Hotărârea nr. 15/2021

HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcții al ,Primăriei municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 1738/20.01.2021, Raportul cu nr. 1739/20.01.2021 al Serviciului resurse umane și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.60^604 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.155/2010 a poliței locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin.(3) lit.c), art.139 alin.(l), art.196 alin. (1) lit.a), art.474-475, art.507 alin.(2) și alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul Direcției Generale Tehnice și de Investiții se aprobă transformarea unui post vacant - funcție publică în structura de personal a Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră, din consilier, clasa I, gradul profesional superior în consilier, clasa I, gradul profesional principal.

Art.2. La nivelul Poliției Locale Suceava, se aprobă:

  • a) mutarea a 4 posturi ocupate, cu acordul funcționarilor publici titulari, la Serviciul circulație pe drumurile publice, după cum urmează:

  • - 1 post de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent se mută de la Serviciul ordine și liniște publică nr.l;

  • - 3 posturi de polițist local, clasa HI, gradul profesional superior se mută de la Serviciul ordine și liniște publică nr.2;

  • b) transformarea a 3 posturi vacante, după cum urmează:

  • -1 post - funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului protecția mediului se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional principal;

  • - 1 post - funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului control activități comerciale se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional debutant;

  • -1 post - funcție contractuală de șofer (autocamionagiu), treapta I din cadrul Serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ se transformă în șofer, treapta I.

Art.3. La nivelul Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor se aprobă transformarea unui post ocupat - funcție publică în structura de personal a Serviciului de stare civilă, din referent, clasa III, gradul profesional debutant în referent, clasa III, gardul profesional asistent, la exiparea perioadei de debut a funcționarului public titular evaluată cu calificativul “ Corespunzător”.

Art.4. Potrivit art. 1-3 se aprobă statul de funcții actualizat al Primăriei municipiului Suceava, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul său de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

// ■' C* .7'ț                                                                     /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA <                      CONTRASEMNEAZĂ

LUCIAN HARȘO/ySCHl                       SECRETAR GEP&lAJJMfUNICIPIU

Jrs. IQ^N dîUTAC

Nr. 15 din 28 ianuarie 2021                                          ///