Hotărârea nr. 20/2021

Hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 5106/18.02.2021, Raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 5107/18.02.2021, Avizul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul prevederilor art. 2 lit.a) și lit.c) art. 42, art. 43 și art. 47 din Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și ale art. 21 alin. (2) și art. 30 din HG nr. 1275/2000 astfel cum a fost modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996;

în conformitate cu prevederile art.129 alin. (1), alin. (2) lit.a) și alin. (7) lit.q), precum și ale art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 196 lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat, prezentată în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință socială, prezentată în anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Suceava, în persoana d-lui Ion Lungu să emită repartițiile.

Ârt.4. Primarul municipiului Suceava, prin Biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. 20 din 25 februarie 2021

LISTA DE PRIORITĂȚI CUPRINZÂND SOLICITANȚII CARE AU ACCES LA O LOCUINȚĂ CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr. Cit.

Nume și prenume

Punctaj

1.

HATNEAN AURELIA MARICICA

15

2.

BALAN NINA

13,5

LISTA DE PRIORITĂȚI CUPRINZÂND SOLICITANȚII CARE AU ACCES LA O LOCUINȚĂ SOCIALĂ

Nr. Cit.

Nume și prenume

Punctaj

1.

PROBOTE ANU RAMONA ELENA

19

2.

CURIC ROXANAANDREEA

18

3.

NEAȚA ALEXANDRA TEODORA

17,5

4.

SCRIPCARIU ALEXANDRA ELENA

16,5

5.

AMARIȚEI IOANA SORINA

16,5

6.

ONOFREI MIHAI IULIAN

16

7.

RUSU FLORIN

16

8.

COBZARIU DESDEMONA

16

9.

DUȚUANIȘOARA

15,5

10.

HATNEAN AURELIA MARICICA

15

11.

GORGEA ELENA VICTORIA

14,5

12.

AURSULESEIANA

14

13.

COVARIUC EMANUEL

14

14.

ȘTEFAN LOREDANA MARINEL A

14

15.

MAGAZIN LAVINIA ADRIANA

14

16.

BALAN NINA

13,5

17.

ȘUHAN ELENA SIMONA

13

18.

MORMECI CONSTANTIN

12,5

19.

NEDEA MODESTA FLORENTINA

12,5

20.

DAFIN MARCEL IONUȚ

12

21.

CUCOS ELENA

10

22.

HAGIU LAURA

10

23.

JUDELE DANIEL GHEORGHE

9

24.

LUBINESCHI MARIA

9

25.

CHIRI AC ANDREI

9

26.

SLUSARIUC DUMITRU

8

27.

NEDEA MARIA

8

28.

STANDOLARIU DANIELA IONELA

6,5