Hotărârea nr. 120/2021

Hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.nrimariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind transformarea unui post în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 16.161/19.05.2021;

Raportul cu nr. 16.162/19.05.2021 al Serviciului resurse umane;

Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.a) și alin. (3) lit.c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul Direcției Generale a Domeniului Public, în structura de personal a Serviciului administrare baze sportive și zone de agrement, la Compartimentul administrare Stadionul “Areni“, se aprobă transformarea unui post vacant - funcție contractuală din îngrijitor în mecanic utilaje treapta I.

Art.2. Potrivit art. 1 se aprobă statul de funcții actualizat al Primăriei municipiului Suceava, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul său de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚĂ


ADRIAN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GEP^AL/MUNICIPIU Jrs. IOANCIUTAC

Nr. 120 din 27 Mai 2021