Hotărârea nr. 12/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Parteneriatului Cadru de colaborare cu Organizațiile care,implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului,,conform Legii 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru acoperirea costurilor ,de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Parteneriatului Cadru de colaborare cu Organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat cu nr. 1160/14.01.2021, Raportul Serviciului Ecologizare, înregistrat cunr. 1161/14.01.2021 și Avizul Comisiei de Servicii Publice;

Având în vedere Adresa înaintată de Asocierea SC Diasil Service SRL- SC Ritmic Com SRL către Primăria municipiului Suceava cunr. 130/04.01.2021;

Având în vedere Adresa înaintată de către SC Eco-Rom Ambalaje SA către Primăria municipiului Suceava cunr. 39956/30.12.2020;

Având în vedere Adresa înaintată de către SC Financiar Recycling SA către Primăria municipiului Suceava cunr. 1189/16.12.2020;

în conformitate cu prevederile: art. 17, alin. (1), lit. f), art.59 alin.(3) și (4) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare; art. 16, alin.(4) lit. d) și e) , alin. (8) și alin. (9), lit. g), art. 20 alin, (6) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; art. I punct 3. și 8. si art. V punct 5. si 7. din Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, a Ordinului președintelui ANRSC nr. 109/2007 și a Ordinul ANRSC nr. 82/2015.

în temeiul prevederilor Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, art. 129, alin.2, lit. d), art.129, alin.7, lit. n), art.139, alin.3, lit. f), art.196, alin.l, lit. a),

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Parteneriatul Cadru de colaborare cu Organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, conform Anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Anunțul Public privind încheierea Parteneriatului de colaborare cu Organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, conținut în Anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește domnul Ion Lungu în calitate de Primar al Municipiului Suceava să semneze Parteneriatul de colaborare încheiat între UAT Municipiul Suceava și Organizațiile care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorului, conform Legii 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile reciclabile din deșeurile municipale și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anunțul Public.

Art. 4 Se abrogă prevederile HCL 219/25 iulie 2019 privind Acordul Tripartit Cadru.

pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor municipale și pentru implementarea obligațiilor de informare.

Art. 5 Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Ecologizare - Serviciul Ecologizare și Gestionare câini fără stăpân, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEOJINȚĂ                              CONTRA^MNEAZA

LUCIAN HARȘOVJ


SECRETAR GEN Jrs. IE


JLjyiUNICIPIU CIUTAC


Nr. 12 din 28 ianuarie 2021