

34.345.892

10.550.323

23.754.301

41.268

CAP.5I.02. AUTORITĂȚI EXECUTIVE

TOTAL, din care:

1.244.400

1.244.400

1.244.400

1.244.400

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

35.000

35.000

35.000

35.000

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

1.209.400

1.209.400

1.209.400

1.209.400

CAP.61.02.ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

TOTAL, din care:

1.329.897

1.329.897

843.777

843.777

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

526.385

526.385

40.265

40.265

B. LUCRĂRI NOI

0

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

803.512

803.512

803.512

803.512

CAP. 65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT

TOTAL, din care:

57.111.339

57.111.339

49.068.980

6.834.058

40.338.205

1.896.717

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

33.831.678

33.831.678

25.789.319

5.736.695

18.155.907

1.896.717

B. LUCRĂRI NOI

5.649.747

5.649.747

5.649.747

302.000

5.347.747

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

17.629.914

17.629.914

17.629.914

795.363

16.834.551

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56+58

CAP.65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGETARE

TOTAL, din care:

6.678.721

6.678.721

5.634.058

5.634.058

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

5.581.358

5.581.358

4.536.695

4.536.695

0

0

B. LUCRĂRI NOI

302.000

302.000

302.000

302.000

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

795.363

795.363

795.363

795.363

CAP.65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMĂRIE

TOTAL, din care:

50.432.618

50.432.618

43.434.922

1.200.000

40.338.205

1.896.717

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

28.250.320

28.250.320

21.252.624

1.200.000

18.155.907

1.896.717

B. LUCRĂRI NOI

5.347.747

5.347.747

5.347.747

0

5.347.747

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

16.834.551

16.834.551

16.834.551

16.834.551

CAP.67.02. ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

TOTAL, din care:

33.037.054

33.037.054

18.720.829

4.654.988

13.072.638

0

993.203

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

15.990.965

15.990.965

2.874.740

1.881.537

0

0

993.203

B. LUCRĂRI NOI

15.927.638

15.927.638

14.727.638

1.655.000

13.072.638

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

1.118.451

1.118.451

1.118.451

1.118.451

CAP68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

TOTAL, din care:

422.245

422.245

422.245

422.245

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

B. LUCRĂRI NOI

352.728

352.728

352.728

352.728

C.Achizitii de bunuri si alte chelt.

69.517

69.517

69.517

69.517

CAP 68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CENTRE BUGETARE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

352.728

352.728

352.728

352.728

C.Achizitii de bunuri si alte chelt.

7.517

' 7.517

7.517

7.517

CAP 68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA PRIMĂRIE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr,si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56+58

C.Achizitii de bunuri si alte chelt.

62.000

62.000

62.000

62.000

CAP. 70.02. LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL, din care:

75.423.076

74.133.138

25.596.612

0

22.543.552

1.609.544

0

1.443.516

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

56.632.646

55.342.708

11.682.182

8.629.122

1.609.544

1.443.516

B. LUCRĂRI NOI

12.686.000

12.686.000

7.810.000

0

7.810.000

0

0

0

C.Achizitii de bunuri si alte cheltuieli

6.104.430

6.104.430

6.104.430

6.104.430

CAP.74.02. PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL, din care :

52.434.608

52.434.608

34.627.471

2.729.000

31.636.877

0

261.594

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

23.376.655

23.376.655

11.587.379

2.220.000

9.105.785

0

261.594

B. LUCRĂRI NOI

28.868.953

28.868.953

22.851.092

320.000

22.531.092

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

189.000

189.000

189.000

189.000

CAP.80.02. ACȚIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

TOTAL, din care :

6.961.018

6.961.018

6.961.018

0

6.919.750

41.268

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

6.961.018

6.961.018

6.961.018

6.919.750

41.268

CAP.81.02. COMBUSTIBIL SI ENERGIE

TOTAL, din care :

3.051.461

3.051.461

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

B. LUCRĂRI NOI

3.051.461

3.051.461

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

0

0

0

CAP.84.02. TRANSPORTURI

TOTAL, din care:

223.142.038

223.142.038

128.041.599

1.305.485

20.377.311

96.114.643

0

10.244.160

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

214.929.164

214.929.164

122.929.029

1.305.485

15.264.741

96.114.643

0

10.244.160

B. LUCRĂRI NOI

8.001.264

8.001.264

4.900.960

4.900.960

0

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

211.610

211.610

211.610

211.610

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56+58

CAP.87.02. ALTE ACȚIUNI'ECONOMICE

TOTAL, din care :

6.425.131

6.425.131

4.600.000

0

4.502.984

0

97.016

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

6.425.131

6.425.131

4.600.000

4.502.984

0

97.016

B. LUCRĂRI NOI

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

CAP.51.02. B. - Lucrări noi

Total, din care:

35.000

35.000

35.000

1

Extindere și auditare rețea de calculatoare - etaj 3 și 4

35.000

35.000

35.000

Total paragraf 01.03

35.000

35.000

35.000

CAP. 61.02.A. Lucrări în continuare

Total, din care:

526.385

526.385

40.265

40.265

1

Extindere sistem monitorizare al municipiului Suceava etapa I

526.385

526.385

40.265

40.265

Total paragraf 61,02.03.04. poliția locală

526.385

526.385

40.265

40.265

9

Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Centre bugetare

Total, din care:

