Hotărârea nr. 121/2021

Hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.p rima riasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr, 16.231/19.05.2021;

  • - Raportul cunr. 16.232/19.05.2021 al Serviciului resurse umane;

  • - Avizul Comisiei economîco-financiară, juridică, disciplinară;

  • - Adresa Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava înregistrată la Municipiul Suceava sub nr. 15.266/21.05.2021;

în baza O.U.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură și a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.a) și alin. (3) lit.c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 554 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. La nivelul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, instituție publică de spectacole de subordonare locală, cu personalitate juridică, pentru promovarea salariaților contractuali de execuție care la data de 27 aprilie 2021 au susținut examen de promovare în gradul profesional următor și au fost declarați “Admis”, se aprobă transformarea corespunzătoare a posturilor - fimcții contractuale ocupate de aceștia, prin transformarea gradului profesional deținut în gradul profesional imediat superior, după cum urmează:

  • a) la Compartimentul Artistic, Direcția Spectacole, programe și proiecte - 1 post de actor, gradul profesional I se transformă în actor, gradul profesional IA și 1 post de actor, gradul profesional II se transformă în actor, gradul profesional I;

  • b) la Compartimentul Programe, Proiecte culturale, Direcția Spectacole, programe și proiecte - 1 post de expert, gradul profesional II se transformă în expert, gradul profesional I;

  • c) la Compartimentul achiziții publice și investiții, Contabil șef - 1 post de inspector de specialitate, gradul profesional I se transformă în inspector de specialitate gradul profesional IA.

Art.2. Potrivit art.l se aprobă statul de funcții al Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, în formă actualizată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, va aduce

SECRETAR G

Jrs. iC


EMNEAZĂ

RAL MUNICIPIU CIUTAC

Nr. 121 din 27 Mai 2021