Hotărârea nr. 18/2021

Hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile, terenuri aferente rețelelor de transport și distribuție a agentului termic

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.Drimariasv, ro. primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind apartenența la domeniul privat al Municipiului Suceava a unor bunuri imobile, terenuri aferente rețelelor de transport și distribuție a agentului termic

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 5207/19.02.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat sub nr. 5208/19.02.2021 din și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

Conform Hotărârii nr. 392 din 14.05.2020 au fost aprobate Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 392 din 14.05.2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g), ale art. 140 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor terenuri aferente rețelelor de transport și distribuție a agentului termic, prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. 18 din 25 februarie 2021