Hotărârea nr. 111/2021

Hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului – cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători,cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi, înregistrat sub nr. 13.180/23.04.2021, Raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport, înregistrat sub nr. 13.190/23.04.2021, precum și Raportul Comisiei servicii publice;

în baza prevederilor art. 84 alin. (1), respectiv alin. (11) și (12) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată prin Legea 226/2020, gratuitatea este asigurată de către unitățile administrativ teritoriale, prin transfer de la bugetul de stat, respectiv de autoritățile administrației publice locale prin subvenționarea operatorului de transport conform Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) litm) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 119 1/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) lit.c) și d) din Ordonanța nr. 97 din 30 august 1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare - republicată;

în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit.s) și al art. 139 alin. (3) din O.U.G nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ArtL Alineatul (1) al articolului 1 din H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Elevii cu domiciliul în municipiul Suceava din învățământulpreuniversitar acreditat /autorizat care studiază la unități de învățământ din municipiul Suceava beneficiază de gratuitate la abonamentul lunar nominal integral general valabil pe toate liniile, pe tot parcursul anului calendaristic.

Conform art. 84 alin. (I1) fi (l2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată de Legea 226/2020, gratuitatea este asigurată prin decontarea cheltuielilor de la bugetul de stat prin transfer, către unitățile administrativ-teritoriale, respectiv gratuitatea este asigurată de către autoritățile administrației publice locale, prin subvenționarea operatorului de transport conform Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare. ”

Art.IL Se împuternicește Primarul municipiului Suceava să semneze actul adițional de modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 2278/28.02.2018 încheiat cu S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.HI. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 19/29.01.2015 rămân neschimbate.Nr. 111 din 27 Mai 2021