Hotărârea nr. 115/2021

Hotărâre privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C Transport Public Local S.A. Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat sub nr. 16.520/21.05.2021, Raportul Biroului energetic și de utilități publice, Unitatea municipală de monitorizare înregistrat sub nr. 16.521/21.05.2021 și Avizul Comisiei de servicii publice;

în baza art. 3 pct. 2. lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 lit.b) și art. 11 alin. (1) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 722 din 28 septembrie 2016;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.n), art. 136, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.a), art. 197 alin. (1), art. 199 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

Art.2. Se aprobă constituirea comisiei de selecție a candidațîlor pentru funcțiile de administratori ai S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, cu următoarea componență:

viceprimar dl. Harșovschi Lucian - președinte;

viceprimar dna. Munteanu Teodora - membru;

consilier local dl. Munteanu Constantin - membru;

consilier dna. Grigoraș Carolina (Serviciul autoritatea locală de autorizare transport) - membru;

consilier dna. Pânzaru Raluca (Serviciul resurse umane) - secretar al comisiei.

Art.3. Comisia de selecție va realiza procedura de selecție, va elabora și aproba documentele necesare (plan de selecție, criterii de evaluare, matricea consiliului, matricea profilului candidatului, lista lungă și lista scurtă de candidați, anunțuri, procese verbale, rapoarte, formulare și alte documente prevăzute de legislația specifică), va evalua activitatea membrilor consiliului care solicită reînnoirea mandatului și va propune candidați Adunării Generale a Acționarilor S.C. Transport Public Local S.A. în vederea numirii acestora.

Art.4. în exercitarea atribuțiilor sale, comisia de selecție va fi sprijinită de structura de guvemanță corporativă și alte compartimente funcționale din cadrul Primăriei Municipiului Suceava și de către S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

Art.5. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, membrii comisiei nominalizate, structura de guvernanță corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Suceava și S.C. Transport Public LocalS’A^Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTEpEȘEmNȚĂ

ADRIAN ARĂMBSCTL V


CONT»

SECRETAR GE]

Jrs. IQ


MNEAZĂ ^MUNICIPIU IUTAC


Nr. 115 din 27 Mai 2021