Hotărârea nr. 19/2021

Hotărâre privind asocierea între municipiului Suceava și Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr.5209/19.02.2021, Raportul de specialitate înregistrat sub nr.5210/19.02.2021 și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.e), alin. (9) lit.a), art. 139 alin. (3) lit.f), art. 140 și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava cu sediul în Suceava, str. Universității nr. 13 CIF 33723470, reprezentată prin Dl. lanoș Valentin în calitate de Director în vederea utilizării spațiilor din incinta Centrului Cultural Bucovina.

  • (2) Contribuția părților în această asociere va fi după cum urmează:

  • (a) Contribuția Municipiului Suceava constă în:

  • - punerea la dispoziție a spațiilor din incinta Centrului Cultural Bucovina în vederea organizării și desfășurării activităților cultural educative.

  • (b) Contribuția Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava constă în:

  • - promovarea Municipiului Suceava cu ocazia tuturor activităților cultural educative inițiate și desfășurate;

menționarea Municipiului Suceava ca partener în toate materialele promoționale/informative editate/difuzate.

  • (3) Asocierea este valabilă de la data semnării contractului de asociere până la data de 31.12.2021.

Art.2, Se aprobă contractul de asociere prezentat în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.CONT SECRETAR GENE Jrs.

CIPIULUI


Nr. 19 din 25 februarie 2021