Hotărârea nr. 26/2021

Hotărâre privind completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 215 din 25.07.2019

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.prima riasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 215 din 25.07.2019

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 5431/23.02.2021, Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5492/23.02.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 51/2006 republicată, a serviciilor comunitare de utilități publice; a prevederilor art. 35 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale;

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 346/2019 și a Contractului de asociere înregistrat cu nr. 35242/2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit.e și lit.f) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ArtL Se completează anexa nr. 2 din HCL nr. 215/25.07.2019, astfel cum a fost modificată și completată, cu următorul conținut:

”- Parcarea situată în spatele Palatului de Justiție, str. Ștefan cel Mare nr. 62, cu intrare dinspre Aleea Trandafirilor și str. Anastasie Crimca”.

Art.H. Se completează art. 15 din Regulamentul de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 215/2019, cu alin. (6), care va avea următorul cuprins:

„în incinta parcării cu plată cu autotaxare situată în spatele Palatului de Justiție, str. Ștefan cel Mare nr. 62, cu intrare dinspre Aleea Trandafirilor și str. Anastasie Crimca, până la 31.12.2021, în intervalul orar 8-16, salariații instanțelor de judecată, cu sediul în Palatul de Justiție au acces gratuit pe baza legitimației eliberată de către Curtea de Apel Suceava. Decizia privind eliberarea legitimațiilor va fi comunicată Primăriei municipiului Suceava”.

Art.IH. Celelalte prevederi ale Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCLnr. 215 din 25.07.2019, rămân neschimbate.

Art.IV. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.Nr. 26 din 25 februarie 2021

Anexa 1

REGULAMENT PRIVIND FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE AUTOTAXARE ÎN PARCĂRILE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

Prezentul Regulament se emite în baza competențelor generale pe care le are Primăria Municipiului Suceava, în calitate de autoritate publică locală, în scopul asigurării organizării și funcționării sistemului de autotaxare a parcărilor cu plată din municipiul Suceava.

CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l (1) în sensul prezentului Regulament parcările supraterane sunt spațiile amenajate, delimitate prin marcaje orizontale, perpendiculare sau oblice față de marginea părții carosabile a drumului și semnalizate prin indicatoare cu simbolul “parcare” P;

 • (2) Astfel cum au fost definite în alin. (1) se amenajează și în afara părții carosabile, delimitată prin linie continuă aplicată pe întreaga lungime a zonelor de parcare, stabilite în concordanță cu O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și ale Regulamentului de aplicare a acesteia;

 • (3) Parcările subterane sunt spații de tip incintă situate în afara rețelei stradale și racordate la aceasta printr-o cale de acces sau mai multe dotate cu sistem de intrare/ieșire echipat cu bariere.

Art.2 (1) Parcările cu plată cu autotaxare din municipiul Suceava pot fi utilizate contra cost prin plata tichetului de parcare prin sistemul de autotaxare, pe baza taxei prin SMS și cârd, pe baza abonamentului trimestrial/semestrial/anual sau pe bază de gratuitate pentru autovehiculele/vehiculele corpului diplomatic, cele de intervenție și cele aparținând instituțiilor de interes public, conform prezentului Regulament;

 • (2) Parcările cu plată cu autotaxare din municipiul Suceava sunt cele enumerate în lista din Anexa 2, Art. 1 la prezentul Regulament. Această listă poate fi modificată în sensul adăugării sau scoaterii de locații în care se aplică sistemul de plată cu autotaxare.

Art.3 Parcările subterane vor funcționa, până la instalarea și punerea în funcțiune a unor sisteme de taxare intrare/ieșire echipate cu bariere, cu parcometre de suprafață și se vor supune prevederilor prezentului Regulament pentru parcările supraterane.

CAP. II PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR ÎN SISTEM DE PLATĂ CU AUTOTAXARE

Art.4 Sistemul de parcare cu plată cu autotaxare în municipiul Suceava se aplică în spațiile special amenajate, enumerate în Anexa 2 Art. 1 la prezentul Regulament.

Art.5 (1) Programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată cu autotaxare este următorul:

 • a) De luni până sâmbătă în intervalul orar: 800 - 2000 pentru autovehiculelor/vehiculelor care achită taxa prin SMS și cârd sau achiziționează tichete de parcare;

 • b) De luni până vineri în intervalul orar 16°° - 800 precum și sâmbăta și duminica integral pentru autovehiculelor/vehiculelor care achiziționează abonamentul trimestrial, semestrial sau anual, în limita locurilor disponibile;

 • (2) în afara programului stabilit la alin. (1) lit. a) și duminica parcarea este gratuită.

