Hotărârea nr. 17/2021

Hotărâre privind completarea anexei nr.18 la HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr. 18 la HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 5212/19.02.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat sub nr. 5213/19.02.2021 și Avizul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 392 din 14.05.2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

în baza HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava;

Având în vedere Hotărârea nr.392 din 14.05.2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g), ale art. 140 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se completează anexa nr. 18 la HCL nr. 26 din 30.01.2020 cu obiectivele de investiții “Sistem integrat de transport public ecologic în Municipiul Suceava”, “Electromobilitate - vehicule electrice pentru o municipalitate verde” și “Furnizare biciclete electrice și realizarea infrastructurii pentru încărcare și închiriere” evidențiate în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. 17 din 25 februarie 2021