5.581.358

5.581.358

4.536.695

4.536.695

0

0

1

GPN Obcini - reamenajare și recompartimentări interioare ptamenajare cabinet medical

50.000

50.000

50.000

50.000

2

GPN Obcini - scară exterioară

40.000

40.000

40.000

40.000

3

GPP Prichindelul - amenajări și compartimentări interioare și scară exetrioară deschisă pe structura metalică execuție și conformare la exigențele de securitate ISU

2.421

2.421

2.421

2.421

4

GPN Țăndărică - amenajare curte grădiniță

391.669

391.669

391.669

391.669

5

GPN Țăndărică - anvelopare clădire grădiniță

3.095

3.095

3.095

3.095

6

Șc.gimnazială nr.6 - pavaj curte școală

69.975

69.975

69.975

69.975

7

Șc.gimnazială nr.6 - spațiu joacă GPN Norocel

15.988

15.988

15.988

15.988

8

Șc.gimnazială Ion Creangă - reabilitare rețele electrice școală

42.609

42.609

42.609

42.609

Nr, crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

. Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56+58

9

Șc.gimnazială Ion Creangă - tehnologizarea claselor pentru cursuri online

146.017

146.017

146.017

146.017

10

Șc.gimnazială nr.10 - sală de sport

953.000

953.000

953.000

953.000

11

Colegiul tehnic Al.L Cuza - înlocuit tâmplărie corp clădire internat

96.725

96.725

96.725

96.725

12

Colegiul tehnic Al.L Cuza - reamenajare și modernizare grup sanitar etajul 2 internat

138.846

138.846

138.846

138.846

13

Colegiul tehnic Petru Mușat - RK instalație electrică cămin 3 parter

2.500

2.500

2.500

2.500

14

Colegiul tehnic Petru Mușat - RK instalație electrică cămin 3 etaj 1

200.000

200.000

200.000

200.000

15

Colegiul tehnic Petru Mușat - reabilitarea, consolidarea și realizarea unui termosistem pt. Corpul de clădire sală de sport

270.240

270.240

270.240

270.240

16

Colegiul tehnic Petru Mușat - cablare rețea de date și sisteme de securitate (supraveghere video, antiefracție și control acces) corp clădire A

58.679

58.679

58.679

58.679

17

Colegiul tehnic de industrie alimentară - anvelopare cămin nr. 1+ PT

24.200

24.200

24.200

24.200

18

Colegiul economic Dimitrie Cantemir - reparare și modernizare holuri clădire școală

191.276

191.276

191.276

191.276

19

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-sală de gimnastică

695.328

695.328

695.328

695.328

20

Liceul cu program sportiv - proiectare și execuție reabilitare instalație de iluminat în sala de sport

534.648

534.648

534.648

534.648

21

Liceul cu program sportiv - modernizare grupuri sanitare cămin vechi

21.011

21.011

21.011

21.011

22

Colegiul Național Petru Rareș - Centrul de documetare-informare și corp lab.cu ob:l-CDl

1.510.000

1.510.000

465.337

465.337

23

Colegiul Național Petru Rareș - înlocuire geamuri termopan școală

34.663

34.663

34.663

34.663

24

Colegiul Național Ștefan cel Mare - izolare termică aripă nouă (laboratoare)

88.468

88.468

88.468

88.468

Total

5.581.358

5.581.358

4.536.695

4.536.695

0

0

Cap. 65.02.B. - Lucrări noi Centre bugetare

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56+58

Total, din care:

302.000

0

302.000

302.000

1

Șc.gimnazîală nr.3 - reparații acoperiș

30.000

30.000

30.000

2

Școala gimnazială nr.6- lucrări de modernizare în vederea obținerii avizului I.S.U

72.000

72.000

72.000

3

uuiegiui imnic reiru Mușai -Keutumaiea, consolidarea și realizarea unui termosistem pentru corpul de clădire-Atei ier prelucrarea lemnului-demisol parțial și parter, P.T,diriginte șantier

200.000

200.000

200.000

Total

302.000

302.000

302.000

Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Primărie

Total, din care:

28.250.320

28.250.320

21.252.624

1.200.000

18.155.907

1.896.717

1

Grădiniță cu 4 săli de grupă branșamente utilități și amenajări exterioare cartier Ițcani, municipiul Suceava

410.000

410.000

200.000

200.000

2

Construire grădiniță în cartierul Burdujeni Sat din municipiul Suceava

3.167.503

3.167.503

1.584.525

1.357.216

227.309

3

Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava

4.102.729

4.102.729

2.840.746

1.892.756

947.990

Total paragraf 03.01

7.680.232

7.680.232

4.625.271

200.000

3.249.972

1.175.299

1

Colegiul Național Petru Rareș - Centrul de documetare-informare și corp lab.cu ob:l-CDl

2.675.000

2.675.000

383.236

383.236

2

Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat Suceava

5.601.079

5.601.079

4.970.755

4.632.573

338.182

3

îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului tehnic de industrie alimentară Suceava

5.269.629

5.269.629

5.269.628

5.269.628

4

Construire corp de clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul național Petru Rareș

5.524.380

5.524.380

5.003.734

5.003.734

5

Colegiul Național Mihai Eminescu - finalizare lucrări și punere în funcțiune la grădinița cu program prelungit nr. 4, realizare, modernizare grădiniță și extindere cu un corp nou

