Hotărârea nr. 119/2021

Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al procedurii de evaluare a managementului Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

ww. primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rezultatului final al procedurii de evaluare a managementului Teatrului

Municipal „Matei Vișniec" Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 15341 din 13.05.2021 și Raportul Direcției Contencios Administrativ Juridică și Administrativă și Serviciului Resurse Umane,înregistrat cu nr. 15342 din 13.05.2021 și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza art. 42 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit ml. 14 alin. (2) din Regulamentul de evaluare a managementului Teatrului "Matei Vișniec” Suceava precum și a comisiei de evaluare și a celei de soluționare a.contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Suceava nr.48/2021;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rezultatul final al procedurii de evaluare a managementului Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, nota fiind 8,60.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și managerul Teatrului Municipal „Matei Vișniec,, Suceava.

PREȘEDINTE DE ȘEI ADRIAN ARĂM&


CONTR

SECRETAR GE] Jrs. IQ?


IUTAC


CIPIU


Nr. 119 din 27 Mai 2021