Hotărârea nr. 117/2021

Hotărâre privind aprobarea efectuării schimbului și repartizarea a șase locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării schimbului și repartizarea a șase locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 16.485/20.05.2021, Raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 16.486/20.05.2021, cât și Avizul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 republicată și modificată, a HG nr. 1275/2000 astfel cum a fost modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996, și Legii nr.359/2009.

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit.q), precum și ale art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă efectuarea schimbului și repartizarea a șase locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava, după cum urmează:

  • - Str. Putna nr.10, Bl. BOI,ap. 18, d-nei Semeghin Liliana Elisabeta, în schimbul apartamentului nr. 14, situat în str. Putna nr. 11, Bl. B2;

  • - Str. Putna nr.ll, Bl.B2,ap.l4, Ciubotariu loan, în schimbul apartamentului nr.13 situat în str. Privighetorii nr.3, Bl. Bl;

  • - Aleea Dumbrăvii nr.5, Bl.5, ap. 19, Et.I, Hangaleț Maria, în schimbul ap.l, situat în str. Gheorghe Doja nr.20;

  • - Str. Gheorghe Doja nr.20, ap.l, Ferariu luliana, în schimbul ap. 19, etl, situat în Suceava str. Aleea Dumbrăvii nr.5, Bl,5;

  • - Str. Prieteniei nr.4, B1.90, Sc.B, ap.l, doamnei Marin luliana Elena, în schimbul apartamentului nr.13, situat în str. Putna nr.7, Bl. B6;

  • (2) Se aprobă extinderea spațiului de locuit situat pe Str. Ion Creangă nr.22, d-nei Leonte Veronica, prin atribuirea unei camere și dependințe.

Art.2. Se aprobă plata chiriei calculată conform fișei de calcul, anexă la contractele de închiriere. Chiria va fi achitată lunar de către beneficiari în numerar la casieria din cadrul Primăriei Municipiului Suceava sau prin virament bancar până în ultima zi a lunii curente.

Art3. Neplata la termen a chiriei prevăzută la art.2, atrage penalități de întârziere de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca penalitățile să poată depăși totalul chiriei restante.

Art.4. Se stabilește cu titlu de garanție, pentru acoperirea chiriei și a cheltuielilor comune, în caz de neplată, suma de 1.000 lei pentru apartamentul cu 2 camere din Ansamblul Privighetorii, Str. Putnanr.10, bl. B01,ap.l8;

  • - Garanția se achită de beneficiar înainte de emiterea repartiției.

  • - Nedepunerea garanției conduce la pierderea dreptului locativ, locuința rămânând a fi repartizată altei familii, în ordinea de pe lista de priorități.

Art.5. (1) Se aprobă efectuarea schimbului și repartizarea unei locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava, Str. Prieteniei nr.4, Bl.90, Sc.B, ap.l, doamnei Marin luliana Elena.

  • (2) Se aprobă scutirea de la plata chiriei a doamnei Marin luliana Elena potrivit dispozițiilor Legii nr.359/2009 pentru modificarea art.20 alin(2) lit.b) alin (4) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  • (3) Scutirea de la plata chiriei a doamnei Marin luliana Elena va opera pe perioada în care sunt îndeplinite prevederile art. 20 alin. (4) din actul normativ mai sus menționat.

Art.6. Perioada de valabilitate a contractelor menționate mai sus, este până la data de 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire.

Art.7. Primarul municipiului Suceava, prin biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CO SECRETAR G

JrSEMNEAZĂ

lL MUNICIPIU

AN CIUTAC

Nr. 117 din 27 Mai 2021