1.500.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

Total 04.02

20.570.088

20.570.088

16.627.353

1.000.000

14.905.935

721.418

Cap. 65.02.. - Lucrări noi Primărie

Total, din care:

5.347.747

0

5.347.747

0

5.347.747

1

Creșterea eficienței energetice a cantinei internat din cadrul Colegiului Național Petru Rareș

5.347.747

5.347.747

5.347.747

Nr, crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperiLan/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56+58

Total 04.02

5.347.747

5.347.747

5.347.747

Cap. 67.02.A. - Lucrări în continuare

Total, din care:

15.990.965

15.990.965

2.874.740

1.881.537

0

0

993.203

1

Teren de sport în municipiul Suceava - Colegiul tehnic Samuil Isopescu

1.264.153

1.264.153

100.000

100.000

Total paragraf 05.01

1.264.153

1.264.153

100.000

100.000

1

Amenajare seră floricolă

2.728.000

2.728.000

1.253.000

781.537

471.463

2

Modernizare ștrand Ițcani

11.998.812

11.998.812

1.521.740

1.000.000

521.740

Total paragraf 05.03

14.726.812

14.726.812

2.774.740

1.781.537

993.203

Cap. 67.02.B. - Lucrări noi

Total, din care:

15.927.638

0

14.727.638

0

0

1.655.000

13.072.638

0

0

1

Reabilitare Curtea Domnească din mun. Suceava

13.072.638

13.072.638

13.072.638

Total paragraf 03.12

13.072.638

13.072.638

13.072.638

1

Modernizare locuri dejoacă

755.000

755.000

755.000

2

Acoperire amortizoare de șocuri la locuri dejoacă (covor elastic de cauciuc turnat continuu)

100^000

100.000

100.000

3

Consolidare versant vestic iaz 2 zona de agrement Tătărași; refacere alei și zone verzi

600.000

600.000

600.000

Total paragraf 05.03

1.455.000

1.455.000

1.455.000

0

0

1

Modernizare Cimitir Pacea Nou

1.400.000

200.000

200.000

Total subcapitol 06

1.400.000

200.000

200.000

Cap. 68.02.B. - Lucrări noi Centre bugetare

Total, din care:

352.728

352.728

352.728

1

Creșa nr.l- bazin cu apă și lucrări de intervenții la construcția existentă pt.obținerea autorizației de securitate la incendiu, Aleea Nucului, nr.10

352.728

352.728

352.728

Total subcapitol 11

352.728

352.728

352.728

Cap. 70.02.A.- Lucrări in continuare

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit

extern

credit

intem

Titlul 71

Titlul 55+56+58

Total, din care:

56.632.646

55.342.708

11.682.182

8.629.122

1.609.544

0

1.443.516

Alimentare cu apă și canalizare, cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași

2.669.094

2.669.094

1.256.000

1.256.000

Total subcapitol 05.01

2.669.094

2.669.094

1.256.000

1.256.000

0

0

1

Rețele alimentare energie electrică și iluminat cartier de locuințe pt. tineri zona Tătărași, municipiul Sv

2.152.500

2.152.500

500.000

500.000

2

Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze electrice etapa a II a

5.921.229

4.631.291

500.000

500.000

3

Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice pe str. Petru Comămescu, str. I.C. Brătianu

210.000

210.000

180.000

180.000

1

Total subcapitol 06

8.283.729

6.993.791

1.180.000

1.180.000

0

0

Rețea gaz metan Burdujeni sat și cartierul tineretului DN29

5.500.000

5.500.000

2.089.182

1.500.000

589.182

Total subcapitol 07

5.500.000

5.500.000

2.089.182

1.500.000

589.182

1

Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava

9.134.152

9.134.152

2.424.294

1.609.544

814.750

2

Utilități la locuințe sociale

100.000

100.000

29.750

29.750

3

Măsuri de securitate fizică prevăzute în analiza de risc și proiect pentru sediul instituției de pe bd. 1 Mai 5A

75.000

75.000

75.000

75.000

4

Masun ae securitate nzica prevăzute m anauza ae nsc și proiect pentru sediul instituției de pe str. 22 Decembrie nr.2

25.000

25.000

23.549

23.549

Total subcapitol 50

9.334.152

9.334.152

2.552.593

128.299

1.609.544

0

814.750

1

Construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară George Enescu

12.695.671

12.695.671

3.039.584

3.000.000

39.584

2

Alimentare cu energie termică și instalații de încălzire în Complex Comercial Bazar

18.000.000

18.000.000

1.500.000

1.500.000

3

Alimentare cu energie electrică aparate cu autotaxare (parcometre)

150.000

150.000

64.823

64.823

Total subcapitol 50 piață

30.845.671

30.845.671

4.604.407

4.564.823

39.584

Cap. 70.02.B.- Lucrări noi

Total, din care:

12.686.000

7.810.000

0

7.810.000

0

0

0

1

Extindere rețele de iluminat public str. Bazelor, str.

