Hotărârea nr. 114/2021

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu

plată din municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului și Viceprimarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 16.535/21.05/2021, Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16.536/21.05.2021 și Avizul Comisiei economico-fmanciară, juridică și disciplinară:

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 51/2006 republicată, a serviciilor comunitare de utilități publice; a prevederilor art. 35 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litd), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit.e) și lit.f) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava., conform anexei nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Se abrogă HCL nr. 215/25.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava; HCL nr. 384/19.12.2019 privind modificarea HCL nr. 215/05.07.2019 a Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava; HCL nr. 151/25.06.2020 privind completarea și modificarea HCL nr. 215/25.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava, astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 384/19.12.2019 și HCL nr. 26/25.02.2021 privind completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 215/25.07.2019.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin apqrp^^^

CONT


SECRETAR G

Jrs. IZ


CMNEAZÂ HAL MUNICIPIU CIUTAC

Nr. 114 din 27 Mai 2021

REGULAMENT PRIVIND FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE AUTOTAXARE ÎN PARCĂRILE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

Prezentul Regulament se emite în baza competențelor generale pe care le are Primăria Municipiului Suceava, în calitate de autoritate publică locală, în scopul asigurării organizării și funcționării sistemului de autotaxare a parcărilor cu plată din municipiul Suceava.

CAE I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l (1) în sensul prezentului Regulament parcările supraterane sunt spațiile amenajate, delimitate prin marcaje orizontale, perpendiculare sau oblice față de marginea părții carosabile a drumului și semnalizate prin indicatoare cu simbolul “parcare” P;

 • (2) Astfel cum au fost definite în alin. (1) se amenajează și în afara părții carosabile, delimitată prin linie continuă aplicată pe întreaga lungime a zonelor de parcare, stabilite în concordanță cu O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și ale Regulamentului de aplicare a acesteia;

 • (3) Parcările subterane simt spații de tip incintă situate în afara rețelei stradale și racordate la aceasta printr-o cale de acces sau mai multe dotate cu sistem de intrare/ieșire echipat cu bariere.

Art.2 (1) Parcările cu plată cu autotaxare din municipiul Suceava pot fi utilizate contra cost prin plata tichetului de parcare prin sistemul de autotaxare, pe baza taxei prin SMS și cârd, pe baza abonamentuluitrimestrial/semestrial/anual sau pe bază de gratuitate pentru autovehiculele/vehiculele corpului diplomatic, cele de intervenție și cele aparținând instituțiilor de interes public, conform prezentului Regulament;

 • (2) Parcările cu plată cu autotaxare din municipiul Suceava sunt cele enumerate în lista din Anexa 2, Art.

 • 1 la prezentul Regulament. Această listă poate fi modificată în sensul adăugării sau scoaterii de locații în care se aplică sistemul de plată cu autotaxare.

Art.3 Parcările subterane funcționează cu sisteme de taxare intrare/ieșire echipate cu bariere și se vor supune prevederilor prezentului Regulament.

CAP. II PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR ÎN SISTEM DE PLATĂ CU AUTOTAXARE

Art.4 Sistemul de parcare cu plată cu autotaxare în municipiul Suceava se aplică pentru zonele enumerate în Anexa 2 Art. 1 la prezentul Regulament.

Art5 (1) Programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată cu autotaxare este următorul:

 • a) De luni până sâmbătă în intervalul orar: 800 - 2000 pentru autovehiculelor/vehiculelor care achită taxa prin SMS și cardsau achiziționează tichete de parcare;

 • b) De luni până vineri în intervalul orar: 800 - 1600 pentru autovehiculelor/vehiculelor care achită abonamentul lunar;

 • c) De luni până vineri în intervalul orar 1600 - 800 precum și sâmbăta și duminica integral pentru autovehiculelor/vehiculelor care achiziționează abonamentul trimestrial, semestrial sau anual, în limita locurilor disponibile;

 • (2) în afara programului stabilit la alin. (1) lit. a) și duminica parcarea este gratuită.

‘ -în momentul expirării tichetului, aplicația informează utilizatorul că tichetul a expirat și preschimbă culoarea acestuia din portocaliu în roșu.

 • - Acest serviciu implică instalarea pe serverul beneficiarului (Primăria municipiului Suceava) a unei aplicații software care înregistrează solicitările, gestionează baza de date, generează rapoarte în timp real și monitorizează întregul sistem. Se va putea vizualiza în această aplicație, în orice moment situația plății tarifului prin SMS și cârd precum și a deconturilor lunare.

