Hotărârea nr. 13/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea cotei de 0,8%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, destinată administratorilor locuinţelor, pentru stabilirea chiriei locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, pentru administrarea, întreţinerea şi reparaţiile curente, precum şi reparaţiile capitale şi cota de 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor, pentru stabilirea chiriei locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, ,care se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea cotei de 0,8%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, destinată administratorilor locuințelor, pentru stabilirea chiriei locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale și cota de 0,5%, aplicată Ia valoarea de înlocuire a construcției, care se constituie venit al administratorilor locuințelor, pentru stabilirea chiriei locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, care se aplică chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 1993/22.01.2021, Raportul Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 1994/22.01.2021 și Avizul Comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte, protecție socială și relația cu societatea civilă;

în temeiul prevederilor Legii nr.261/20.11.2020 pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr. 152/1998, republicată și modificată, privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței;

în baza a HG nr.962/2001, privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.129, alin.(7), lit."q", precum, ale art.139, alin.(3), lit."a" și art. 196, alin 2, lit."a" din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cota de 0,8%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, destinată administratorilor locuințelor, pentru stabilirea chiriei locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale.

Art.2 Se aprobă cota de 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, care se constituie venit al administratorilor locuințelor, pentru stabilirea chiriei locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, care se aplică chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DENEDINȚA LUCIAN HARȘOySCHU-


contras:

SECRETAR GEN Jrs. IOAK


MNJAZĂ

2RĂL MUNICIPIU CIUTAC


Nr. 13 din 28 ianuarie 2021