Hotărârea nr. 24/2021

Hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tei: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind transformarea unui post în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 4361/11.02.2021, Raportul cunr. 4362/11.02.2021 al Serviciului resurse umane și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.a) și alin. (3) lit.c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.a), art.474-475 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transformarea a unui post ocupat - funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant în polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, în structura de personal a Serviciului ordine, liniște publică și pază nr.l din cadrul Poliției Locale, pentru numirea, în condițiile legii, a titularului postului respectiv în funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la expirarea perioadei de debut.

Art.2. Potrivit art.l, se aprobă statul de funcții actualizat al Primăriei municipiului Suceava, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul său de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. 24 din 25 februarie 2021