Hotărârea nr. 104/2021

Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală ”Romantic Art” Șcheia,Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală "Romantic Art" Șcheia, Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat cu nr. 15783 din 17.05.2021 și Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice înregistrat cu nr. 15784 din 17.05.2021, precum și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit "Regulamentului privind încheierea contractele de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local", aprobat prin HCLnr. 4/30.01.2020 și a Bugetului Local aprobat prin HCL. nr. 27/25.03.2021;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) iit.e), alin. (9) lit.a), art. 139 alin. (3) lit.f) și art. 196 alin (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală "Romantic Art" Șcheia, Suceava, pentru perioada 10.06.2021 - 07.07.2021, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul Festivalul-concurs de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri "Voci de îngeri", ediția a IV-a, care vor avea loc în Municipiul Suceava.

(2) Festivalul-concurs se va desfășura în sala Teatrului Municipal "Matei Vișniec" Suceava, cu prezența juriului și a concurenților, fără spectatori, cu respectarea strictă a legislației în vigoare, a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 și de diminuare a impactului tipului de risc (măsuri sanitare și de distanțare fizică), ocuparea locurilor în sala de spectacol realizându-se potrivit legislației, asociația având calitatea de organizator, iar municipiul de finanțator.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 50.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


EAZĂ MUNICIPIU CIUTAC


Nr. 104 din 27 Mai 2021