Hotărârea nr. 110/2021

Hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate,precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava,aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.prima riasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax; 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind apartenența Ia domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate, precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 16.540/21.05.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 16.541/21.05.2021 și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza prevederilor HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava;

Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 392 din 14.05.2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g), ale art. 140 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se completează anexa nr. 12 la HCL nr. 26 din 30.01.2020 - Situația donațiilor către Municipiul Suceava, cu o nouă poziție, nr. 25, identificată în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se completează anexa nr. 16 la HCL nr. 26 din 30.01.2020 - Situația terenurilor virane, cu un număr de 6 noi poziții, începând de la nr. 65 până la nr. 70, identificate în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale bunului imobil evidențiat în anexa nr. 6 la HCL nr. 26 din 30.01.2020, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

(1) Textul de la poziția nr. 45, anexa nr. 6, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “102.000; 5000“; coloana nr. 7 va avea următorul cuprins; “11.770.869,87; 577.003,44”.

Art.5. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire


CONT SECRETAR G Jrs


MNEAZĂ

RAL MUNICIPIU IUTAC


Nr. 110 din 27 Mai 2021