 • (3) Abonamentele se vor poziționa în mod obligatoriu în interiorul autovehiculului/vehiculului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate datele inscripționate să fie vizibile din exterior.

Eliberarea abonamentului trimestrial, semestrial sau anual se face doar către riverani prin solicitare scrisă și achitarea contravalorii acestuia către Biroul Parcări auto cu autotaxare din cadrul Direcției Administrația Piețelor.

 • B. CUANTUMUL TAXEI

ArL9 Taxele aplicabile pentru modalitățile de plată menționate la Art. 6 sunt următoarele:

 • - Taxa orară - 2 lei/oră inclusiv TVA prin emiteretichet de la parcometru pentru parcările supraterane, iar pentru parcările subterane - 1 leu/oră inclusiv TVA prin emitere tichet de la sistemul de taxare/intrare/ieșire echipat cu bariere;

 • - Taxa prin SMS și cârd conform tabel:                       ________________________________

  Timp de parcare

  l/2h

  Ih

  2h

  4h

  8h

  Cost SMS - euro+TV A

  0,25

  0,45

  0,9

  1,8

  3,6

  Cost CÂRD - lei, TVA inclus

  1,4

  2,5

  5

  10

  20

Pentru rețeaua Orange, se va adăuga un cost de 0,06 Euro - costul SMS-ului.

 • - Abonament lunar, exclusiv pentru parcările de suprafață:

H 150 lei inclusiv TVA de luni până vineri în intervalul 800 - 1600, în limita locurilor disponibile pentru o singură zonă cu autotaxare;

■ 200 lei inclusive TVA, de luni până vineri în intervalul 800 - 1600, în limita locurilor disponibile pentru o toate zonele cu autotaxare;

 • - Abonament trimestrial - 100 lei inclusiv TVA, de luni până vineri în intervalul orar 16 - 8 , sâmbătă și duminică integral;

Abonament semestrial -180 lei inclusiv TVA, de luni până vineri în intervalul orar 1600- 800, sâmbătă și duminică integral;

 • - Abonament anual - 350 lei inclusiv TVA, de luni până vineri în intervalul orar 1600- 800, sâmbătă și duminică integral.

Art. 91 (1) Pentru situația neachitării cu rea credință a taxelor stabilite la art. 9, există posibilitatea achitării tarifului majorat în cuantum de 70 lei ce reprezintă contravaloarea datorată pentru ocuparea de către un autovehicul în mod neregulamentar a domeniului public.

 • (2) Tariful majorat în cuantumul stabilit în aliniatul precedent se achită în 5 zile de la aducerea la cunoștință în cadrul procedurii reglementată la art. 19 prin afișarea notei de constatare.

 • (3) Nota de constatare reprezintă actul emis la fața locului prin care agentul constatator constată, și informează în același timp posesorul unui autovehicul parcat neregulamentar, fără achitarea taxei de parcare despre posibilitatea achitării tarifului majorat.

 • (4) Neachitarea tarifului majorat în termenul indicat la alin. (2) va determina întocmirea procesului verbal conform art. 19, alin. 3, în cuantumul amenzilor prevăzute la art. 21.

C MODALITATEA DE GESTIONARE A ÎNCASĂRILOR

ArtlO Sumele rezultate în urma funcționării sistemului de autotaxare a parcărilor cu plată sunt gestionate de Direcția Administrația Piețelor prin Biroul Parcări auto cu autotaxare.

Artll Sumele rezultate din activitatea de autotaxare a parcărilor cu plata prin emitere tichet de la parcometru, se predau zilnic la orele 800 de către casier pe bază de borderou de predare la casieria centrală a Direcției Administrația Piețelor.

Artl2 La sfârșitul fiecărei luni se va încasa de la furnizorul serviciului contravaloarea tuturor încasărilor realizate prin SMS și cârd.

ArL13 Verificarea funcționării parcometrelor și a aplicației software pentru sistemul de plată prin SMS și cârd, precum și încheierea unui contract de service cu o firmă specializată și achiziționarea altor sisteme de plată modeme, intră în atribuțiile Direcției Administrația Piețelor - Biroul Parcări auto cu autotaxare.

 • D. PARCAREA REGULAMENTARĂ

Art.14 Parcarea unui autovehicul/vehicul este regulamentară dacă utilizatorul îndeplinește cumulativ următoarele obligații:

 • - poziționează autovehiculul/vehiculul regulamentar în zonele stabilite la anexa 2.