CAP. HI SISTEMUL DE PLATĂ CU AUTOTAXARE.

REGULI APLICABILE

ArL6 Parcarea cu plată cu autotaxare în spațiile special amenajate, enumerate la Art. 1 Anexa 2 este permisă în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Relația dintre autoritatea locală și beneficiar în cazul aplicării sistemului de autotaxare pentru parcările cu plată are la bază aplicarea următoarelor forme de platăfincasare:

 • - Taxa orară prin tichete de parcare, SMS și cârd;

 • - Emiterea abonamentului trimestrial, semestrial sau anual;

 • - Oferirea gratuității pentru autovehiculele/vehiculele corpului diplomatic, celor de intervenție și celor aparținând instituțiilor de interes public.

Art.7 Perioada de staționare se calculează, începând cu ora eliberării tichetului de parcare, așa cum este prevăzut la Art. 8, alin. (1), sau cu confirmarea mesajului de plată primit prin SMS conform Art. 8, alin. (2) din prezentul Regulament.

A. PLATA TAXEI DE UTILIZARE A PARCĂRILOR

Art.8 (1) Taxa de utilizare a parcărilor se plătește în sistem de autotaxare, utilizând parcometrele amplasate în apropierea locurilor de parcare prin intermediul monedelor/bancnotelor astfel:

 • - Bancnotele/monedele se utilizează direct la parcometru, unde se introduc atâtea bancnote/monede până la concurența sumei care reprezintă taxa aplicabilă, pentru unitatea de timp solicitată;

 • - Autotaxarea se realizează prin efectuarea succesivă a următoarelor operațiuni:

 • - După oprirea autovehiculului/vehiculului în spațiul special amenajat pentru parcare, utilizatorul parcării cu plată va introduce bancnotele/monedele în parcometru (aparat de taxare):

 • - Se selectează durata parcării pentru intervalul de timp al staționării autovehiculului/vehiculului (parcările supraterane);

 • - Parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va poziționa în mod obligatoriu în interiorul autovehiculului/vehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate datele inscripționate să fie vizibile din exterior.

 • (2) Taxa de utilizare a parcărilor prin intermediul telefoniei mobile, prin transmiterea unui mesaj de tip SMS (Short Message Service), către un număr scurt în rețelele de telefonie mobilă:

 • - După ce utilizatorul se înregistrează în aplicație selectează un tichet nou;

 • - în cadrul acelui tichet, utilizatorul adaugă un număr sau selectează din lista numerelor deja adăugate numărul de înmatriculare dorit;

 • - Locația este automat identificată de sistemul GPS din cadrul telefonului mobil;

 • • - Utilizatorul selectează durata pentru care dorește achiziționarea tichetului de parcare, aplicația afișând tariful tichetului pentru perioada selectată;

 • - Utilizatorul selectează plata prin SMS, selectează butonul de plată, aplicația solicită confirmarea plății și trimite mesajul cu datele selectate de utilizator (durata și numărul de parcare);

 • - Utilizatorul primește un mesaj de confirmare a plății care conține numărul de înmatriculare al autovehiculului/vehiculului și intervalul de valabilitate al tichetului (timpul de început și sfârșit al tichetului);

 • - Aplicația afișează lista tichetelor active cu informațiile aferente în culoarea albastru;

 • - înainte cu 10 minute de expirare, aplicația informează utilizatorul că tichetul urmează să expire și preschimbă culoarea tichetului din albastru în portocaliu;

 • - Utilizatorul poate să efectueze prelungirea tichetului în orice moment al valabilității acestuia;

 • - în momentul expirării tichetului, aplicația informează utilizatorul că tichetul a expirat și preschimbă culoarea acestuia din portocaliu în roșu.

 • - Acest serviciu implică instalarea pe serverul beneficiarului (Primăria municipiului Suceava) a unei aplicații software care înregistrează solicitările, gestionează baza de date, generează rapoarte în timp real și monitorizează întregul sistem. Se va putea vizualiza în această aplicație, în orice moment situația plății tarifului prin SMS și cârd precum și a deconturilor lunare.

 • (3) Abonamentul trimestrial, semestrial și anual pentru persoanele riverane valabil între orele 1600 - 800 de luni până vineri precum și sâmbăta și duminica integral se va poziționa în mod obligatoriu în interiorul autovehiculului/vehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate datele inscripționate să fie vizibile din exterior.

Eliberarea abonamentului trimestrial, semestrial sau anual se face prin solicitare scrisă și achitarea contravalorii acestuia către Biroul Parcări auto cu autotaxare din cadrul Direcției Administrația Piețelor.