I.L. Caragiale, str. Mircea Țurcanu, str. Octavian Goga, str. Cuza Vodă - DN29

726.000

100.000

100.000

2

Instalații semaforizare

1.800.000

200.000

200.000

Nr. cit.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56+58

3

Extindere rețele de alimentare cu energie electrică în municipiul Suceava

100.000

100.000

100.000

4

Extindere rețele de iluminat public în municipiul Suceava -rută alternativă

100.000

100.000

100.000

5

Alimentare cu energie electrică Ștrand Ițcani

200.000

200.000

200.000

6

Instalații electrice interioare la Căminul nr.2, str. Calea

Unirii nr.15

65.000

65.000

65.000

7

Alimentare energie electrică Sală Polivalentă 5000 locuri

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Total subcapitol 06

3.991.000

1.765.000

1.765.000

0

1

Racord gaze naturale Ștrand Ițcani

100.000

100.000

100.000

2

Extindere rețele gaze naturale în municipiul Suceava

100.000

100.000

100.000

3

Extindere rețea gaze naturale str. Traian Popovici

150.000

100.000

100.000

Total subcapitol 07

350.000

300.000

300.000

1

Utilități la locuințe sociale

100.000

100.000

100.000

2

Utilități la locuințe sociale - Aleea Dumbrăvii

50.000

50.000

50.000

3

Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4

Sistem de detecție și avertizare Ia efracție și sistem de supraveghere video Ia Adăpostul pentru câini lără stăpân aparținând municipiului Suceava

95.000

95.000

95.000

5

Modernizare și extindere magazie metalică (str. Universității, nr. 2 - Sediu D.G.D.P.)

600.000

200.000

200.000

Total subcapitol 50

5.845.000

5.445.000

0

5.445.000

0

1

Reabilitare și modernizare Centrul Militar Județean

2.300.000

200.000

200.000

2

Alimetare cu energie electrică 3 parcometre

200.000

100.000

100.000

Total subcapitol 50 piață

2.500.000

300.000

300.000

Cap. 74.02. A - Lucrări in continuare

Total, din care:

23.376.655

23.376.655

11.587.379

2.220.000

9.105.785

0

261.594

1

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul

1.943.144

1.943.144

885.785

885.785

2

Sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiângropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava

2.420.849

2.420.849

. 320.000

320.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trimjnr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afar^ bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56+58

Total paragraf 05.02

4.363.993

4.363.993

1.205.785

320.000

885.785

0

0

1

Rețea canalizare menajeră pe străzile Dobrilă Eugen, Molidului, Făgetului

2.748.646

2.748.646

1.900.000

1.900.000

Total subcapitol 06

2.748.646

2.748.646

1.900.000

1.900.000

0

0

0

I

Revitalizare spațiu public urban din municipiul Suceava

16.264.016

16.264.016

8.481.594

8.220.000

261.594

Total subcapitol 50

16.264.016

16.264.016

8.481.594

0

8.220.000

261.594

Cap. 74.02.B - Lucrări noi

Total, din care:

28.868.953

22.851.092

320.000

22.531.092

0

0

1

Extindere sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiângropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava

2.327.324

260.000

260.000

Total paragraf 05.02

2.327.324

260.000

260.000

0

1

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020

345.626

345.626

345.626

2

Racord conductă DN200 str. Traian Vuia

60.000

60.000

60.000

Total subcapitol 06

405.626

405.626

60.000

345.626

1

Reabilitare spații destinate utilizării publice în cartierele cu comunități defavorizate (Stadion Ițcani)

8.187.626

8.187.626

8.187.626

2

Zona de agrement parc Șipote

17.948.377

13.997.840

13.997.840

Total subcapitol 50

26.136.003

0

22.185.466

0

22.185.466

0

0

Cap.81.02.B. - Lucrări noi

Total, din care:

3.051.461

0

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

1

Deviere conducte termoficare ~ rețele de transport 2xDn700 str. Apeductului din municipiul Suceava

2.151.461

2.150.220

1.827.500

322.720

2

Reparații acoperiș terasă stație electrică 110 KV

250.000

250.000

250.000

3

Modul termic și racordări la instalațiile de utilități existente (apă, canalizare, rețele termice, energie electrică), str. V. Alecsandri

650.000

650.000

650.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F, si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56+58

Total subcapitol 50

3.051.461

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

Cap. 84.02.A.-Lucrări în continuare

Total, din care:

214.929.164

214.929.164

122.929.029

1.305.485

15.264.741

96.114.643

0

10.244.160

1

Rută alternativă Suceava - Botoșani etapa I - pod peste râul Suceava

6.131.383

6.131.383

447.131

447.131

Total paragraf 03.01

6.131.383

6.131.383

447.131

447.131

0

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice

50.426.630

50.426.630

50.426.627

42.435.594

7.991.033

2

Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava

116.189.651

116.189.651

54.721.157

53.679.049

1.042.108

3

Stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice în municipiul Suceava

1.882.983

1.882.983

1.600.505

1.305.485

295.020

Total paragraf 03.02

168.499.264

168.499.264

106.748.289

1.305.485

295.020

96.114.643

9.033.141

1

Modernizare str. Lev Tolstoi

1.199.573

1.199.573

500.000

500.000

2

Drumuri și parcări cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași, municipiul Suceava

12.232.000

12.232.000

1.059.778

200.000

859.778

3

Modernizare str. Traian Țăranu etapa I

2.613.925

2.613.925

225.319

225.319

4

Modernizare str.Crângului

2.475.444

2.475.444

1.232.314

1.232.314

5

Modernizare str. Ștefan Luchian

3.105.703

3.105.703

100.000

100.000

6

Modernizare str. Micșunelelor

688.342

688.342

400.000

400.000

7

Modernizare str. Barbu Ștefănescu Delavrancea

693.254

693.254

200.000

200.000

8

Ruta alternativă Suceava - Botoșani etapa a II a-drum; tronson I: intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii - pod peste râul Suceava - Obiect 1 (drum) + Obiect 2 (canalizare pluvială)

