Hotărârea nr. 112/2021

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind drepturi,obligații și sancțiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind drepturi, obligații și sancțiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului Municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat sub nr. 11.869/14.04.2021, Raportul Serviciului de Turism și Cultură nr. înregistrat sub nr. 11.958/15.04.2021 și Avizul Comisiei economico - financiară, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 13 din 4 februarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, ținând seama de prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.a), art. 198 alin. (1) și alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă Regulamentul privind drepturi, obligații și sancțiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Suceava nr. 46 din 25 martie 2021.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului


Suceava prin seryjciiledc..specialitate.

PREȘEDIțmpM^

adri^aRăWVW’ ''
CONT SECRETAR GE

Jrs. I


Nr. 112 din 27 Mai 2021

Anexa

REGULAMENT PRIVIND DREPTURI, OBLIGAȚII SI SANCȚIUNI ÎN UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE TROTINETE ELECTRICE

Cap. I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 închirierea de trotinete electrice, este un sistem de transport public care oferă alternative cu adevărat competitive în raport cu utilizarea autovehiculelor personale, ameliorează problemele legate de congestionarea traficului, reduc poluarea urbană și susțin educația și dezvoltarea economică a municipiului Suceava.

Art. 2 Prezentul Regulament stabilește condițiile de utilizare a trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Suceava, închiriate prin intermediul aplicației EcoRide, disponibilă gratuit in Google Play si App Store, precum și locațiile unde sunt amplasate, programul de funcționare și tarifele.

 • (1) Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin O.U.G nr. 13/2020 ce aduce modificări și completări la O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; Legea Poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr.2/2001- privind regimul juridic al contravențiilor, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016.

 • (2) Prezentul Regulament se aplică utilizatorilor trotinetelor electrice închiriate de către aceștia, prin intermediul aplicației EcoRide, disponibilă gratuit in Google Play și App Store.

Art. 3 în înțelesul prezentului Regulament, termeni și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) trotineta electrică - vehicul cu două sau trei roți și ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc șezând, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu motor electric; punctul de ședere de referință are înțelesul prevăzut in Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013;

 • b) pistă pentru biciclete - subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și trotinetelor electrice;

 • c) drum public - orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrarea cu inscripții vizibile;

 • d) partea carosabilă - porțiunea din platforma drumului destinată circulației vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părți carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărțitoare sau prin diferența de nivel;

 • e) trotuar - spațiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferență sau fără diferență de nivel, destinat circulației pietonilor;

 • f) zonă pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulației pietonilor, unde accesul vehiculilor este supus unor reguli speciale de circulație, având intrările și ieșirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;

 • g) utilizator - persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, și a închiriat trotineta electrică prin intermediul aplicației EcoRide, disponibilă gratuit în Google Play și App Store;

din aplicație și se angajează să utilizeze aceste date numai în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, Datele stocate sunt păstrate în siguranță, ferite de accesul persoanelor neautorizate. Ștergerea lor se va efectua la cererea expresă a utilizatorului prin e-mail la adresa suport@suceava-ecor ide.ro sau în momentul desființării serviciului de închiriere trotinete electrice.

(1) Municipiul Suceava poate pune la dispoziție instituțiilor abilitate datele cu caracter personal, și în cazul unor solicitări, informații despre client.

Cap. IV

MODUL DE CONECTARE A UTILIZATORULUI CU DATELE PERSONALE

Art. 11 Instalarea aplicației EcoRide Suceava pe telefonul smart se poate face gratuit din Google Play și App Store.