 • B. CUANTUMUL TAXEI

Art9 Taxele aplicabile pentru modalitățile de plată menționate la Art. 6 sunt următoarele:

Taxa orară - 2 lei/oră inclusiv TVA prin emitere tichet de la parcometru pentru parcările supraterane, iar pentru parcările subterane - 1 leu/oră inclusiv TVA prin emitere tichet de la sistemul de taxare/intrare/ieșire echipat cu bariere;

Taxa prin SMS și cârd conform tabel:__________________________________________________

Timp de parcare

y^h

Ih

2h

4h

8h

Cost SMS - euro +TVA

0,25

0,45

0,9

1,8

3,6

Cost CÂRD - lei, TVA inclus

L4

2,5

5

10

20

Pentru rețeaua Orange, se va adăuga un cost de 0,06 Euro - costul SMS-ului.

Abonament trimestrial - 100 lei inclusiv TVA de luni până vineri în intervalul orar 1600 - 800, sâmbătă și duminică integral;

Abonament semestrial - 180 lei inclusiv TVA de luni până vineri în intervalul orar 1600~ 800, sâmbătă și duminică integral;

Abonament anual - 350 lei inclusiv TVA de luni până vineri în intervalul orar 1600- 800, sâmbătă și duminică integral.

 • C. MODALITATEA DE GESTIONARE A ÎNCASĂRILOR

Art.10 Sumele rezultate în urma funcționării sistemului de autotaxare a parcărilor cu plată sunt gestionate de Direcția Administrația Piețelor prin Biroul Parcări auto cu autotaxare.

Artll Sumele rezultate din activitatea de autotaxare a parcărilor cu plată prin emitere tichet de la parcometru, se predau zilnic la orele 800 de către casier pe bază de borderou de predare la casieria centrală a Direcției Administrația Piețelor.

Art.12 La sfârșitul fiecărei luni se va încasa de la furnizorul serviciului contravaloarea tuturor încasărilor realizate prin SMS și cârd.

Art.13 Verificarea funcționării parcometrelor și a aplicației software pentru sistemul de plată prin SMS și cârd, precum și încheierea unui contract de service cu o firmă specializată și achiziționarea altor sisteme de plată modeme, intră în atribuțiile Direcției Administrația Piețelor - Biroul Parcări auto cu autotaxare.

 • D. PARCAREA REGULAMENTARĂ

Art.14 Parcarea unui autovehicul/vehicul este regulamentară dacă utilizatorul îndeplinește cumulativ următoarele obligații:

 • - poziționează autovehiculul/vehiculul în limitele marcajului rutier care delimitează zona de staționare;

 • - afișează pe bord tichetul de parcare, abonamentul sau legitimația cu titlu gratuit, toate vizibile din exterior, la începutul perioadei de staționare;

 • - nu depășește timpul de staționare la care are dreptul conform termenului de valabilitate a tichetului, SMS-ului, abonamentului sau legitimației.

CAP. IV FACILITĂȚI. GRATUITĂȚI

Art.15 (1) Parcările pot fi utilizate gratuit pentru staționarea autovehiculelor/vehicululelor speciale, dotate conform prevederilor legale în vigoare;

 • (2) Parcările pot fi utilizate gratuit de:

 • - Posesorii autovehiculelor/vehiculelor deținători ai cardului-legitimalie pentru persoanele cu handicap;

 • - Posesorii autovehiculelor electrice.

Obținerea, reînoirea și afișarea cardului-legitimației de parcare pentru persoanele cu handicap cade în sarcina proprietarului auto.

Obținerea și afișarea legitimației de parcare pentru persoanele posesoare de autovehicule electrice cade în sarcina proprietarului auto.

Aceste autoturisme sunt exceptate de la plata taxei de parcare prin afișarea în loc vizibil a legitimației vizate de Primăria municipiului Suceava.

Obținerea legitimației de parcare pentru persoanele cu handicap și a posesorilor de autovehicule electrice se face prin cerere scrisă către Biroul Parcări auto cu Autotaxare din cadrul Direcției Administrația Piețelor la care vor atașa copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului, copie după cartea de identitate, precum și copie a cardului-legitimației pentru persoanele cu handicap.

 • (3) în zonele de parcare se rezervă și se semnalizează prin marcaj specific cu număr de locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap și a celorlalte categorii menționate laart. 16 din prezentul Regulament.

 • (4) Parcările cu plata cu autotaxare din municipiul Suceava vor putea fi folosite fără achitarea taxelor prevăzute în prezentul Regulament în situația în care autoritățile administrației publice locale organizează acțiuni de interes public;

 • (5) Parcările cu plată cu autotaxare din municipiul Suceav vor putea fi utilizate fără achitarea taxelor prevăzute în prezentul Regulament, în cazul execuției unor lucrări de utilitate publică în conformitate cu reglementtările legale.

