Hotărârea nr. 16/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării prețului pentru energia termică produsă în cogenerare, modificarea tarifului pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin S.A.C.E.T., precum și al prețului local pentru energia termică

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării prețului pentru energia termică produsă în cogenerare, modificarea tarifului pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin S.A.C.E.T., precum și al prețului local pentru energia termică

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 30926 /14.01.2021 și Raportul de specialitate al Direcției Generale Tehnică și de Investiții înregistrat cu nr. 30979 /14.01.2021 și Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. 1 din O.G. nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energie termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

în baza prevederilor Ordinului nr. 21/2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor locale de referință și a sumelor necesare pentru compensarea combustibililor folosiți pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate (art. 21, alin. 1, lit. b);

Adresa nr. 1090/27.11.2020 din partea S.C. Bioenergy S.A. Suceava înregistrată la Municipiul Suceava cu nr. 36870/27.11.2020;

Avizul A.N.R.E. cunr. 112/14.10.2020;

Adresa S.C. Thermonet S.R.L. cu nr. 417 din 22.01.2021, înregistrată la Municipiul Suceava cu nr. 2111 din 22.01.2021;

Scrisoarea A.N.R.E. nr. 6751/21.01.2021;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 7, lit. n), art. 139, alin. 3 și art. 196 alin. 1, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea prețului pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din centrala de cogenerare aparținând S.C. Bioenergy Suceava S.A. de la 196,51 lei/Gcal (exclusiv T.V.A.), la 159,30 lei/Gcal (exclusiv T.V.A.), începând cu luna ianuarie 2021.

  • (2) Se aprobă modificarea tarifului pentru energia termică transportată, distribuită și furnizată prin S.A.C.E.T. de către S.C. Thermonet S.R.L. de la 207 lei/Gcal (exclusiv T.V.A.), la 215,1 lei/Gcal (exclusiv T.V.A.), începând cu luna ianuarie 2021.

Tariful de 215,1 lei/Gcal (fără T.V.A.) se împarte pe cele doua componente, respectiv:

  • - 80,02 lei\Gcal (fără T.V.A.) pentru serviciul de transport și furnizare a energiei termice, practicat pentru agenții economici alimentați din rețeaua de transport a agentului termic;

  • - 135,08 lei\Gcal (fără T.V.A.) pentru serviciul de distribuție și furnizare a energiei termice.

  • (3) Se aprobă prețul local pentru energia termică destinată populației, de 445,54 lei/Gcal (inclusiv T.V.A.), precum și prețul local pentru energia termică destinată agenților economici, de 374,4 lei/Gcal (exclusiv T.V.A.), începând cu luna ianuarie 2021,

Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava nr. 30104/66/15.10.2015, având ca obiect modificarea art. 14, alin. (1), care va avea următorul cuprins:

  • „ Prețul la serviciul delegat la data semnării prezentei H.C.L. este de 215,1 lei/Gcal (iară TVA.).

Tariful de 215,1 lei/Gcal (fără TVA.) se împarte pe cele doua componente, respectiv:

  • - 80,02 lei\Gcal (fără T.VA.) pentru serviciul de transport și furnizare a energiei termice, practicat pentru agenții economici alimentați din rețeaua de transport a agentului termic;

  • - 135,08 lei\Gcal (fără T.VA.) pentru serviciul de distribuție și furnizare a energiei termice.”

Art. 3. Prețul local pentru populație la care se facturează energia termică în municipiul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 134/24.05.2018, rămâne neschimbat, la valoarea de 240 lei/Gcal (inclusiv T.VA.).


Art. 4. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate, S.C. Bioenergy S.A. Suceava și S.C. Thermonet S.R.L., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA LUCIAN HARȘOw SCHI

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GEMKĂL MUNICIPIU Jrs. I05KN CIUTAC

Nr. 16 din 28 ianuarie 2021