Hotărârea nr. 23/2021

Hotărâre privind modificarea art.10, punctul 1) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în municipiul Suceava nr. 32211/1377/26.09.2018 aprobat prin HCL a municipiului Suceava nr. 133/2017

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 10, punctul 1) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajera in municipiul Suceava nr. 32211/1377/26.09.2018 aprobat prin HCL a municipiului Suceava nr. 133/2017

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat cu nr. 5047/18.02.2021, Raportul Serviciului Ecologizare înregistrat cu nr. 5048/18.02.2021 și Avizul Comisiei de Servicii Publice;

Adresa depusă de Asocierea SC. Diasil Service SRL - SC Ritmic Corn SRL la Primăria municipiului Suceava cu nr. 4531/12.02.2021;

Memoriul de modificare a tarifelor aferente Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în municipiul Suceava nr. 32.211/1377/26.09.2018;

Fișele de fundamentare a tarifelor conf. Anexa 2 la Ordinul ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit.k), art. (9) alin. (1) lit.h), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 6 alin. (1) lit. 1), art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (2) lit. c) și d), art. 25, art. 26, alin. (8) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 16 din Ordinului ANRSC nr. 109/2007;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litd) și alin. (7) lit.n), art. 139 alin. (3) lit.f) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se modifică art. 10 punctul 1) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajera în municipiul Suceava, nr. 32211/1377/26.09.2018 aprobat prin HCL a municipiului Suceava nr. 133/2017, cu următorul conținut:

Art.10. punctul 1) “Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice sunt:

  • a) Pentru colectat, transportat, descărcat la punctul de sortare deșeuri municipale fracția umedă, 40,35 lei/mc compactat fără TVA;

  • b) Pentru colectat, transportat, descărcat la punctul de sortare deșeuri municipale fracția uscată, 66,95 lei/mc compactat fără TVA;

  • c) Pentru colectat, transportat, depozitat deșeuri voluminoase (inclusiv costul depozitării), 34,58 lei/mc fără TVA;

  • d) Pentru colectat, transportat, depozitat deșeuri generate din activități de construcții și demolări (inclusiv costul depozitării), 34,72 lei/mc fără TVA;

  • e) Pentru activitatea de sortarea deșeurilor municipale, fracția umedă, tariful este de 25,30 lei/mc compactat fără TVA;

  • f) Pentru activitatea de sortarea deșeurilor municipale, fracția uscată, tariful este de 26,42 lei/mc compactat fără TVA;

  • g) Pentru activitatea de încărcarea, transportul și predarea deșeurilor reziduale nereciclabile, rezultate în urma sortării, la depozitul conform Moara, tariful este de 11,56 lei/mc compactat fără TVA.”

Art.IL Se aprobă Actul Adițional privind modificarea art. 10 punctul 1) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră a municipiului Suceava nr. 32211/1377/26.09.2018, aprobat prin HCL a municipiului Suceava nr. 133/2017.

Art.III. Celelalte prevederi ale Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră a municipiului Suceava nr. 32211/26.09.2018 rămân neschimbate.

Art.IV. Se împuternicește domnul Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava să semneze Actul Adițional privind modificarea art. 10 punctul 1) din Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră pe raza Municipiului Suceava, nr. 32211/26.09.2018.Nr. 23 din 25 februarie 2021