 • - afișează pe bord tichetul de parcare, abonamentul sau legitimația cu titlu gratuit, toate vizibile din exterior, la începutul perioadei de staționare ;

 • - nu depășește timpul de staționare la care are dreptul conform termenului de valabilitate a tichetului, SMS-ului, abonamentului sau legitimației.

CAP. IV FACILITĂȚI. GRATUITĂȚI

Art.15 (1) Parcările pot fi utilizate gratuit pentru staționarea autovehiculelor/vehicululelor speciale, dotate conform prevederilor legale în vigoare;

 • (2) Parcările pot fi utilizate gratuit de:

 • - Posesorii autovehiculelor/vehiculelor deținători ai cardului-legitimație pentru persoanele cu handicap;

 • - Posesorii autovehiculelor electrice.

Obținerea, reînoirea și afișarea cardului-legitimației de parcare pentru persoanele cu handicap cade în sarcina proprietarului auto.

Obținerea și afișarea legitimației de parcare pentru persoanele posesoare de autovehicule electrice cade în sarcina proprietarului auto.

Aceste autoturisme sunt exceptate de la plata taxei de parcare prin afișarea în loc vizibil a legitimației vizate de Primăria municipiului Suceava.

Obținerea legitimației de parcare pentru persoanele cu handicap și a posesorilor de autovehicule electrice se face prin cerere scrisă către Biroul Parcări auto cu Autotaxare din cadrul Direcției

Administrația Piețelor la care vor atașa copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului, copie după cartea de identitate, precum și copie a cardului-legitimației pentru persoanele cu handicap. (3) în zonele de parcare se rezervă și se semnalizează prin marcaj specific cu număr de locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap și a celorlalte categorii menționate la art. 16 din prezentul Regulament.

 • (4) Parcările cu plată cu autotaxare din municipiul Suceava vor putea fi folosite fără achitarea taxelor prevăzute în prezentul Regulament în situația în care autoritățile administrației publice locale organizează acțiuni de interes public, aprobate de Primăria Municipiului Suceava;

 • (5) Parcările cu plată cu autotaxare din municipiul Suceava vor putea fî utilizate fără achitarea taxelor prevăzute în prezentul Regulament, în cazul execuției unor lucrări de utilitate publică în conformitate cu reglementările legale.

 • (6) în incinta parcării cu plată cu autotaxare situată în spatele Palatului de Justiție, Str. Ștefan cel Mare nr. 62, cu intrare dinspre Aleea Trandafirilor și Str. Anastasie Crimca, până la 31.12.2021, în intervalul orar O800“ 1600 ,salariații instanțelor de judecată, cu sediul în Palatul de Justiție au acces gratuit pe baza legitimației eliberată de către Curtea de Apel Suceava. Decizia privind eliberarea legitimațiilor va fi comunicată Primăriei municipiului Suceava.

Art. 16 Sunt exceptate de la plata taxei de parcare doar pentru parcările supraterane următoarele categorii:

 • a) Autovehiculele corpului diplomatic;

 • b) Autovehiculele/vehiculele de intervenție (salvare, pompieri, poliție, jandarmerie, Ministerul Justiției, M.Ap.N.) aflate în misiune;

 • c) Autovehiculele/vehiculele aparținând următoarelor instituții de interes public: Primăria Municipiului Suceava, Instituția Prefectului - Județul Suceava, Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Garda Financiară, Garda de Mediu, Curtea de Conturi Suceava, Reprezentanții instituțiilor guvernamentale, delegațiile străine, nominalizate, la invitația instituțiilor de interes public, Mass-media.

Aceste autoturisme sunt exceptate de la plata taxei de parcare prin afișarea în loc vizibil a unui element de identificare specific instituției de care aparțin și eliberat de către aceasta, vizat de Primăria Municipiului Suceava, în original. Elementele de identificare vor fi vizate după ce în prealabil instituțiile mai sus menționate vor fî transmis Primăriei Municipiului Suceava liste cu numerele de înmatriculare ale autoturismelor care le aparțin însoțite de documente justificative.

CAP. V CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art. 17 (1) Controlul respectării prevederilor prezentului regulament, întocmirea Notelor de constatare și încheierea proceselor - verbale de constatare și sancționare a contravențiilor vor fi efectuate de către angajați ai aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava, împuterniciți prin dispoziție a Primarului Municipiului Suceava. Astfel, la baza procedurii de constatare și sancționare a contravențiilor reglementate în prezentul capitol stau două operațiuni, respectiv nota de constatare a contravenției întocmită de un agent constatator din cadrul serviciului de specialitate și un proces - verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit de un agent constatator împuternicit al Primarului Municipiului Suceava.

