Hotărârea nr. 109/2021

Hotărâre privind prelungirea duratei de atribuire în folosință gratuită către Fundația de Binefacere a Nevăzătorilor din România ”Orbul Bartimeu” Suceava a unor spații în suprafață totală de 60,56 mp,situate în incinta imobilului proprietate publică a municipiului Suceava,din Suceava,str. Petru Rareș nr. 58

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei de atribuire în folosință gratuită către Fundația de Binefacere a Nevăzătorilor din România “ Orbul Bartimeu” Suceava a unor spații în suprafață totală de 60,56 mp, situate în incinta imobilului proprietate publică a municipiului Suceava, din Suceava, str. Petru Rareș nr.58

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 16.498/20.05.2021, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 16.499/20.05.2021, Avizul comisiei economico - financiare, juridica, disciplinara și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 185 din 22.06.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Fundația de Binefacere a Nevăzătorilor din România “Orbul Bartimeu” Suceava a unor spații în suprafață totală de 60,56 mp, situate în incinta clădirii din Suceava, str. Petru Rareș nr.58;

în temeiul prevederilor art. 108, art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit.a), art.139 alin. (3) lit.g), art. 196, art. 297 alin. (1) lit.d), precum și art. 349-353, din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea duratei de atribuire în folosință gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a unor spații în suprafață totală de 60,56 mp (din care 43,85 mp spații cu altă destinație decât locuință și 17,7 mp spații comune) situate în incinta imobilului proprietate publică a municipiului Suceava, din Suceava, str. Petru Rareș nr.58, având valoarea de inventar de 21.310 lei (data ultimei reevaluări fiind 31.12.2019) către Fundația de Binefacere a Nevăzătorilor din România “Orbul Bartimeu” Suceava în vederea funcționării fundației a cărui scop este ajutorarea și întrajutorarea persoanelor cu deficiențe de vedere precum și a familiilor aflate în dificultate.

Art.2. Durata pentru care se prelungește folosința gratuită este de 5 ani, începând cu data de 23.06.2021 până la data de 23.06.2026.

Art.3. Titularul dreptului de folosință gratuită, are obligația să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia î-a fost acordată folosința gratuită, respectiv aceea a funcționării unei fundații având ca scop ajutorarea și întrajutorarea persoanelor cu deficiențe de vedere precum și a familiilor aflate în dificultate.

Art.4. Cheltuielile aferente bunului menționat la art.l vor fi în sarcina Fundației de Binefacere a Nevăzătorilor din România “Orbul Bartimeu” Suceava.

Art. 5. Prcvederile,prezcntci hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava

prin aparatul d^sppciâlităte/, -
MNEAZĂ L MUNICIPIU AN CIUTAC

Nr. 109 din 27 Mai 2021