Hotărârea nr. 14/2021

HOTĂRÂRE,privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de ,Poliţia Locală Suceava în anul 2021, obiectivele stabilite şi indicatorii de performanță

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2021, obiectivele stabilite și indicatorii de performanță

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava nr. 1949/21.01.2021, Raportul Poliției Locale Suceava nr. 1950/21.01.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară,

în baza art. 30 lit. c) și e) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale;

în temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 196. alin. (1). lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2021, obiectivele stabilite și indicatorii de performanță, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului, Comisia locală de ordine publică și Poliția Locală Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘED>ȚA LUCIAN HARȘOVSC]B


CONTRA SECRETAR G Jrs. I


L MUNICIPIU CIUTACNr. 14 din 28 ianuarie 2021