Hotărârea nr. 116/2021

Hotărâre privind aprobarea repartizării a 13 locuințe pentru tineri,destinate închirierii realizate prin programul ANL,din Ansamblul Metro,bl.30,Ansamblul Metro Petrom și Ansamblul Privighetorii

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5 A, cod: 720224

www.prima riasv, ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării a 13 locuințe pentru tineri, destinate închirierii realizate prin programul ANL, din Ansamblul Metro, B1.30, Ansamblul Metro Petrom și Ansamblul Privighetorii

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 16.483/20.05.2021, Raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 16.484/20.05.2021, Avizul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul HCLnr. 263/30.08.2018 și HCLnr. 22/25.02.2021;

în temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată și modificată, privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței și a HG nr.962/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit.q), precum și ale art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă repartizarea a 13 locuințe pentru tineri, destinate închirierii realizate prin programul ANL, din Ansamblul Metro, B1.30, Ansamblul Metro Petrom, Ansamblul Privighetorii prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se stabilește cu titlu de garanție, pentru acoperirea chiriei și a cheltuielilor comune, în caz de neplată, următoarele sume, după cum urmează:

  • - 1.000 lei pentru apartamentele cu 2 camere din Ansamblul Metro, B1.30;

  • - 1.000 lei pentru apartamentele cu 1 cameră din Ansamblul Privighetorii și Ansamblul Metro-Petrom;

  • - 1.500 lei pentru apartamentele cu 2 camere din Ansamblul Privighetorii și Ansamblul Metro-Petrom.

Art.3. Beneficiarii de locuințe destinate închirierii realizate prin programul ANL, din Ansamblul Metro, Bl.30, Ansamblul Metro Petrom și Ansamblul Privighetorii, au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, aprobate prin HCL nr.263/30.08.2018 și să facă dovada achitării garanției, înainte de emiterea repartiției și încheierea contractului de închiriere.

Neîndeplinirea criteriilor de acces și nedepunerea garanției conduce la pierderea dreptului locativ, locuința rămânând a fi repartizată altei familii, în ordinea de pe lista de priorități.

Art.4. Primarul municipiului Suceava prin Biroul Evidența și Administrarea Imobilelor de Locuit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONT SECRETAR GE Jrs.


NEAZĂ MUNICIPIU CIUTAC