 • (2) Controlul modului de utilizare a parcărilor presupune verificarea modului de plată cu tichet, SMS, abonament și cu gratuitate (legitimație), precum și modul de ocupare a locurilor de parcare de pe străzile din cadrul sistemului de parcare.

Art. 18 Staționarea vehiculelor în interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare cu plată cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 21.

Art. 19 (1) La momentul constatării contravenției, agenții constatatori vor întocmi și afișa, sub ștergătorul de la parbriz sau pe geamul lateral al vehiculului în cauză, nota de constatare ce conține locul staționării, data și ora constatării, precum și natura abaterii constatate. în scopul probațiunii, agenții constatatori fotografiază, iar fotografiile trebuie să conțină: numărul de înmatriculare al vehiculului, locul abaterii, data și ora, elementele definitorii ale abaterii stabilite de prezentul regulament.

 • (2) Datele de identificare a proprietarului vehiculului în cauză se vor obține de la instituțiile abilitate.

 • (3) în baza notelor de constatare, se vor întocmi procesele-verbalede constatare și sancționare a contravențiilor.

 • (4) Pentru vehiculele cumpărate în leasing, utilizatorul se obligă să își asume, pe întreaga perioadă a contractului, totalitatea obligațiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepușii săi, finanțatorul fiind exonerat de orice răspundere față de terți pentru prejudiciile provocate prin folosința bunului de către utilizator.

 • (5) In cazul în care proprietar al autovehiculului este o societate de leasing, iar utilizatorul o altă persoană, după identificarea proprietarului și notificarea firmei de leasing, aceasta are obligația de a comunica în scris, în termen de 5 zile de la data solicitării, datele utilizatorului, în caz contrar procesul - verbal va fi întocmit cu societatea de leasing drept contravenient.

 • (6) Amenda contravențională se poate aplica proprietarului, utilizatorului sau deținătorului cu orice titlu a vehiculului pentru care a fost emisă nota de constatare.

 • (7) Contravențiile se pot constata și în lipsa contravenientului, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoane juridice, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, fiind probate cu note de constatare și fotografii, potrivit legii.

Art 20 Constituie contravenții săvârșirea de către proprietari, utilizatori sau deținătorii cu orice titlu ai autovehiculului/vehiculului, a următoarelor fapte:

 • a) staționarea autovehiculului/vehiculului în spațiul de parcare fără tichet de parcare, plată prin SMS și cârd, abonament sau legitimație valabilă;

 • b) depășirea timpului de staționare indicat pe tichetul de autotaxare sau în SMS-ul primit de confirmare a plății pentru parcările supraterane;

 • c) modul de expunere a tichetului de parcare nu a permis descifrarea elementelor de identificare;

 • d) parcare neregulamentară;

 • e) neafișarea tichetului, abonamentului sau legitimației în interiorul autovehiculului/vehiculului.

 • f) distrugerea aparatelor de autotaxare și a barierelor de acces;

Art. 21 Contravențiile prevăzute la art. 20 lit. a), b), c), d) și e) se sancționează cu amendă de la 300 la 800 lei, iar cele prevăzute la lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

Art. 22 Constatarea contravențiilor, emiterea notelor de constatare și întocmirea procesului verbal de contravenție și aplicarea sancțiunilor se face de către primarul municipiului Suceava și/sau persoane împuternicite prin dispoziție de primar.

Art. 23 Persoana sancționată contravențional poate achita în termen de 15 zile de la înmânare sau de la data comunicării procesului - verbal, jumătate din minimul amenzii stabilit prin prezentul Regulament.

CAP. VI DISPOZIȚII FINALE

Art. 24 Autovehiculele/vehiculeleabandonate în parcările cu plată cu autotaxare li se vor aplica prevederile Legii nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Art. 25 Primăria Municipiului Suceava - Direcția Administrația Piețelor nu răspunde de securitatea autovehiculelor/vehiculelor și a bunurilor aflate în acestea în perimetrul de taxare.

Art. 26 Parcarea pe locurile marcate cu semnul internațional al persoanelor cu handicap și pe cele pentru autovehiculele electrice se sancționează conform prevederilor în vigoare.

Art. 27 Un extras din acest Regulament va fi atașat la loc vizibil, pentru informarea utilizatorilor.

PREȘEDINTE ȘEDIN& ADRIAN ARĂMESCl?