(1) După descărcarea și instalarea aplicație pe telefon este necesar ca utilizatorul să parcurgă următorii pași:

 • • completarea numărului de telefon (urmând ca utilizatorul să primească un cod de activare a contului provizoriu);

 • • completarea adresei de e-mail (utilizatorul va fi notificat de către administratori despre obligativitatea trimiterii unei fotografii cu cartea de identitate/pașaport și o fotografie a utilizatorului făcute cu telefonul - selfie - prin care se dovedește că utilizatorul este același cu persoana din cartea de identitate). Administratorul serviciului va analiza în termen de 48h corectitudinea datelor și va da acceptul pentru activarea finală a contului;

Cap. V MODALITĂȚI DE UTILIZARE - ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA

Art. 12 Municipiul Suceava închiriază trotinete persoanelor cu vârsta de peste 16 ani înregistrați în sistemul Suceava - EcoRide, la tarifele afișate. Trotineta se folosește doar în zona activă marcată din aplicație. Utilizatorul va fi avertizat atât printr-o notificare primită pe aplicație cât și printr-un semnal acustic emis de trotinetă, în momentul în care se apropie de granița zonei active. Dacă utilizatorul ignoră avertizările și depășește granița zonei active, viteza maximă a trotinetei va fi redusă la 6 km/h până la revenirea în zona activă.

Art. 13 Pentru a beneficia de serviciul de închiriere trotinete, solicitanții trebuie să dobândească statutul de utilizator. Acesta se obține prin descărcarea aplicației de închiriere a trotinetelor Suceava-EcoRide și acceptarea „Regulamentul privind drepturi, obligații și sancțiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice”.

Art. 14 Durata de folosință a trotinetei este de maximum 2 ore. La depășirea duratei de timp alocată unei utilizări, contul persoanei va fi suspendat pentru accesul la serviciul de închiriere trotinete, începând cu data și ora de la care s-a înregistrat depășirea.

Art. 15 Trotinetele se blochează și deblochează numai prin intermediul aplicației Suceava -EcoRide.

 • (1) Deblocarea trotinetei este posibilă doar atunci când nivelul bateriei este de cel puțin 30%, cu o folosință ulterioară de aproximativ 15 minute.

Art. 16 Pe parcursul zilei, un utilizator are dreptul să utilizeze un număr nelimitat de trotinete, cu o durată maximă de 2 ore pentru o comandă.

Este INTERZIS - ridicarea altei trotinete atât timp cât utilizatorul nu a închis cursa cu trotineta ridicată anterior.

Art. 17 Pentru situațiile în care nu este posibilă deplasarea trotinetei până la cel mai apropiat stand de încărcare, utilizatorul are dreptul să solicite sprijin prin dispeceratul municipiului Suceava.

Art. 18 Serviciul de închiriere trotinete este disponibil în lunile aprilie - octombrie în funcție de condițiile meteo, iar programul de funcționare precizat anterior se poate modifica în funcție de anotimp.

Art. 19 Municipiul Suceava oferă posibilitatea acordării de vouchere pentru utilizatori, atât cu ocazia diferitelor manifestări sau sărbători cât și pentru fidelitate. Valoarea acestora este de minim 10 lei.

Art. 20 înregistrarea se realizează on-line prin intermediul aplicației Suceava - EcoRide disponibilă gratuit în Google Play și App Store, urmând pașii indicați.

Art. 21 Clientul ieste obligat să anunțe imediat dispeceratul municipiului Suceava în momentul în care au loc modificări ale datelor personale.

Utilizatorul are obligația ca bateria telefonului să fie suficient încărcată pentru a putea finaliza cursa, în caz, contrar, închirierea va fi activă și vor fi percepute costuri până la închiderea cursei prin blocarea trotinetei.

Cap VI

OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Art. 22 Este interzisă închirierea de trotinete în următoarele situații:

 • a) de persoanele care nu au împlinit 16 ani;

 • b) pentru transportul de pasageri sau animale de companie conform OUG nr. 13 din 04.02.2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. I punctul 7 alineatul (5) „Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.

 • c) pentru transportul de substanțe inflamabile, explozive, toxice sau periculoase;

 • d) pentru a participa la curse (sărituri, exhibiții, demonstrații de echilibristică) cu trotinete sau evenimente de testare a trotinetelor;

 • e) pentru a fi subînchiriate la terți;

 • f) în situații de: vânt puternic, furtuni sau prin apă;

 • g) de persoane care sunt sub influența alcoolului, a drogurilor, a substanțelor psihoactive, a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

 • h) de persoane care depășesc greutatea de 100 kg, conform recomandărilor de utilizare.

