Hotărârea nr. 2/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului,„Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”,,aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum şi aprobarea acordului de parteneriat

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum și aprobarea acordului de parteneriat

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 304/05.01.2021, Raportul Serviciului Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare nr. 305/05.01.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară,

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, art. 139, alin. 3, lit. „a”, art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, în vederea depunerii și obținerii finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, pe Axa Prioritară 1 - Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.

Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est - lider de parteneriat și UAT Municipiul Suceava - partener, în vederea implementării în comun a proiectului „ Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură"". Acordul de parteneriat prezentat în anexă face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă cheltuielile eligibile, neeligibile ale proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” după cum urmează:

  • - Valoarea totală a proiectului: 1.814.750 lei

  • - Valoare eligibilă a proiectului: 1.814.750 lei

  • - Valoare neeligibilă a proiectului: 0 lei

Art.4.

  • (1) Se aprobă contribuția proprie ce revine UAT Municipiul Suceava, în valoare totală de 36.295 lei, reprezentând 2 % din valoarea totală eligibilă pentru elaborarea documentațiilor tehnico economice aferente proiectului, în cuantum de 36.295 Iei, din care 33.938,80 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții și 2.356,20 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului Reabilitare monument arheologic Curtea Domnească.

  • (2) UAT Municipiul Suceava se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art.5. Se împuternicește domnul Ion Lungu, reprezentant legal al UAT Municipiul Suceava, să semneze Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est - lider de proiect și UAT Municipiul Suceava - partener.

Art.6. Acordul de parteneriat întră în vigoare la data semnării de către părți și va avea valabilitate până la finalizarea tuturor obligațiilor contractuale din contractul de finanțare.

Art.7. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘE^NȚĂ LUCIAN HÂRȘOVȘCONTRASE SECRETAR G Jrs. I


EAZĂ

RAL MUNICIPIU UTAC


Nr. 2 din 18 ianuarie 2021