11.000.000

11.000.000

8.125.922

8.000.000

125.922

9

Ruta alternativă Suceava - Botoșani etapa a II a -drum; tronson I: intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii - pod peste râul Suceava - Obiect 3 - Pod peste pârâul Cetății

5.900.000

.5.900.000

3.500.000

3.500.000

10

Drumuri și parcări, cartier DN29 Burdujeni etapa I +11 - sentința nr.303/29.10.2019

390.276

390.276

390.276

390.276

Total paragraf 03.03

40.298.517

40.298.517

15.733.609

14.522.590

0

1.211.019

Cap. 84.02.B.-Lucrari noi

Total, din care:

8.001.264

4.900.960

4.900.960

0

0

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării

documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit

extern

credit intem

Titlul 71

Titlul 55+56+58

1

Realizarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Suceava

50.960 .

50.960

50.960

Total paragraf 03.02

50.960

50.960

50.960

1

Modernizare str. Ștefan Tomșa

1,262,449

950.000

950.000

2

Parcări de reședință

2.000,000

1.000.000

1.000.000

3

Modernizare str. Emil Cioran

2.792,348

1.000.000

1.000.000

4

Modernizare extensie Aleea Jupiter

914,160

900,000

900.000

5

Modernizare str. Lipoveni (fundătura)

1.032.307

1.000.000

1.000.000

Total paragraf 03.03

8.001.264

4.850.000

4.850.000

0

Cap. 87.02.A - Lucrări în continuare

Total, din care:

6.425.131

6.425.131

4.600.000

0

4.502.984

0

97.016

1

Centru multifuncțional Arta - Ițcani

6.425.131

6.425.131

4.600.000

4,502.984

97.016

Total subcapitol 05

6.425.131

6.425.131

4.600.000

0

4.502.984

0

97,016

DIRECTOR GENERAL, DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII NECULAI FRUNZ^KtT^

VW


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII,ANEXA 1B

"ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII", DEFALCATA PE BUNURI REPARTIZATE:

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

TOTAL

34.345.892

10.550323

23.754.301

41.268

C AP.51.02. AUTOR ITATI EXECUTIVE

Total:

1309.400

1309.400

1

Obținerea terenului pentru ruta alternativă Suceava Botoșani

500.000

500.000

2

Prelungire licență SintAct - soft legislativ

16.000

16.000

3

Prelungire licență - ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED; ESET MAIL SECURITY FOR LINUX; ESET FILE SECURITY PENTRU WINDOWS SERVER

39.000

39.000

4

Servicii de dezvoltare aplicație eTax

30.000

30.000

5

Licențe Microsoft Office

25

30.000

30.000

6

Achiziție sisteme de calcul (unitate+monitor)

25

80.000

80.000

7

Achiziție de sisteme portabile

3

25.000

25.000

8

Consolă multimedia

9.000

9.000

9

Instalație electrică de ridicat pentru exterior, dotată cu platformă acționată electric cu acumulatori

45.400

45.400

10

Centrală telefonică+terminale digitale

60.000

60.000

11

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

12

Soft pntru echipamente de recunoaștere faciala, masurareatmperaturii și sistem de pontaj

100.000

100.000

13

Modernizare site primărie

30.000

30.000

14

Bust Franz cavaler Des Loges

150.000

150.000

15

Statuie Alexandru loan Cuza

150.000

150.000

Total paragraf 01.03

1.309.400

1.309.400

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Total:

803.512

803.512

1

Softuri/licențe (pentru aplicația de operare a proceselor verbale de constatare a contravenției-p.v.c.c. etc.)

16

43.800

43.800

2

Sisteme de calcul (unități + monitoare)

8.791

8.791

3

Autovehicul echipat cu macara și platformă de ridicat mașini

574.421

574.421

4

Etilotest profesional cu imprimantă încorporată

9.000

9.000

5

Autoturism/auto utilitară de intrevenție

65.000

65.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

6

Rampă auto luminoasă

7.500

7.500

7

Studiu pt. Realizarea Planului de calitate a aerului pt. Municipiul Suceava

50.000

50.000

8

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

61.02.03.04. poliția locală

803.512

803.512

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGETARE

Total:

795.363

795.363

1

GPP Gulliver- xerox

15.000

15.000

2

GPP Așchiuță - extindere subsistem video (televiziune cu circuit închis)

8.000

8.000

3

GPN Obcini - videoproiector

5

14.500

14.500

4

GPP 1-2-3 - cuptor gastronomie convecție 7 tăvi

38.395

38.395

5

GPP 1-2-3 - licențe Windows

11

10.211

10.211

6

GPP 1 -2-3 - tablă interactivă

4.701

4.701

Total paragraf 03.01

90.807

90.807

1

Șc.gimnazială nr.l. - extindere rețea internet

36.129

36.129

2

Șc.gimnazială nr.3. - imprimantă multifuncțională format A3

9.450

9.450

3

Șc.gimnazială Jean Bart - paratrăsnet

5.838

5.838

4

Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod - pardoseală sală sport

118.454

118.454

5

Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod - dispozitiv curățat/spălat pardoseală sală sport