Art. 23 Utilizatorul este obligat:

 • a) să închidă cursa la finalizarea programului de funcționare a serviciului de închiriere (respectiv orele 21.15 ultima cursă);

 • b) să cunoască instrucțiunile de utilizare afișate în standurile de trotinete;

 • c) să respecte reglementările privind traficul rutier (Codul rutier);

 • d) să folosească bunul închiriat doar pe raza teritorială stabilită și prezentată în aplicația Suceava - EcoRide;

 • e) să folosească bunul închiriat doar pentru transport;

 • f) să nu folosească trotineta în scop publicitar

 • g) să nu circule pe drumuri de pământ sau spații verzi, precum și pe alte drumuri care prezintă accidentări de teren;

 • h) să nu înstrăineze trotineta ridicată, să nu comunice numele de utilizator și parola aplicației unei alte persoane. în caz contrar utilizatorul poate ajunge să răspundă penal și/sau material pentru daunele produse în perioada în care trotineta a fost utilizată în numele său;

 • i) să-și asume răspunderea civilă față de daunele și pagubele provocate atât prestatorului cât și persoanelor sau bunurilor private sau proprietăților publice;

 • j) înaintea utilizării, să verifice dacă sunt bine fixate ghidonul si roțile, dacă accelerația si frânele (atât cea electrica cât și cea mecanică) pot fi acționate iar în cazul în care trotineta nu corespunde, să o retumeze în standul de încărcare și să acceseze altă trotinetă. Trotineta necorespunzătoare se va depune în standul de încărcare din care a fost ridicată în maxim cinci minute, iar utilizatorul trebuie să anunțe dispeceratul sau să trimită e-mail pe adresa suport@suceava-ecoride.ro.

 • k) să nu intervină pe întreaga perioada de închiriere asupra stării tehnice sau reglajelor trotinetei închiriate;

 • 1) sa nu intervină asupra stării tehnice și să aducă modificări sau deteriorări standului de încărcare; m) să verifice trotineta și să-și asume funcționarea în bune condiții a acesteia;

 • n) să folosească echipamentul închiriat în condiții de exploatare normală și să evite lovirea, pierderea parțială sau totală a echipamentului închiriat. în cazul avarierii/pierderii/furtului trotinetei din culpa utilizatorului, acesta din urmă va suporta cheltuielile aferente;

 • o) să anunțe telefonic dispecerul municipiului Suceava la apariția oricărei defecțiuni survenite precum și în cazul în care are probleme la ridicarea/depunerea trotinetei în standul de încărcare;

 • p) să cunoască și să aplice reglementările privind circulația pe drumurile publice, potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

 • r) în caz de furt, să anunțe imediat Poliția la 112 și dispeceratul municipiului Suceava, raportând incidentul;

Art. 24 Utilizatorul are obligația să se deplaseze numai pe pista pentru biciclete așa cum a fost definită prin art. 6 pct. 25 din OUG nr. 195 din 12.12.2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare: “Subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului, a acostamentului sau pista separată de drum special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător destinată numai circulației bicicletelor și trotinetelor electrice. ”

Art. 25 în lipsa pistei de biciclete, circulația trotinetelor este permisă pe trotuare cu o lățime corespunzătoare sau pe sectoarele de drum conform OUG nr. 13 din 04.02.2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. I punctul 5. Alineatul (3) "Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. în lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h.";

CAP. VII

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ÎN UTILIZAREA SERVICIULUI

Art. 26 Pentru utilizarea in siguranța a trotinetelor utilizatorul este obligat:

 • a) să nu depășească viteza de 15 km/h pentru siguranța sa și a trotinetei.

 • b) să nu facă nici o mișcare periculoasă în timpul conducerii și să țină ambele mâini pe ghidon. în timpul deplasării picioarele trebuie să fie pe platforma trotinetei.

 • c) să nu încerce să conducă trotineta electrică pe scări sau denivelări mai înalte de 3 cm pentru că aceasta se poate răsturna, cauzând accidentarea conducătorului și/sau daune trotinetei.

