Hotărârea nr. 108/2021

Hotărâre privind vânzarea către Centrul Medical Bucovina a cotelor părți în suprafață de 0,81 mp și respectiv 0,82 mp proprietate privată a municipiului Suceava aferente spațiilor în suprafață de 15,9 mp și respectiv 16 mp rezultate ca urmare a operațiunii de subapartamentare a spațiului situat în Suceava str. Calea Unirii nr. 26

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind vânzarea către Societatea Civilă Medicală „Centrul Medical Bucovina” a cotelor părți în suprafață de 0,81 mp și respectiv 0,82 mp proprietate privată a municipiului Suceava aferente spațiilor în suprafață de 15,9 mp și respectiv 16 mp rezultate ca urmare a operațiunii de subapartamentare a spațiului situat în Suceava, str. Calea Unirii nr.26

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 16.496/20.05.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat Ia nr. 16.497/20.05.2021 și Avizul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile OUG 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

în temeiul prevederilor ait. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit.b), art. 139 alin. (2), art. 140 alin. (1) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă vânzarea către Societatea Civilă Medicală „Centrul Medical Bucovina” a cotelor părți în suprafață de 0,81 mp și respectiv 0,82 mp, proprietate privată a municipiului Suceava aferente spațiilor în suprafață de 15,9 mp și respectiv 16 mp rezultate ca urmare a operațiunii de subapartamentare a spațiului comun în suprafață totală de 351,02 mp identificat cu numărul cadastral 34579-C1-U1, în 3 U.I. cu suprafețele de 319,1 mp, 15,9 mp și 16 mp, spațiu situat în Suceava, str. Calea Unirii nr.26.

Art.2. Prețul de vânzare va fi stabilit ulterior în baza unui raport de evaluare și va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Suceava.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

// o- '3

PREȘEDINTELE,.ȘEțȘțNȚA


ADRIAN


CONTRA!


SECRETAR GE?

Jrs. IQ


CIPIU


Nr. 108 din 27 Mai 2021