Hotărârea nr. 11/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea vînzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp, ,identică cu pc. nr. 36868 din CF 36868 proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Viena, nr. 16, cartier Tătărași, către domnul Țiculeanu Florin-Gheorghe, proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe această parcelă de teren

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vînzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp, identică cu pc. nr. 36868 din CF 36868 proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Viena, nr. 16, cartier Tătărași, către domnul Țiculeanu Florin-Gheorghe, proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe această parcelă de teren

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 2012/22.01.2021, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 2013/22.01.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza cererii înregistrate la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 4 din 18.01.2021 a domnului Țiculeanu Florin-Gheorghe;

Potrivit art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală*^ - Republicată;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. ( 2), lit. c, alin. ( 6), lit. b) ale art. 139, alin. ( 2), art. 140, alin. (1), art. 196, art. 364, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă vânzarea directă a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp, identică cu p.c. nr. 36868 din CF 36868 - proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava str. Viena, nr. 16, cartier Europa (Tătărași), către domnul Țiculeanu Florin-Gheorghe, proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe această parcelă de teren.

Art. 2. Se aprobă raportul de evaluare pentru vânzarea directă a parcelei de teren menționate mai sus.

Art. 3. Se aprobă prețul de vânzare directă la nivelul sumei de 62.900 lei respectiv 12.900 euro, exclusiv TVA, cu recuperarea acestuia la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Suceava prin Direcția Contencios administrativ, juridică și administrativă, să semneze contractul de vânzare - cumpărare în formă autentică, la notar.

Art. 5. Toate cheltuielile privind perfectarea actului de vânzare cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 6. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE Șț^ȚĂ LUCIAN HARȘOy HȚrfCONT SECRETAR G Jrs.


Nr. 11 din 28 ianuarie 2021MNEAZĂ

L MUNICIPIU

CIUTAC