Hotărârea nr. 122/2021

Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș” și a cheltuielilor ce revin

Municipiului Suceava în cadrul proiectului

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat sub nr. 16.860/24.05.202, Raportul Serviciului Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare înregistrat sub 16.861/24.05.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.b), art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul „Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014—2020, Axa 10, Prioritatea 10.1, Obiectivul specific 10.1b, „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învățământului obligatoriu”.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasa și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, în cuantum de 6.262.315,03 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă a proiectului de 5.003.734,19 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 1.258.580,84 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 100.074,69 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasa si laboratoare pentru gimnaziu Ia Colegiul Național Petru Rareș”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. Aprobarea valorilor acestor sume conexe va face obiectul unei Hotărâri de Consiliu Local.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se abrogă prevederile HCL nr. 212 din 21 iunie 2018.

Art.7. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentef hotărârL

PREȘEDINTELE^

ADRIAN ARĂ W®Un


CONTE

SECRETAR GE

Jrs^ 1^


piNEAZĂ lALJWUNlCIPIU CIUTAC


NrlQSâin 27 Mai 2021