Hotărârea nr. 123/2021

Hotărâre privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET SA conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarul municipiului Suceava înregistrat cu nr. 17.236/26.05.2021;

  • - Raportul Biroului Energetic și de Utilități Publice înregistrat cu nr. 17.237/26.05.2021;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art 27 alin. (3) din Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Statutul Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.d), coroborat cu alin. (7) lit.n), ale art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:


Nr. 123 din 27 Mai 2021