Hotărârea nr. 118/2021

Hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare ca administratori de condominii

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare ca administratori de condominii

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub numărul 16.522 din data de 21.05.2021 și al Raportului Serviciului Asociații de proprietari înregistrat sub numărul 16.523 din data de 21.05.2021, prin care se propune atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii;

în conformitate cu prevederile art. 2 lit.e) și f), art. 10 alin. (5) și alin. (6), art. 64 alin. (10) și alin. (11) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței Guvernului nr.21/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 și a Ordonanței nr. 129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulților;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.e), art. 139 alin. (1), art. 154 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atestarea a 9 persoane fizice ca administratori de condominii, după ce în prealabil au obținut certificatul de calificare, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

Art.4. Primarul Municipiului Suceava, prin Serviciul Asociații de proprietari, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.