Hotărârea nr. 105/2021

Hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 16.407/20.05.2021, în baza Raportului Biroului Finanțare învățământ preuniversitar de stat, înregistrat sub nr. 16.408/20.05.2021 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.82 și art.105 din Legea nr.1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011;

în temeiul art.129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lita), art.139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin. (1), lit.a) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă pentru anul 2021 un număr de 3.830 burse școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Suceava, după cum urmează:

  • a) burse de performanță: 6

  • b) burse de merit: 3.678

  • c) burse de studiu: 13

  • d) burse de ajutor social: 133

(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Art.2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat în conformitate cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.


Nr. 105 din 27 Mai 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Anexa la HCL nr.    / 27.05. 2021

Situația burselor solicitate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

Nr. cri.

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat

Tip bursă

Total burse

performanță

merit

studiu

socială

1

Școala Gimnazială nr. 1 Suceava

70

11

81

2

Școala Gimnazială nr.3 Suceava

168

4

172

3

Școala Gimnazială nr.4 Suceava

68

15

83

4

Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava

20

20

5

Școala Gimnazială nr.6 Suceava

20

20

6

Școala Gimnazială „G.G.Voievod”

33

33

7

Școala Gimnazială nr.8 Suceava

31

8

39

8

Școala Gimnazială Ion Creangă

67

r, 5

72

9

Școala Gimnazială nr. 10 Suceava

170

10

7

187

10

Școala Gimnazială „Miron Costin”

367

37

404

11

Colegiul Tehnic „A.I.Cuza”

28

3

31

12

Colegiul Tehnic „Petru Mușat”

54

54

13

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară

32

2

34

14

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”

8

8

15

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”

208

12

220

16

Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”

32

6

38

17

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”

320

4

324

18

Liceul cu Program Sportiv Suceava

3

22

3

28

19

Colegiul Național „Petru Rareș”

640

3

10

653

20

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”

3

551

6

560

21

Colegiul Național „Mihai Eminescu”

733

733

22

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”

36

36

TOTAL

~6

3.678

43

''T33'

3 830

Serviciul Finanțare învățământ și încasări directe, Ec. Mihaela Siriteanu