17.700

17.700

6

Șc.gimnazială Ion Creangă - mașină de spălat - frecat - uscat pardoseli

5.700

5.700

7

Șc.gimnazială nr. 10 - SF sală sport

47.000

47.000

Total paragraf 03.01

240.271

240.271

1

Colegiul tehnic AU. Cuza - simulator auto

43.000

43.000

2

Colegiul tehnic A1.I. Cuza - rețea internet locală

65.622

65.622

3

Colegiul tehnic AU. Cuza - dotare atelier estetică și igiena corpului omenesc

36.910

36.910

4

Colegiul tehnic Petru Mușat - sistem de supraveghere video clădire corp B

58.656

58.656

5

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - autoturism

49.918

49.918

6

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - laptopuri

101.659

101.659

7

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - imprimantă

4.796

4.796

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

8

Colegiul economic Dimitrie Cantemir- laptopuri

90.224

90.224

9

Colegiul de artă Ciprian Ponimbescu - contrabas

5.500

5,500

10

Colegiul de artă Ciprian Ponimbescu - oboi

4.000

4.000

11

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - contor energie termică

4.000

4.000

Total paragraf 04.02

464.285

464.285

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMĂRIE

Total:

16.834.551

0

16.834.551

Echipamente electronice pentru unități de învățământ preuniversitar de stat Școala on -line

16.834.551

16.834.551

Total paragraf 50

16.834.551

0

16.834.551

Cap. 67.02. ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE ȘI DE AGREMENT

Total:

1.118.451

1.118.451

0

1

Sistem integrat de transport trotinete electrice pentru cetățeni și turiști în municipiul Suceava

491.743

491.743

3

Licențe necesare IT

15.000

15.000

4

Multifuncțional color

15.000

15.000

Total paragraf 03,30

521.743

521.743

1

Ornamente luminoase

150.000

150.000

2

Freza tăiat asfalt

60.000

60.000

3

Cupă pentru excavat (utilaj multifuncțional tip Bobcat)

3.208

3.208

4

Autoutilitară mixtă

200.000

200.000

5

Freză zăpadă

10.000

10.000

6

Toalete ecologice

70,000

70.000

7

Motoferăstraie

12.000

12.000

8

Motofoarfece

3.000

3.000

9

Motofoarfece cu fir

8.500

8.500

10

Motocoase cu coș colector

7.000

7.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI AALTOR CHELTUIELI

cant buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

11

Emondor

3.000

3.000

12

Scarifîcator

3.000

3.000

13

Generator curent

12.000

12.000

14

Mai compactor

10.000

10.000

15

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

Total paragraf 05.03

596.708

596.708

CAP.68.02.ASIGURĂRIȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ CENTRE BUGETARE

Total:

7.517

7.517

1

Creșa nr. 1 — laptop

3.429

3.429

2

Creșa nr. 1 - imprimantă multifuncțională

4.088

4.088

Total subcapitol 11

7.517

7.517

CAP. 68.02.ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total:

62.000

62.000

1

Cuptor gastronomic - patiserie

5.000

5.000

2

Program software de gestionare și acordare a ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

12.000

12.000

3

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

Total paragraf 15.02

62.000

62.000

Cap.70.02.LOCUINȚE SERYICIIȘIDEZVOLTARE PUBLICĂ

Total:

6.104.430

6.104.430

0

Cap. 70.02. STUDHDEFEZABILITATE

Total:

4.257312

4.257.312

0

1

Avize, acorduri, organizarea licitațiilor, expertize

160.000

160.000

2

Expertize locuințe sociale

15.000

15.000

3

Reactualizare PUG - municipiul Suceava

48.493

48.493

4

PUZ - Parcare supraterană etajată în zona primăriei municipiul Suceava, str.Ștefan Tomșa

60.869

60.869

5

PUZ - Parcare supraterană etajată, str. Comeliu Coposu

60.869

60.869

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

6

PUZ - Parcare supraterană etajată, zona Cartodrom

60.869

60.869

7

PUZ zona protejată Biserica Cuconilor, Biserica Sf. Gheorghe Mirăuți, Ansamblul bisericii Sf. Dumitru situl și vechiul centru medieval

141.610

141.610

8

Note de constatare și expertize pentru lucrări de intervenție Ia clădiri proprietatea municipiului Suceava în vederea reabilitării structurai arhitecturală a anvelopei acestora, conform Legii 153/05.07.2011

134.470

134.470

9

Cadastru imobiliar-edilitar

1.000.000

1.000.000

10

Extindere rețele de alimentare cu energie electrică

10.000

10.000

11

Extindere rețele de iluminat public

20.000

20.000

12

Extindere rețele de alimentare cu gaze naturale

30.000

30.000

13

Utilități la locuințe sociale

23.500

23.500

14

Locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, municipiul Suceava

40.000

40.000

15

Expertiză str. Traian Țăranu

5.000

5.000

16

Expertiză str. Traian Popovici

6.000

6.000

17

Studiu topografic pe str. Traian Popovici

6.000

6.000

18

Studiu geotehnic pe str. Traian Popovici

4.000

4.000

19

Modernizare str. Traian Popovici

15fi00

15.000

20

Expertiză str. Eugen Lovinescu

5.000

5.000

21

Studiu topografic pe str. Eugen Lovinescu

4.000

4.000

22

Studiu geotehnic pe str. Eugen Lovinescu

3.000

3.000

23

Modernizare str. Eugen Lovinescu

10.000

10.000

24

Expertiză str. Pictor Dumitru Dacian

5.000

5.000

25

Studiu topografic str. Pictor Dumitru Dacian

4.000

4.000

26

Studiu geotehnic str. Pictor Dumitru Dacian

3.000

3.000

27

Modernizare str. Pictor Dumitru Dacian

10.000

10.000

_2_8

Expertiză str. Vasile Lupu

5.000

5.000

29

Modernizare str. Vasile Lupu

5.000

5.000

30

Studiu topografic pe str. Vasile Lupu

3.000

3.000

31

Studiu geotehnic pe str. Vasile Lupu

3.000

3.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

AALTOR CHELTUIELI

cant.

buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

32

Expertiză str. Decebal

5.000

5.000

33

Modernizare str. Decebal

8.000

8.000

34

Studiu topografic str. Decebal

4.000

4.000

35

Studiu geotehnic str. Decebal

3.000

3.000

36

Expertiză str. Zimbrului

5.000

5.000

37

Studiu geotehnic str. Zimbrului

3.000

3.000

38

Studiu topografic str. Zimbrului

3.000

3.000

39

Modernizare str. Zimbrului

5.000

5.000

40

Expertiză str. Andrei Bemath

5.000

5.000

41

Studiu topografic str. Andrei Bemath

3.500

3.500

42

Studiu geotehnic str. Andrei Bemath

3.000

3.000

43

Modernizare str. Andrei Bemath

5.500

5.500

44

Expertiză str. Ștefan Ștefureac

5.000

5.000

45

Studiu topografic str. Ștefan Ștefureac

5.000

5.000

46

Studiu geotehnic str. Ștefan Ștefureac

4.000

4.000

47

Modernizare str. Ștefan Ștefureac

8.000

8.000

48

Expertiză str. Eternității

5.000

5.000

49

Studiu topografic str. Eternității

4.000

4.000

50

Studiu geotehnic str. Eternității

3.000

3.000

51

Modernizare str. Eternității

8.000

8.000

52

Expertiză str. Ștefan Dracinschi

5.000

5.000

53

Studiu topografic str. Ștefan Dracinschi

3.500

3.500

54

Studiu geotehnic str. Ștefan Dracinschi

3.000

3.000

55

Modernizare str. Ștefan Dracinschi

6.000

6.000

56

Expertiză str. Nicolae Titulescu

6.000

6.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 53+56+58

57

Studiu topografic str. Nicolae Titulescu

5.000

5.000

58

Studiu geotehnic str. Nicolae Titulescu

4.000

4.000

59

Modernizare str. Nicolae Titulescu

9.000

9.000

60

Expertiză str. lulîu Maniu

5.000

5.000

61

Studiu topografic str. luliu Maniu

4.000

4.000

62

Studiu geotehnic str. luliu Maniu

3.000

3.000

63

Modernizare str. luliu Maniu

8.000

8.000

64

Expertiză str. Nichita Stănescu

4.000

4.000

65

Studiu topografic str. Nichita Stănescu

3.000

3.000

66

Studiu geotehnic str. Nichita Stănescu

3.000

3.000

67

Modernizare str. Nichita Stănescu

4.000

4.000

68

Expertiză str. Dobrilă Eugen

6.000

6.000

69

Studiu topografic str. Dobrilă Eugen

6.000

6.000

70

Studiu geotehnic str. Dobrilă Eugen

4.000

4.000

71

Modernizare str. Dobrilă Eugen

15.000

15.000

72

Expertiză str. Epamînonda Bucevschi

5.000

5.000

73

Studiu topografic str. Epaminonda Bucevschi

3.000

3.000

74

Studiu geotehnic str. Epaminonda Bucevschi

3.000

3.000

75

Modernizare str. Epaminonda Bucevshi

5.000

5.000

76

Expertiză str. Solidarității

5.000

5.000

77

Studiu topografic str. Solidarității

4.000

4.000

78

Studiu geotehnic str. Solidarității

3.000

3.000

79

Modernizare str. Solidarității

6.000

6.000

80

Expertiză str. It. Nicolae Cătănescu

5.000

5.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

81

Studiu topografic str. It. Nicolae Cătănescu

4.000

4.000

82

Studiu geotehnîc str. It. Nicolae Cătănescu

3.000

3.000

83

Modernizare str. It. Nicolae Cătănescu

6.000

6.000

84

Expertiză str. Petru Comămescu

5.000

5.000

85

Studiu topografic str. Petru Comămescu

4.000

4.000

86

Studiu geotehnic str. Petru Comămescu

3.000

3.000

87

Modernizare str. Petru Comămescu

6.000

6.000

88

Expertiză str. Dragomima

5.000

5.000

89

Studiu topografic str. Dragomima

4.000

4.000

90

Studiu geotehnic str. Dragomima

3.000

3.000

91

Modernizare str. Dragomima

8.000

8.000

92

Modernizare str. Grigore Vindereu

15.000

15.000

93

Modernizare Cimitir Pacea Nou

20.000

20.000

94

Creșterea stabilității și limitarea alunecărilor de teren pe versantul N-E din municipiul Suceava

20.000

20.000

95

Expertiza bloc 48 A Mărășești tr.II 60 garsoniere

30.000

30.000

96

Consolidare bloc 48 AMărășești tr.II

25.000

25.000

97

Reabilitare termică a blocurilor de locuințe grupa 1, etapa I (expertiză, audit, SF)