Art 16 Sunt exceptate de la plata taxei de parcare doar pentru parcările supraterane următoarele categorii:

 • a) Autovehiculele corpului diplomatic;

 • b) Autovehiculele/vehiculele de intervenție (salvare, pompieri, poliție, jandarmerie, Ministerul Justiției, M. Ap.N.) aflate în misiune;

 • c) Autovehiculele/vehiculele aparținând următoarelor instituții de interes public: Primăria Municipiului Suceava, Instituția Prefectului - Județul Suceava, Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Garda Financiară, Garda de Mediu, Curtea de Conturi Suceava, Reprezentanții instituțiilor guvernamentale, delegațiile străine, nominalizate, la invitația instituțiilor de interes public, Mass-media.

Aceste autoturisme sunt exceptate de la plata taxei de parcare prin afișarea în loc vizibil a unui element de identificare specific instituției de care aparțin și eliberat de către aceasta, vizat de Primăria Municipiului Suceava, în original. Elementele de identificare vor fi vizate după ce în prealabil instituțiile mai sus menționate vor fi transmis Primăriei Municipiului Suceava liste cu numerele de înmatriculare ale autoturismelor care le aparțin însoțite de documente justificative.

CAP. V CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art.17 Constituie contravenții săvârșirea de către proprietari, utilizatori sau deținători cu orice titlu ai autovehiculului/vehiculului, a următoarelor fapte:

 • a) staționarea autovehiculelor/vehiculelor în spațiul de parcare fără tichet de parcare, plată prin SMS și cârd, abonament sau legitimație valabile;

 • b) depășirea timpului de staționare indicat pe tichetul de autotaxare sau în SMS-ul primit de confirmare a plății pentru parcările supraterane;

 • c) modul de expunere a tichetului de parcare nu a permis descifrarea elementelor de identificare;

 • d) distrugerea aparatelor de autotaxare și a barierelor de acces;

 • e) neafișarea tichetului, abonamentului sau legitimației în interiorul autovehiculului.

ArtlS Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. a), b), c) și e), se sancționează cu amendă de la 200 la 800 lei, iar cele prevăzute la Art. 17, lit d) cu amendă de la 1000 la 3000 lei.

Art. 19 Constatarea contravențiilor, întocmirea procesului verbal de contravenție și aplicarea sancțiunilor se face de către primarul municipiului Suceava și/sau persoane împuternicite prin dispoziție de primar.

Art.20 Conform O.G. nr. 2/2001 Art. 28 alin. (1) privind regimul juridic al contavențiilor cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului verbal, ori după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la Art. 18, agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal.

CAP. VI DISPOZIȚII FINALE

Art.21 Autovehiculele/vehiculele abandonate în parcările cu plata cu autotaxare li se vor aplica prevederile Legii nr. 421/27.06,2002 privind regimul juridic al vehiculelor iară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Art.22 Primăria Municipiului Suceava - Direcția Administrația Piețelor nu răspunde de securitatea autovehiculelor/vehiculelor și a bunurilor aflate în acestea în perimetrul de taxare.

Art.23 Parcarea pe locurile marcate cu semnul internațional al persoanelor cu handicap și pe cele pentru autovehiculele electrice se sancționează conform prevederilor în vigoare, Art.24 Un extras din acest Regulament va fi atașat la loc vizibil, pentru informarea utilizatorilor.

Art.25 Prezentul Regulament intră în vigoare Ia zile de la aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Suceava.

Anexa 2

LISTA PARCĂRILOR CU PLATĂ CU AUTOTAXARE DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

Art.1 în sensul prezentului Regulment parcările cu plată din municipiul Suceava sunt cele din tabelul de mai jos:

 • - Piața Centrală;

 • - Centrul Comercial Bucovina;

 • - Hotel Bucovina;

 • - Strada Ștefan cel Mare - zona cuprinsă între Banca Națională a României - sucursala Suceava și Parcul Central;

 • - Strada Nicolae Bălcescu;

 • - Strada Vasile Bumbac;

 • - Strada Vasile Alecsandri - vis-a-vis de Colegiul Național Ștefan cel Mare;

 • - Parcările din zona Complexului Comercial Bazar:

 • - Policlinia Bethesda

 • - parcarea din spatele Complexului Comercial Bazar;

 • - Parcările subterane din zona centrală a municipiului;

 • - Parcarea de pe B-dul 1 Mai vis-a-vis de 1PJ;

 • - Parcarea B-dul George Enescu Bl. T90 (Doma).