 • d) să nu închirieze trotineta pentru alte persoane.

Art. 27 în cazul utilizării neautorizate a trotinetei de către alte persoane (MAI ALES MINORI), Municipiul Suceava are dreptul de a bloca contul clientului și de a interzice solicitantului închirierea de trotinete pe viitor.

Art. 28 După ce a fost notificat cu privire la blocarea contului său, clientul nu mai are dreptul de a utiliza serviciul de închiriere de trotinete.

Art. 29 Pentru a redobândi dreptul de a utiliza acest serviciu, clientul trebuie să depună o solicitare în acest sens, la dispeceratul municipiului Suceava la adresa de e-mail: suport@ sucea va-ecoride.ro.

Art. 30 înainte de utilizare, clientul trebuie să se familiarizeze cu modul de funcționare a trotinetei, citind instrucțiunile de utilizare și verificând starea acesteia.

Art. 31 înainte de a începe deplasarea pe trotinetă, clientul are obligația de a cunoaște problemele legate de siguranța traficului și de a verifica funcționalitatea și deficiențele trotinetei (capacitatea funcțională a luminii și sistemul de frânare).

 • (1) Dacă la începutul utilizării, clientul depistează existența unei defecțiuni tehnice care ar putea afecta siguranța rutieră, sau aceasta apare în timpul utilizării, clientul va notifica imediat dispeceratul

Municipiului Suceava și va opri utilizarea trotinetei. Defecțiuni, cum ar fi, de exemplu: deteriorarea roții sau a sistemului de frânare (atât cel electric-roata față cât și cel manual-roata spate) trebuie să fie raportate imediat.

Cap. vin SANCȚIUNI

Art. 32 Constituie contravenție săvârșirea oricărei dintre următoarele fapte:

 • 1) Abandonarea trotinetei de către utilizator și neandocarea corectă în standurile de încărcare amplasate pe raza municipiului;

 • 2) Deteriorarea trotinetei de către utilizatori prin folosirea acesteia într-un mod necorespunzător;

 • 3) Utilizarea unei trotinete de către două persoane în același timp;

 • 4) Bruscarea/izbirea/deteriorarea trotinetei la deblocare/andocare;

 • 5) Nerespectarea de către utilizator a zonei active marcată în aplicație;

 • 6) Folosirea de către utilizator a unei trotinete care prezintă defecțiuni tehnice.

 • 7) Deteriorarea sau distrugerea a părților componenete din standurile de încărcare;

 • 8) Utilizarea trotinetei de către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani;

Art. 33 Contravențiile prevăzute la art. 1 se sancționează după cum urmează:

 • a) cu amenda de la 200 lei la 400 lei, cele prevăzute la pct. 1), 2)

 • b) cu amenda de la 400 lei la 600 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 5), 6)

 • c) cu amenda de la 600 Iei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct.7), 8)

Art. 34 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute în prezentul Regulament se face de către polițiștii locali din cadrul Direcției Poliției Locale a municipiului Suceava.

Art. 35 Contravențiilor prevăzute în acest regulament le sunt aplicabile prevederile O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 36 Odată cu aplicarea sancțiunii principale, prin procesul verbal de constatare a contravenției, se va stabili în sarcina contravenientului și obligația recuperării pagubelelor constatate, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de organele de specialitate ale administrației publice locale.

Art. 37 Plata amenzii contravenționale nu exonerează pe contravenient de achitarea contravalorii stabilite pentru prejudiciul adus prin săvârșirea faptei.

CAP. IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 38 în cazul unui accident în care pe lângă utilizator sunt implicate și alte persoane sau proprietăți ale terților, utilizatorul este obligat să contacteze imediat Poliția apelând 112 și dispeceratul municipiului Suceava, apelând numărul de telefon*. 0757 045 605.

Art. 39 Clientul, care nu se conformează acestui comportament, va fi răspunzător pentru toate consecințele care decurg din încălcarea acestei obligații și pentru toate pagubele pricinuite Municipiului Suceava și terților.

PREȘEDINTE ȘEDINȚ ADRIAN ARĂMESCEf