400.000

400.000

98

Studii de fezabilitate, topografice, geotehnice și hidrologice pentru realizarea lucrărilor de traversare a cursurilor de apă cu conducte de alimentare cu apă (aducțiune, distribuție) și rețele de canalizare din municipiul Suceava, care nu asigură secțiunea de scurgere pe cursul de apă

61.900

61.900

99

Alimentare cu gaze naturale cartier pentru tineri zona Tătărași

30.000

30.000

100

Rețea canalizare str. Ștrandului, Ițcani municipiul Suceava

25.000

25.000

101

Alimentare cu energie electrică Ștrand Ițcani

10.000

10.000

102

Racord gaze naturale Ștrand Ițcani

15.000

15.000

103

Reabilitarea sistemului de transport și distribuție a energiei termice Cuza Vodă H și Cuza Vodă I

40.000

40.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

104

Alimentare cu energie termică a Bazarului

35.000

35.000

105

Grădiniță cu 4 săli de grupă cartier Ițcani - deviere rețele (electrică / apă)

15.000

15.000

106

Instalații semaforizare

25.000

25.000

107

Rețea apă — canal la Sala polivalentă

15.000

15.000

108

Rețea alimentare cu energie electrică la Sala polivalentă

20.000

20.000

109

Rețea alimentare cu gaze naturale Sală polivalentă

20.000

20.000

110

Rețea alimentare cu energie termică Sală polivalentă

15.000

15.000

111

Centrul pentru tineret Suceava

5.000

5.000

112

Reabilitare trotuare și parcări str. Stațiunii și str. Victoriei

10.000

10.000

113

Pistă biciclete, zonă de plimbare, sistem de supraveghere video Zona Aleea Dumbrăvii

7.000

7.000

114

Acoperire amortizoare de șocuri la locul de joacă Cota - Burdujeni

8.000

8.000

115

Modernizare Parc Mărășești

40.000

40.000

116

Modernizare locuri dejoacă

30.000

30.000

117

Acoperiri amortizoare de șocuri la locurile dejoacă (covor elastic turnat continuu)

10.000

10.000

118

Expertiză Iaz str. Universității

10.000

10.000

119

Acoperire și modernizare Patinoar artificial

65.000

65.000

120

Experiză clădire administrativă Patinoar Artificial

20.000

20.000

121

împrejmuire gard Zonă de agrement Tătărași

10.000

10.000

122

Consolidare versant vestic iaz 2 zona de agrement Tătărași; refacere alei și zone verzi

15.000

15.000

123

Modernizare și extindere magazie metalică (str. Universității, nr.2 - Sediu D.G.D.P.)

50.000

50.000

124

Parcare Cimitir Pacea Nou

8.000

8.000

125

Parcări de reședință

75.000

75.000

126

Studii de amplasamente pentru parcări supraetajate

21.500

21.500

127

Studiu topo + geo parcare supraterană etajată

128

Parcare supraterană etajată în municipiul Suceava

170.000

170.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

129

Expertiză extensie str. Grigore Alexandru Ghica

5.000

5.000

130

Studiu topografic extensie str. Grigore Alexandru Ghica

4.000

4.000

131

Studiu geotehnic extensie str. Grigore Alexandru Ghica

4.000

4.000

132

Modernizare extensie str, Grigore Alexandru Ghica

10.000

10.000

133

Rețea canalizare menajeră pe str. Traian Popovici

30.000

30.000

134

Expertiză str. Cezar Petrescu tronson I

3.000

3.000

135

Studiu topografic str. Cezar Petrescu tronson I

3.000

3.000

136

Studiu geotehnic str.Cezar Petrescu tronson I

3.000

3.000

137

Modernizare str. Cezar Petrescu tronson I

7.000

7.000

138

Sistem de detecție și avertizare la efracție și sistem de supraveghere video la Adăpostul pentru câini fără stăpân aparținând municipiului Suceava

25.000

25.000

139

Studiu geotehnic str. Căprioarei

4.000

4.000

140

Studiu topografic str. Căprioarei

3.000

3.000

141

Extindere alimentare cu apă str. Căprioarei

25.000

25.000

142

Expertiză str. Grădinilor

3.000

3.000

143

Studiu geotehnic str. Grădinilor

2.500

2.500

144

Studiu topografic str. Grădinilor

2.000

2.000

145

Modernizare str. Grădinilor

6.000

6.000

146

Expertiză str. Ștefan Octavian losif

2.500

2.500

147

Studiu geotehnic str. Ștefan Octavian losif

2.000

2.000

148

Studiu topografic str. Ștefan Octavian losif

2.000

2.000

149

Modernizare str. Ștefan Octavian losif

6.000

6.000

150

Studiu geotehnic str. Ștefăniță Vodă

2.500

2.500

151

Studiu topografic str. Ștefăniță Vodă

2.000

2.000

152

Canalizare str. Ștefăniță Vodă

8.000

8.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

153

Renovare, modernizare și expertizare a Căminului nr.2, str. Calea Unirii nr.15

10.000

10.000

154

Apărare de mal râul Suceava

59.232

59.232

155

Expertiză str. Lipoveni (fundătura)

5.000

5.000

156

Studiu topografic str. Lipoveni (fundătura)

4.000

4.000

157

Studiu geotehnic str. Lipoveni (fundătura)

3.000

3.000

158

Modernizare str. Lipoveni (fundătura)

6.000

6.000