Hotărârea nr. 25/2021

hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului municipiului Suceava, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiționale de actualizare, modificare și completare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava și împuternicirea Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT municipiului Suceava, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind acordarea mandatului special reprezentantului municipiului Suceava, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiționale de actualizare, modificare și completare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava și împuternicirea Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT municipiul Suceava, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarul municipiului Suceava înregistrat sub nr. 5631 din

24.02.2021, Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5632 din 24.02.2021 și Avizul comisiei economico-financiare, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Statutul Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.d), coroborat cu alin. (7) lit.n), ale art. 132, ale art. 139 alin. (1) șî ale art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă mandat special domnului Ion Lungu, Primarul municipiului Suceava, Județul Suceava, reprezentantul de drept a municipiului în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava, să voteze pentru adoptarea Actelor Adiționale de actualizare, modificare și completare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava, ca urmare a alegerii noilor organe de conducere și control financiar intern ale AJAC Suceava, a schimbării sediului social al Asociației și a completării prevederilor art. 19 din Statutul Asociației, cu clauze privind desfășurarea ședințelor AGA pe timp de pandemie.

Art.2. Se acordă mandat special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava) să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT municipiul Suceava, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava, ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Ag^ssBerșoanele nominalizate la art.l și art.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotă^2^*

P]


/DlNȚĂ

■SGjn


CONT SECRETAR GEN JrMNEAZĂ

MUNICIPIULUI CIUTAC

Nr. 25 din 25 februarie 2021